(EN/TR)Philosopher Introductions (Empedocles)/Filozof Tanıtımları(Empedokles)

in Proof of Brainlast year (edited)

empedokles_2.jpgİmagesource
Empedocles

Today I'm going to cover Empedocles in my series of philosopher introductions.
Pluralists are the fourth and last period of pre-Socratic natural philosophy. I will introduce Empedocles, the representative of this period, under five headings. These titles are as follows.

 1. His life and works
 2. The four-element theory
 3. Concepts of love and hate
 4. Religious theory
 5. Biological explanations
  /
  Empedokles

Bugün sizlere filozof tanıtımları serimde Empedokles'i ele alacağım.
Sokrates öncesi doğa felsefesinin dördüncü ve sonuncu dönemi olarak plüralistlerdir. Bu dönemin temsilcisi olan Empedokles'i sizlere beş başlık altında tanıtacağım. Bu başlık larımız şu şekildedir.

 1. Hayatı ve eserleri
 2. Dört öge teorisi
 3. Sevgi ve nefret kavramları
 4. Dini teorisi
 5. Biyolojik açıklamaları

empedokles_naturhistorisches_museum_vienna.jpgİmagesource

 1. His Life and Works

He is the first important representative of the 4 periods of pre-Socratic natural philosophy, namely the pluralists. Empedocles, who lived (492-432 BC), is said to have come from an aristocratic family.
Although he gave many works, it is accepted that he has 2 main works. The first of these is his work "On Nature". In this work he develops a materialistic philosophy of prayer. His second work is "Purifications" in which he includes his religious ideas such as the immortality of the soul, prenatal existence and transmigration.
Empedocles draws attention with his versatile personality in this second work. In this second work, he is described as a divine figure, a seer, healer, and savior. In addition to his philosopher identity, he has a skillful personality that solves problems that people cannot solve, as a physician, sometimes as a magician or magician.
Empedocles, also described as a physician, prevented the growth of the plague epidemic that ravaged the town of Salinento, and managed to prevent it by drying the swamps surrounding the town.

Despite his aristocratic background, he was an advocate of democracy, strongly opposed to oligarchy and tyranny.

He is one of the rare Greek thinkers who embraced and defended democracy. It is said that Empedocles took part in and led the democratic party, one of the political parties that formed after the collapse of the tyranny, and spent all his wealth for this party.
Empedocles, like other natural philosophers before him, accepts that nothing comes out of nothing, and that what really exists cannot eventually perish. He, like the philosophers of Nature before him, claimed that the eternal being is in the form of matter. Like Parmenides, the room rejects the concept of empty space. He adopts the view of the Elean school, which suggests that a multitude cannot emerge from unity.
/

 1. Hayatı ve Eserleri

Sokrates öncesi doğa felsefesinin 4 dönemi yani plüralistlerin ilk önemli temsilcisidir. MÖ(492-432) yaşamış olan Empedokles aristokrat bir aileden geldiği anlatılır.
Çok sayıda eser vermiş olsa da onun 2 Temel eserinin bulunduğu kabul edilir. Bunlardan birincisi olan "Doğa Üzerine" adlı eseridir. Bu eserinde o materyalist bir dua felsefesi geliştirir. İkinci eseri ise onun ruhun ölümsüzlüğü doğum öncesi varoluşu ve ruh göçü gibi dini düşüncelerine yer verdiği"Arınmalardır".
Empedokles bu ikinci eserinde çok yönlü kişiliği ile dikkat çeker. Bu ikinci eserinde ilahi bir figür, bir kahin, şifa dağıtıcı ve kurtarıcı olarak tanımlanır. Filozof kimliğinin yanında bir hekim bazen bir büyücü ya da sihirbaz olarak insanların çözemedikleri problemleri çözüm getiren becerikli bir kişiliği vardır.
Bir hekim olarak da tanımlanan Empedokles Salinento kasabasını kasıp kavuran veba salgınının büyümesini engellemiş bu kasabayı çevreleyen bataklıkları kurutmak suretiyle önlemeyi başarmıştır.

Aristokrat kökeninden gelmesine rağmen o oligarşi ve tiranlığa oldukça karşı çıkarak demokrasinin savunuculuğunu yapmıştır.

