[EN-TR]Philosophy of Immanuel Kant-Immanuel Kant'ın Felsefesi

in CCH8 months ago

I'm back with my philosophy posts. The philosopher I will discuss in my content today is the world-famous German Philosopher Immanuel Kant. In this content, I will deal with Kant; I will try to talk about Kant's life, Kant's understanding of knowledge, Kant's understanding of morality, Kant's philosophy, which includes his contributions to science.

Felsefe paylaşımlarıyla tekrar karşınızdayım. Bugün içeriğimde ele alacağım filozof dünyaca ünlü Alman Filozof Immanuel Kant. Kant'ı ele alacağım bu içeriğimde; Kant'ın hayatı, Kant'ın bilgi anlayışı, Kant'ın ahlak anlayışı, Kant'ın bilime katkılarını içeren Felsefesinden bahsetmeye çalışacağım.

images.jpegimagesource

Who is Immanuel Kant? 18th century-19th. Kant, the most important philosopher of the 20th century philosophy, was born in 1724 and completed his life in 1804. He took many philosophical steps in his 80-year life and ensured his permanence as one of the most important philosophers of the period. Considered the founder of German philosophy, Kant influenced many philosophers who came after him. The Age of Enlightenment as the period he lived in, and the representative of Western Philosophy as the region he lived in. School; Rationalism, Empiricism and Criticism. Philosophical interests; Reason, Ethics, Metaphysics, Art, Aesthetics, Knowledge.

Immanuel Kant Kimdir?
18.yüzyıl-19. Yüzyıl felsefesinin en önemli filozofu olan Kant, 1724 yılında doğup 1804 yılında hayatını tamamlamıştır. 80 yıllık ömründe bir çok felsefi adımlar atmış ve dönemin en önemli filozofların dan bir tanesi olarak kalıcılığını sağlamıştır.
Alman felsefesinin kurucusu kabul edilen Kant, kendinden sonra gelen bir çok filozofu etkilemiştir. Yaşadığı dönem olarak Aydınlanma Çağı, yaşadığı bölge olarak Batı Felsefesi tamsilcisi sayılır.
Okulu; Rasyonalizm, Deneycilik ve Eleştiridir. Felsefi anlamda ilgi alanları; Akıl, Etik, Metafizik, Sanat, Estetik, Bilgi.

images_1_.jpegimagesource

The Philosophy of Kant against the problem of the Source of Knowledge is as follows: Kant revealed the Criticism movement against Descartes' rationalism, which is the view of knowledge, and J. Locke's Empiricism. So what is Criticism? Kant argues that Descartes' view that the source of knowledge is the knowledge obtained by innate intellect, and Locke's view of tabula rase, that is, the source of knowledge is our experiences, is not sufficient. In this regard, he criticizes Locke's Empiricism, arguing that Moral principles are obtained by innate Reason. On the other hand, he criticizes Descartes' rationalism view that a lot of knowledge is gained through experience and reason is not sufficient. Based on these two views, Kant put forward his own understanding of knowledge, Criticism. According to him, he argues that Rationalism and Empiricism should be together and says the following on this subject: "Concepts without perception are empty, perceptions without concepts are blind." With this statement, he tries to explain that experience will not make sense without combining with the mind, and the mind will not have a meaning without experience.

Kant'ın Bilginin Kaynağına yönelik probleme karşı sunduğu Felsefesi şu şekildedir:
Kant, Descartes'ın bilgi görüşü olan rasyonalizmine ve J. Locke'ın Emprizmine karşı Kritisizm akımını ortaya koymuştur.
Peki Kritisizm nedir?
Kant Descartes'ın bilginin kaynağı doğustan gelen akılla elde edilen bilgilerdir görüşünü ve Locke'ın tabula rase görüşü olan yani bilginin kaynağı deneyimlerimizdir görüşünün yeterli olmadığını savunur. Bu konuda Ahlak ilkelerinin doğuştan gelen Akılla elde edildiğini savunarak Locke'ın Emprizmine eleştriri getirir. Descartes'ın ise Rasyonalizm görüşüne bir çok bilginin deneyimle kazanıldığını ve aklın yeterli olmadığı konusunda eleştiri getirir.
Kant bu iki görüşten yola çıkarak kendi bilgi anlayışı olan Eleştiricilik yani Kritisizmi ortaya atar. Ona göre Rasyonalizm ve Emprizmin bir arada olması gerektiğini savunur ve bu konuda şu sözü söyler :
"Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür." bu sözüyle deneyimin akılla birleşmeden bir anlam ifade etmeyeceği gibi, aklın da deneyimsiz bir anlamı olmayacağını anlatmaya çalışmaktadır.

