(EN/TR) Philosopher Introductions( Zeno)/Filozof Tanıtımları(Zenon)

in #sciencelast year

In my series of philosopher introductions, today I will introduce you to Zeno, one of the thinkers of the Elea School. In the first part of this article, which will be composed of two parts, I will include his purpose, life and works, while in the second part I will include his paradoxes.
/
Filozof tanıtımları serimde bugün sizlere Elea Okulu düşünürlerinden Zenon'u tanıtacağım. Iki bölümden oluşturacağım bu yazımın ilk bölümünde amacı, hayatı ve eserleri yer alırke ikinci bölümde paradoklarına yer vereceğim.

zeno_paradox.jpgimagesource

a. Purpose, Life and Works

Zeno, the second thinker of the Elea school, defended Parmenides' monism with some cleverly designed arguments.
Zeno, who put forward the logical difficulties of Parmenides's view that only the unchangeable existence is real, in the opposing view, which argues that the multiplicity and change is real, and defends this with indirect evidence, has gained fame with this defense in the history of philosophy.
Aristotle says that Zeno was the one who discovered dialectics. In addition, Aristotle asked Zenon to provide indirect proof of some things that cannot be proved scientifically.
sees it as its greatest contribution. Zeno's dialectic is defined as a method of proving his paradoxes by reducing them to nonsense.

There is not much information about Zeno's life like presocratic thinkers. It is said that he was born and raised in southern Italy. It is estimated that Zeno was born around 490 BC. Xenon took an active role in Ela's political life, just like Parmenides.

It is said that Zeno used the dialogue form before Plato.
It is said that only 4 fragments of Zeno's works remain today.

/
a.Amacı, Hayatı ve Eserleri

Elea okulunun ikinci düşünürü Zenon, Parmenides'in monizmini ustaca tasarlamış birtakım argümanlarla savunmuştur.
Parmenides in yalnızca değişmez varlığın gerçek olduğunu öne süren görüşünü çokluk ve değişmenin gerçek olduğunu savunan karşıt görüşte içeren mantıksal güçlükleri gözler önüne koyan ve bunu dolaylı kanıtları ile savunan Zenon, felsefe tarihinde bu savunusuyla ün kazanmıştır.
Aristoteles Zenon'un diyalektiği keşfeden kişi olduğunu söyler. Ayrıca Aristoteles bilimsel olarak kanıtlanması mümkün olmayan bazı şeylerin dolaylı olarak kanıtlanması nı temin etmesini Zenon'
un en büyük katkısı olarak görür. Zenon'un diyalektiği, paradokslarını saçmaya indirgeme yoluyla kanıtlama metodu olarak tanımlanır.

Zeno'nun hayatı hakkında presokratik düşünürler gibi pek fazla bilgi sahibi olunamamıştır. Onun üney İtalya'da yaşadığı doğma büyüme elealı olduğu söylenir. Zeno'nun milattan önce 490 yıllarında doğduğu tahmin edilir. Xenon Tıpkı parmenides gibi Ela'nın politik hayatında aktif olarak rol almıştır.

Zenon'un Platon'dan önce diyalog formunu kullandığı anlatılır.
Zenon'un eserlerinden günümüze sadece 4 fragman kaldığı söylenir.

elealc4b1_zenon_1.jpgimagesource

b. paradoxes

His paradoxes can generally be grouped under three headings.
Zeno says, "Let us assume that a whole reality consists of units, not one entity."

Space paradox: Before moving on to Zeno's paradox, let's remember the view that Parmenides denied the existence of space or empty space. Zenon supported this view of Parmenides by reducing it to nonsense. He accepts the existence of the space in which there are things. He says that if it is nothing, there is nothing in it. According to him, the space itself will be in the space.
Achilles paradox.
According to Zeno, there will be a race between Achilles and the tortoise. Since Achilles is a good athlete, he gave the turtle the opportunity to advance or start the race from the front. Even if it is, it will cover a certain distance.
He is, of course, conscious that Achilles is showing that he will surpass the tortoise. However, with his observational determination, he tries to explain that logical thinking, common sense and mathematical philosophical point of view are different things.

In the arrow paradox, Zenon asks us to think of an arrow in motion, that is, out of a bow.
The arrow occupies a certain place on its way and although we cannot see it, the arrow stops at a certain point and remains motionless. So the moving arrow must be motionless. Which can be nothing but a contradiction.

/
b. Paradoksları

Onun paradoksları genellikle üç başlık altında toplanabilir Bunlardan önce çoklukla ilgili paradoksları ele alalım.
Zenon " bütün bir gerçekliği tek bir varlıktan değil de birimlerden meydana geldiğini kabul edelim" der.

Mekan paradoksu: Zenon'un paradoksuna gecmeden önce Parmenides mekan konusunda boşluk yada boş mekan varoluşunu inkar etmistir görüşünü hatırlayalım.Zenon Parmenides'in bu gorusune karşılık saçmaya indirgeyerek desteklemiştir. Içinde şeylerin olduğu mekanın varlığını kabul eder.o hic bir şeyse icinde de bir şey bulunmaz der. Ona göre mekanın kendisi de mekanda bulunacaktır.
Aşil paradoksu.
Zenon'a göre Aşil ve kaplumbağanın arasında bir yarış olur Aşil iyi bir atlet olduğu için kaplumbağaya avans ya da yarışa önden başlama imkanı vermiştir yarışta Aşil kaplumbağanın yarışa başladığı yere varınca kaplumbağa yeniden başka bir noktaya ulaşmış olacaktır bu sonuncu noktaya ulaşınca o zaman kaplumbağa da çok kısa bile olsa belli bir mesafe kat edecektir O halde kaplumbağaya her seferinde biraz daha yaklaşmış olmakla birlikte onu hiçbir zaman geçemeyecektir.
O Aşilin kaplumbağayı geçeceğini gösterdiğinin elbette bilincindedir. Fakat o gözleme dayanan tespitle, mantıksal düşüncenin, sağduyunun bakış açısıyla matematiksel felsefi bakış açısının başka başka şeyler olduğunu anlatmaya çalışmaktadır.

Ok paradoksunda ise Zenon bizden hareket halinde yani yaydan çıkmış bir ok düşünmemizi ister.
Ok giderken belli bir yer işgal eder ve biz bunu göremesekte ok belli bir noktada durur hareketsiz kalır. Öyleyse hareket eden ok hareketsiz olmak durumundadır. Ki bu da çelişkiden başka bir şey olamaz.

elealc4b1_zenon_4.jpgimagesource

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Congratulations @flsfserkan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!