Philosopher Introductions(Anaximenes)-Filozof Tanıtımları(Anaksimenes)

in #centlast year

anaksimenes_770x433.pngsource

#English
In my series of philosopher introductions, today I will introduce you to our third philosopher, Anaximenes.

    *Vital

Anaximenes, who is the third and last thinker of the Ionian school, lived between 585-525 BC. The thinker, who was a student of Anaximandros, is from Miletos. Just like Thales and Anaximander, chamber scientist, astronomer is one of the philosophers.

   **Scientific Studies

Anaximenes is known mainly for his work in astronomy. He was the first philosopher to distinguish between fixed stars and planets. In other words, according to this distinction he made between the sun, moon and star, the sun is an object that has light itself, while the moon and other stars have the view that they reflect the sun's light. He also gave a correct explanation for the first time about solar and lunar eclipses. Anaximenes defined the sun and moon as planets orbiting the earth.
In short, everything is made of air, according to Anaximenes.
anaximenes.jpgsource

   ***Aer

Anaximenes called the archaea, which Thales called water and Anaximandros called Apeyron, aer or air. Just as Anaximandros said, the room says that the substance is boundless. But he believes that something is certain, not vague. He says it's also air. Aristotle confirms Anaximenes' preference for air.
He emphasizes that air is ahead of water and that it is the most principled among simple objects. The reason why he sees air as the first substance is that it is definite and infinite.
He argues that fire, wind, cloud, water, earth, stone and others are formed due to the sparseness and condensation of the air.
He puts forward his thesis by saying that coldness occurs due to shrinkage of matter, and heat occurs due to sparseness. Anaximenes makes use of the concepts of sparseness and compaction in the transition from unity to multiplicity.
anaksimenes_kimdir.jpgsource

   **** Psukhe

The second factor that leads us to choose air is that air means breath or breath in the Greek language. He proceeded from the observation that man lives as long as he breathes.
Animals and humans are alive as long as they breathe. For him, therefore, air is spirit.
In this respect, Anaximenes opened the first way to the concept of soul. soul = psukhe

#TÜRKÇE

Filozof tanıtımları serimde bugün sizlere üçüncü filozofumuz olan Anaksimenes'i tanıtacağım.

 *Hayatı

Iyonya okulunun üçüncü ve sonuncu düşünürü olarak karşımıza çıkan Anaksimenes MÖ 585-525 yılları arasında yaşamıştır. Anaksimandros'un öğrencisi olan düşünür Miletosludur. Tıpkı Thales ve Anaksimandros gibi oda bilim adamı, astronom filozoflardandır.

  **Bilimsel Çalışmaları

Anaksimenes esas olarak astronomi alanındaki çalışmaları ile bilinir.Sabit yıldızlarla gezegenler arasında bir ayrım yapan ilk filozoftur. Yani güneş, ay , yıldız arasında yaptığı bu ayrıma göre güneş, ışığa kendisi sahip bir cisimken ay ve diğer yıldızlar güneşin ışığını yansıttığı görüşüne sahiptir. Ayrıca güneş ve ay tutulmaları hakkında ilk defa doğru olarak bir açıklama getirmiştir.Anaksimenes güneş ve ayı dünya etrafında dolaşan gezegenler olarak tanımlamıştır.
Kısaca Anaksimenes'e göre her şey havadan meydana gelmektedir.

  ***Aer

Thales'in su dediği, Anaksimandros'un Apeyron dediği arkeye Anaksimenes aer yada hava demiştir. Tıpkı Anaksimandros'un dediği gibi oda tözün uçsuz bucaksız olduğunu söylemektedir. Fakat o belirsiz değil aksine belirli bir şeyin olduğuna inanmaktadır. Bunun da hava olduğunu söylemektedir. Anaksimenes'in hava tercihini Aristoteles'te doğrulamaktadır.
Havanın suyun önünde olduğunu ve basit cisimler içinde en ilkeli olduğunu vurgular. Havayı ilk töz olarak görmesinin sebebi belirli olması ve sonsuz olmasıdır.
Havanın seyrekleşmesi ve sıklaşmasindan doğan ateş, yel bulut,su, toprak, taş ve ötekilerin meydana geldiğini savunmaktadır.
Maddenin büzüşmesinden soğukluk, seyrekleşmesinden ise sıcaklığın meydana geldiğini söylerek tezini ileri sürer. Anaksimenes birlikten çokluğa geçiş sürecinde seyrekleşme ve sıklaşma kavramlarından yararlanır.

  **** Psukhe

Havayı seçmeye yönlendiren ikinci etken havanın yunan dilinde soluk yada nefes anlamına gelmesidir. Insanın nefes aldığı sürece yaşadığı gözleminden yola çıkmıştır.
Hayvanlar ve insanlar nefes aldıkları sürece canlıdırlar. Ona göre bu yüzden hava ruhtur.
Bu yönüyle Anaksimenes ruh kavramına giden ilk yolu açmıştır. Ruh=psukhe