Philosopher Introductions(Parmenides)-Filozof Tanıtımları(Parmenides)

in #sciencelast year

As the 4th Philosopher, I will talk about Parmenides, one of the most important names of presocratic thought, and her view of existence (metaphysics) in our Philosopher Introductions series.

Filozof tanıtımları serimizde bugün sizlere 4. Filozof olarak presokratik düşüncenin en önemli isimlerinden biri olan Parmenides'i ve onun varlık görüşünden(metafizik) bahsedeceğim.

parmenides_40.jpgsource

    *The Life of Parmenides

Parmenides, one of the most important philosophers of presocratic thought, appears as the turning point of this period. According to the information received, he lived between the end of the sixth century and the beginning of the fifth century BC. As a first step in his philosophical adventure, he started as a student of Pythagorean mathematics and philosophy. Later, Parmanides developed his own philosophy and abandoned the Pythagorean philosophy. As a political view, he was on the side of the aristocracy or aristocracy. It is seen that even those who do not support the ideas of Parmenides, who have had a great impact on those who come after him, care about his argument. Some of his poems, which are divided into two parts as "Sight road" and "Truth road", have survived to the present day.

   *Parmenides'in Hayatı

Presokratik düşüncenin en önemli filozoflarından olan Parmenides bu dönemin dönüm noktası olarak karşımıza çıkar. Alınan bilgilere göre millattan önce altıncı yüz yıl sonu ile beşinci yüz yıl başı arasında yaşamıştır.
Onun felsefi serüveninde ilk adım olarak Pythagorasçı matematik ve felsefenin öğrencisi olarak başlaması vardır.
Daha sonra Parmanides kendi felsefesini geliştirmiş ve Pythagorasçı felsefeyi bırakmıştır.
Politik görüş olarak aristokrat ya da aristokrasinin yanında yer almıştır.
Kendisinden sonra gelenlere düşünce yönüyle büyük etki yapmış olan Parmenides düşüncelerini desteklemeyenlerin bile onun argümananını önemsediği görülmektedir.
"Görüş yolu" ve "Hakikat yolu" diye iki bölüme ayrılan şiirlerinden bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

parmenides_1_1.jpgsource

    **Parmenides' Metaphysics

Revealing one of the most important metaphysical theories in the history of thought, Parmenides asserts the absolute unity and reality of the one. Parmenides believes in the idea of ​​absolute unity of enduring reality. From this point of view, Parmenides refers to the principle of identity. He entered the thought of "being exists" or "existing is". According to that; (i) "Asset exists" or "A is A" (ii) "entity does not exist" or "A is not A" (iii) "being both exists and does not exist" or "A is both A and not A." There are three different research paths or views that can be expressed as Where did being come into being? There are two answers to your question. First, being came to being from being, and second, being came from non-being. That is to say, the second alternative came from nothing. Parmenides does not accept this. Not only Parmenides, but all Greek philosophers do not. Parmenides accepts the principle of sufficient reason. The result that follows from this is that existence cannot have come from non-existent. According to Parmenides, there is no part of being. It says that the being is one and that its parts do not exist. Being without parts, according to him, is at the same time indivisible and continuous.

    **Parmenides'in Metafizik'i

Düşünce tarihinin en önemli metafizik teorilerinden birini ortaya koyan Parmenides, bir olanın mutlak birliğini ve gerçekliğini öne sürer.
Parmenides kalıcı gerçekliğin mutlak birliği düşüncesine inanır. Buradan hareketle parmenides özdeşlik ilkesine başvurur. "Varlık vardır" ya da "var olan vardır" düşüncesine girmistir.
Ona göre;
(i)"Varlık vardır" veya "A A'dır"
(ii) " varlık var değildir"ya da "A A değildir"
(iii)" varlık hem vardır, hem var değildir" ya da "A hem A dır hemde A değildir."
Şeklinde ifade edilebilen üç ayrı araştırma yolu ya da görüşü vardır.

Varlık varlığa nereden gelmiştir? Sorusuna iki cevap vardır. Birincisi varlık varlığa varlıktan gelmiştir ikincisi varlık var olmayandan gelmiştir. Yani ikinci alternatif yokluktan gelmiştir demektedir. Bunu Parmenides kabul etmez. Sadece Parmenides değil tüm Yunanlı filozoflar kabul etmez. Parmenides yeter neden ilkesini kabul eder. Buradan çıkan sonuç varlık var olmayandan gelmiş olamaz. Parmenides'e göre varlığın parçalarıda yoktur. Varlığın bir olduğunu parçalarının bulunmadığını söyler. Parçaları olmayan varlık, ona göre aynı zamanda bölünemez ve süreklidir.

parmenides_1_770x433.jpgsource

Sort:  

Congratulations @flsfserkan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1750 upvotes.
Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Hi flsfserkan,

This post has been upvoted by the Curie community curation project and associated vote trail as exceptional content (human curated and reviewed). Have a great day :)

Visit curiehive.com or join the Curie Discord community to learn more.