Yunan düşünürleri arasında demokrasiyi benimseyip savunan ender kişilerden biridir. Empedoklesin tiranlık yıkılmasından sonra oluşan politik düzeydeki partilerden demokratik parti içinde yer alıp liderliğini yaptığı ve bütün servetini bu parti için harcadığı söylenir.
Empedokles t kendisinden önceki diğer Doğa filozofları gibi hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağını gerçekten var olanın en sonunda yok olup gidemeyeceğini kabul eder. O yine kendinden önceki Doğa filozofları gibi ezeli ebedi olan varlığın madde cinsinden olduğunu iddia etmiştir. Tıpkı parmenides gibi oda boş mekan kavramını reddeder. Elea okulunun birlikten bir çokluğun çıkmayacağını öne süren görüşünü benimser.
empedokles_3.jpgİmagesource

 1. The Four Element Theory

It can be said that Empedocles was highly influenced by two philosophers in terms of his philosophical view. One of these philosophers is Pythagoras and the other is Parmenides.

Inspired by the archhes of the Eleans for the first matter, which is the substance of existence, he asserts that there are four Elements at the base of everything.
These four Elements are the constants designated as Earth, Air, Water, and Fire. He suggested that the talk and change in the universe, these 4 elements, took place in Samsun.
Just as air cannot become soil, it cannot become air in soil. In that case, the 4 root substances are unchangeable, and with their mixtures in various proportions, they form the sensory beings that we show as "this and that" concrete and compound objects in the world.
According to Empedocles, these 4 root items that really exist in his teaching form the category of reality. Objects in change resulting from their mixture occur in the field of appearances.
Earth is still Water and Fire called God by Empedocles. They were not created according to Empedocles but have always existed. Earth, air, Water and Fire are secondarily simple elements or substances. The reason they are simple is that everything in the universe has come from them.
Uncreated and Indestructible, that is, eternal, qualitatively unchanging, it is completely homogeneous. Although these 4 elements are unchanging in the sense of remaining one and the same with themselves, they exhibit a movement of displacement. They occur as a result of displacement movements within the organizer. Keep in mind that the term earth is generally used for solid, the term water for various liquids and metals, and the term air for gases.
Fire was added later as 4 items, expressing these three states of matter.
/

 1. Dört Öğe Teorisi

Empedokles'in felsefi görüşü bakımından 2 filozoftan oldukça etkilendiği söylenilebilir. Bu filozoflardan biri Pythagoras, diğeri ise Parmenides'dir.

Elealıların varlığın tözü olan ilk madde için öne sürdükleri arkhelerinden esinlenerek her şeyin temelinde dört Öğe bulunduğunu öne sürer.
Bu dört Öğe Toprak, hava, su ve Ateş olarak belirlenen değişmez lerdir. Evrendeki konuş ve değişmenin, bu 4 öğenin Samsun'da meydana geldiğini öne sürmüştür.
Hava toprak haline gelemediği gibi, toprakta hava haline gelemez. O halde 4 kök madde değişmez olup onlar çeşitli oranlarda ki karışımlarıyla, dünyada somut ve bileşik nesneleri "şu" diye gösterdiğimiz duyusal varlıkları meydana getirir.
Empedokles'e göre öğretisinde gerçekten var olan bu 4 kök madde gerçeklik kategorisini oluşturur. Bunların karışımından meydana gelen değişme içindeki nesneler görünüşler alanında meydana getirir.
Toprak hala Su ve Ateş empedokles tarafından kendilerine Tanrı adı verilmiş bunlar Empedokles'e göre yaratılmamış olup hep var olmuştur. Toprak, hava, Su ve Ateş ikinci olarak basit öğe ya da tözlerdir. Bunların basit olma nedeni evrendeki her şeyin kendilerinden meydana gelmiş olması anlamındadır.
Yaratılmamış ve Yok edilemez, yani ezeli ve ebedi, niteliksel bakımdan değişmez bütünüyle homojen yapıdadır. Bu 4 öğe, kendi kendisiyle bir ve aynı kalmak anlamında değişmez olsa da bir yer değiştirme hareketi sergiler. Bunların düzenleyen içinde yer değiştirme hareketlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Toprak teriminin genelde katı, su teriminin çeşitli sıvılar ve metaller, hava teriminin ise gazlar için kullanıldığını aklımızda bulunduralım.
Ateş maddenin bu üç halini ifade eden olarak sonradan 4 madde olarak eklenmiştir.
empedokles_1.jpgİmagesource