images_2_.jpegimagesource

Kant's Ethic of Homework? The thought put forward by Kant on his moral philosophy is the morality of duty. What is homework? According to Kant, duty is the orders he takes by taking responsibility for what needs to be done. While defending this thought, Kant argues that people should comply with this duty under all circumstances and that people should do so in accordance with the rules. In Kant's Morality of Duty, Intent is what counts. According to Kant, while it is necessary to turn to the best, while doing this, only the good must be sought. What is meant by pure good is that the good should be the end, not the means. Let us give an example of Kant's understanding of morality, namely the morality of duty. For example, we drive a vehicle in traffic, do we obey the red light in traffic under all conditions or only when there is a security guard or traffic police? Kant argues that in his morality of duty, obeying the red light should be done disinterestedly. In other words, it is not to avoid penalties or to have problems in traffic. He is in favor of being obeyed because it is a rule that must be followed. Suppose a bad result came out even though it complied with the rules. In this case, according to Kant's Homework morality, there is no problem because Kant cares about the intention, not the result.

Kant'ın Ödev Ahlakı?
Kant'ın ahlak Felsefesi konusunda öne sürdüğü düşünce ödev ahlakıdır.
Ödev nedir? Kant's göre ödev, yapılması gerekeni, yerine getirilmesi gerekenin sorumluluğunu kendi üstlenerek aldığı emirlerdir.
Kant bu düşüncesini savunurken, insanların bu ödeve her koşulda uyması gerektiğini ve insanların bunu yaparken kurallara uygun yapması gerektiğini savunur.
Kant'ın Ödev Ahlakında önemli olan Niyettir. Kant'a göre en iyi olana yönelmek gerekirken, bunu yaparken salt iyinin aranması gerekir. Salt iyiden kasıt burada iyinin araç değil amaç olması gerektiğidir. Kant'ın ahlak anlayışına yani ödev ahlakına bir örnek verelim. Örneğin trafikte bir araç kullanıyoruz, trafikte yanan kırmızı ışığa her koşulda mı uyuyoruz yoksa sadece mobese veya trafik polisi varken mi? Kant ödev Ahlakında kırmızı ışığa uymayı çıkarsız yapılması gerektiğini savunuyor. Yani ceza almamak yada trafikte sorun yaşamamak için değil. Uyulması gereken kural olduğu için uyulması taraftarı. Farzedelim kurallara uyduğu halde kötü bir sonuç ortaya çıktı bu durumda Kant'ın Ödev ahlakına göre sıkıntı yok çünkü Kant sonucu değil niyeti önemsiyor.

images_3_.jpegimagesource

What is Kant's Thought on Enlightenment? Kant's "What is Enlightenment?" When his article named "Enlightenment" is examined, his ideas about this period are as follows: "Enlightenment is the liberation of a person from the state of becoming an adult through his own fault." The immaturity used here can be interpreted as the state of not using one's mind. The Age of Enlightenment is also known as the Age of Reason. In this period, Kant does not hesitate to give too much importance to the human mind. Kant opposed people's inability to use their minds with dogmatic judgments or to act with the minds of others, especially in the medieval Philosophy period, with the spread of scholastic thought. Let me remind you of the cornerstone of the Enlightenment philosophy, "Have the courage to use your mind", Kant once again emphasized the importance of Reason.

Kant'ın Aydınlanma Konusundaki Düşüncesi nedir?
Kant'ın "Aydınlanma Nedir?" adlı makalesi incelendiğinde bu dönem konusunda fikirleri şu şekildedir : "Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmayı durumundan kurtulmasıdır. " Burada kullanılan ergin olmayış insanın aklını kullanmaması durumu olarak yorumlanabilir. Aydınlanma Çağı, akıl Çağı olarak da tanımlanır. Kant bu dönemde insan aklına fazlasıyla önem vermekten çekinmez. Kant insanların özellikle ortaçağ Felsefesi döneminde skolastik düşüncenin yaygınlaşması ile Dogmatik yargılarla insanların akıllarını kullanamayışı yada bir başkalarının akıllarıyla hareket etmesine karşı çıkmıştır.
Aydınlanma felsefesinin mihenk taşı konumunda olan sözünü hatırlatayım sizlere "Aklını kullanma cesaretini göster" Kant bu sözüyle tekrar Aklın önemine vurgu yapmıştır.

images_4_.jpegimagesource

I conclude this content, in which we deal with the Philosophy of Kant. Hope to see you in another philosopher presentation.

Kant Felsefesini ele aldığımız bu içeriğimi sonlandırıyorum. Bir başka filozof tanıtımında görüşmek dileğiyle.

Sort:  

!hivebits