 1. Love and Hate

Empedocles spoke of the two separate narrowness of the four elements as love and hate as the cause of merging and separating from each other.
The most important difference between the 4 root substances and the 2 forces called love and hate, which are responsible for their union and separation, are where the first ones are passive but eternal, the concepts of love and hate are active and they are the ruling powers in turn.
While explaining these two concepts, namely love and hate, Empodecles interpreted not only as physical forces but also as psychological and moral principles.
According to Empedocles, while Love represents goodness in the universe, hate represents evil. That is, Love is the cause of goodness in the universe and hate is the cause of evil. As can be understood from the metaphysics of Empedocles, 6 basic factors have also occurred, four of them are passive and two are active. Empedocles tried to explain the history of the universe with the forces of love and hate within a cyclical history design.
/

 1. Sevgi ve Nefret

Empedokles dört öğenin birbiriyle birleşme ve birbirinden ayrılma neden olarak sevgi ve nefret diye 2 ayrı tüm darlığından bahsetmiştir.
4 kök madde ile onların birleşme ve ayrımların dan sorumlu olan sevgi ve nefret adındaki 2 güç arasındaki en önemli farklılık birincilerinin edilgen ama ezeli ve ebedi oldukları yerde sevgi ve nefret kavramları etkindir ve sıra ile hüküm süren güçlerdir.
Empodekles bu iki kavramı yani sevgi ve nefreti açıklarken sadece fiziki güçler olarak değil aynı zamanda psikolojik ve moral ilkeler olarak yorumlamıştır.
Empedokles'e göre Sevgi evrendeki iyiliği temsil ederken nefrette kötülüğün temsilini yapmıştır. Yani Sevgi evrendeki iyiliğin nefret de kötülüğün nedenidir. Empedokles metafiziği buradan da anlaşılacağı üzere 6 temel faktör de meydana gelmiştir onların dördü edilgin ikisi etkin durumdadır. Empedokles evrenin tarihini de döngüsel bir tarih tasarımı içinde sevgi ve nefret güçleri ile açıklamaya çalışmıştır.

. Religious Views

Empedocles, reflecting from the view of love and hate representing good and evil, argues that man consists of two elements such as soul and body, of which the body is mortal, the soul is the immortal component of man. Empedocles approaches the soul both scientifically and spiritually.
He regards man as an immortal spirit exiled to earth with a sin caused by hatred.
There is a state of exile here. This state of exile has condemned the soul to the transmigration of human beings, animals and plants.
Getting rid of this transmigration and attaining absolute immortality is only possible with spiritual purification.
Along with having a philosophical understanding, the soul finds itself in the most important way of purification.
In addition, the soul should strive to memorialize love by planting seeds of love among human beings who have entered into a moral struggle.

5.Biological Descriptions

One of the most outstanding examples of the biological explanations of empodexes is his explanation and interpretation of the phenomenon of respiration.
According to him, the air outside can penetrate the human body only when the Kaan, which has spread up to its surface, is drawn from the skin and flows into the internal organs.
As love continues to mix things up, these parts join together in a completely random fashion, and as a result of these combinations and the accidental addition of organs to each other, human-headed oxen, ox-headed people, double-faced, double-breasted beings, and all kinds of strange animals have emerged. What ensures the survival of organs is possible by cooperating with other organs and meeting the needs of the other.
/

 1. Dini Görüşler

Empedokles, iyi ile kötüyü temsil eden sevgi ve nefret görüşünden yansıtarak insanın ruh ve beden gibi iki öğeden meydana geldiğini savunur bunlardan bedenin, ölümlü olduğu yerde, ruh insanın ölümsüz bileşenidir. Empedokles ruha hem bilimsel hem de tinsel olarak yaklaşır.
Nefretin yol açtığı bir günahla insanı yeryüzüne sürgüne gönderilmiş ölümsüz bir tin olarak kabul eder.
Burada sürgün durumu vardır bu sürgün durumu, ruhu, insan, hayvan ve bitkilerde gerçekleşen ruh göçü ne mahkum etmiştir.
Bu ruh göçünden kurtulup mutlak bir ölümsüzlüğe ulaşma sadece ve sadece ruhsal arınma ile olur.
Felsefi bir kavrayışa sahip olmakla birlikte ruh arınmanın en önemli yolda bulmuş olur.
Ayrıca ruh bir ahlaki mücadele içine girmiş insan varlıklar arasında sevgi tohumları ekerek sevgiyi anıtlaştırma çabası vermelidir.

4.Biyolojik Açıklamaları

Empodeklesin biyolojik açıklamalarıyla ilgili en seçkin örneklerden biri solunum olgusu ile ilgili açıklaması ne yorumlamasıdır.
Ona göre dışarıda bulunan hava insan vücuduna, ancak onun yüzeyine kadar çıkıp yayılmış olan Kaan deriden çekildiği ve iç organlara aktığı zaman nüfus edilebilir.
Sevgi şeyleri karıştırmayı sürdürdükçe bu parçalar tamamen gelişigüzel bir tarzda birleşir bu birleşmelerin ne organların birbirine rastlantısal olarak eklemelerini sonucunda, insan başlı öküzler, öküz başlı insanlar, çift yüzü, çift göğüslü varlıklar ve her türlü acayip hayvanlar çıkmıştır. Organların hayatta kalmalarını sağlayan şey diğer organlarla iş birliği yaparak diğerini ihtiyacını karşılamakla mümk

Empedocles, reflecting from the view of love and hate representing good and evil, argues that man consists of two elements such as soul and body, of which the body is mortal, the soul is the immortal component of man. Empedocles approaches the soul both scientifically and spiritually.
He regards man as an immortal spirit exiled to earth with a sin caused by hatred.
There is a state of exile here. This state of exile has condemned the soul to the transmigration of human beings, animals and plants.
Getting rid of this transmigration and attaining absolute immortality is only possible with spiritual purification.
Along with having a philosophical understanding, the soul finds itself in the most important way of purification.
In addition, the soul should strive to memorialize love by planting seeds of love among human beings who have entered into a moral struggle.

5.Biological Descriptions

One of the most outstanding examples of the biological explanations of empodexes is his explanation and interpretation of the phenomenon of respiration.
According to him, the air outside can penetrate the human body only when the Kaan, which has spread up to its surface, is drawn from the skin and flows into the internal organs.
As love continues to mix things up, these parts join together in a completely random fashion, and as a result of these combinations and the accidental addition of organs to each other, human-headed oxen, ox-headed people, double-faced, double-breasted beings, and all kinds of strange animals have emerged. What ensures the survival of organs is possible by cooperating with other organs and meeting the needs of the other.
/

 1. Dini Görüşler

Empedokles, iyi ile kötüyü temsil eden sevgi ve nefret görüşünden yansıtarak insanın ruh ve beden gibi iki öğeden meydana geldiğini savunur bunlardan bedenin, ölümlü olduğu yerde, ruh insanın ölümsüz bileşenidir. Empedokles ruha hem bilimsel hem de tinsel olarak yaklaşır.
Nefretin yol açtığı bir günahla insanı yeryüzüne sürgüne gönderilmiş ölümsüz bir tin olarak kabul eder.
Burada sürgün durumu vardır bu sürgün durumu, ruhu, insan, hayvan ve bitkilerde gerçekleşen ruh göçü ne mahkum etmiştir.
Bu ruh göçünden kurtulup mutlak bir ölümsüzlüğe ulaşma sadece ve sadece ruhsal arınma ile olur.
Felsefi bir kavrayışa sahip olmakla birlikte ruh arınmanın en önemli yolda bulmuş olur.
Ayrıca ruh bir ahlaki mücadele içine girmiş insan varlıklar arasında sevgi tohumları ekerek sevgiyi anıtlaştırma çabası vermelidir.

4.Biyolojik Açıklamaları

Empodeklesin biyolojik açıklamalarıyla ilgili en seçkin örneklerden biri solunum olgusu ile ilgili açıklaması ne yorumlamasıdır.
Ona göre dışarıda bulunan hava insan vücuduna, ancak onun yüzeyine kadar çıkıp yayılmış olan Kaan deriden çekildiği ve iç organlara aktığı zaman nüfus edilebilir.
Sevgi şeyleri karıştırmayı sürdürdükçe bu parçalar tamamen gelişigüzel bir tarzda birleşir bu birleşmelerin ne organların birbirine rastlantısal olarak eklemelerini sonucunda, insan başlı öküzler, öküz başlı insanlar, çift yüzü, çift göğüslü varlıklar ve her türlü acayip hayvanlar çıkmıştır. Organların hayatta kalmalarını sağlayan şey diğer organlarla iş birliği yaparak diğerini ihtiyacını karşılamakla mümkün.

İmagesource

Sort:  

Very very interesting to me that always wants to hear from the philosophers.


Posted via proofofbrain.io

Yes, I do these kinds of posts for those who love and are curious about philosophy.

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more