(EN/TR) Philosopher Introductions( Xenophanes )/Filozof Tanıtımları(Ksenophanes )

in #philosophylast year (edited)

In my philosopher introductions series, today I will introduce you to Xenophanes, the 3rd Thinker of the hazel school. While introducing this philosopher, I wanted to introduce you in two parts. In one part, I wanted to introduce his life and works, and in the second part, his theology, that is, his speculation about God.
/
Filozof tanıtımları serimde bugün sizlere ela okulunun 3. Düşünürü olan Ksenophanes'i tanıtacağım. Bu filozofu muzu tanıtırken sizlere iki bölüm halinde tanıtmak istedim. Bir bölümde hayatı ve eserlerini ikinci bölümde ise teoloji sini yani tanrı konusundaki spekülasyonunu tanıtmak istedim.

ksenophanes_3.jpg
His life and works Xenophanes is the 3rd thinker of the Elea school. He lived between 570 and 478 BC. While Xenophanes' interests varied widely, he more often put forward the Eleanian metaphysics, which denied the multitude and advocated Unity, opposing theology or the notion of an anthropomorphic god. He became famous for his impersonal conception of a single god. He is considered the founder of the Elea School by Plato and Aristotle. Although he is famous for his epistemology, he is prominent in the history of philosophy mainly with his views on religion. Xenophanes, who is also considered a poet, produced works in the style of poetry. Today, only fragments of approximately 40 lines of his 2 works on nature and mocking poems remain.
/
Hayatı ve eserleri
Ksenophanes, Elea okulunun 3'ü düşünürüdür. Milattan önce 570 ile 478 yılları arasında yaşamıştır.
Ksenophanes'in ilgileri çok çeşitli olmakla birlikte o daha çok Elea Okulu'nun çokluğu inkâr edip Birliği savunan metafiziğini, teoloji ya da antropomorfik bir tanrı konsepsiyonun a karşı çıkarak öne sürdü. Kişisel olmayan, tek bir tanrı anlayışı ile ün kazanmıştır. Platon ve Aristoteles tarafından elea Okulu'nun kurucusu kabul edilir. Epistemolojik konusunda ün yapmış olsa da felsefe tarihinde esas olarak din konusundaki görüşleri ile öne çıkar. Aynı zamanda bir şair olarak kabul edilen Ksenophanes şiir tarzında eserler vermiştir. Onun doğa üzerine ve alay şiirleri adlı 2 eserlerinden günümüzde sadece yaklaşık olarak 40 dize tutarında fragmanlar kalmıştır.

316900_f413c_1571218240.jpg

theology
Xenophanes' theology or his views on god.
Two different views occur on this subject, one of which is negative and one that seems destructive and the other is positive and what seems constructive. In his view that occurred in two different phases, in the first phase, there are his criticisms of Homer and Hesiodian anthropomorphic polytheism. At this stage, it shows that he consists of his negative criticisms about God. In the second phase, he puts forward his own understanding of God, which he criticizes, which he replaces, which shows his positive view of his acquaintance. First of all, Xenophanes criticizes the gods for showing them immoral, on the basis of which there is a much more fundamental criticism of anthropomorphism.
Xenophanes says that it is neither possible nor necessary to evaluate God in an anthropomorphic way. Xenophanes was of the opinion that mainly people created diagnoses by objectifying their images of themselves and deifying themselves.
Xenophanes reduces it to absurdity by saying that animals would do the same thing, that is, if possible, animals would make their gods look like themselves. After vigorously criticizing his own view of God as his familiar view, polytheism, he put forward a positive doctrine of god. According to him, the divine reality is not many, as it is thought, but one. He sees the unity of God as a logical consequence of God's being the greatest, that is, the most perfect being. This requires the god to be immobile or unchanging. God is the uncreated and indestructible being, he is eternal. He is also an all-knowing and all-seeing being. Xenophanes envisions God as a living, sensitive and intelligent being. In addition to knowing everything, he is an omnipotent being, in other words, he moves everything, although he is motionless, and he does this only with the power of his mind.

/
Teolojisi
Ksenophanes'in teolojisi ya da tanrı konusundaki görüşleri.
Bu konuda biri olumsuz olan ve yıkıcı görünen diğeri ise olumlu olan ne yapıcı görünen iki farklı görüştüm meydana gelir. İki farklı evrede meydana gelen görüşünde birinci evrede onun Homeros ve Hesiodoscu antropomorfik çoktan cılığa yönelttiği eleştiriler yer alır. Bu evrede onun tanrı konusundaki olumsuz olumsuz eleştirilerinden meydana geldiğini göstermektedir. İkinci evrede ise eleştirdiği tanrı anlayışı yerine geçirdiği kendi Tanrı anlayışını ortaya koyar bu da onun tanıdığı konusundaki olumlu görüşünü gösterir. Ksenophanes her şeyden önce tanrıları ahlaksız gösterdikleri için eleştirir bunun temelinde çok daha esaslı bir eleştiri olarak antropomorfizm e yönelik eleştirileri bulunur.
Ksenophanes tanrıyı antropomorfik bir tarzda değerlendirmenin neyi imkanı ne de gereği vardır der. Ksenophanes esas olarak insanlar kendileri ile ilgili imgelerini nesneleştirmek kendilerini tanrılaştırmak suretiyle tanıları yaratmıştır görüşündedir.
Ksenophanes, hayvanların da aynı şeyi yapacaklarını yani mümkün olsaydı hayvanlarında tanrılarını kendilerine benzetecek lerini söyleyerek saçma ya indirger. Tanıdık görüşü olarak kendi Tanrı görüşünü yani çoktan cılığı şiddetle eleştir dikten sonra pozitif bir tanrı öğretisi ileri sürmüştür. Ona göre tanrısal gerçeklik sanıldığı gibi çok değil tektir. Tanrının birliğini tanrının en büyük yani en yetkin varlık oluşunun mantıksal bir sonucu olarak görür. Bu da tanrının hareketsiz ya da değişmez olmasını gerektirir. Tanrı yaratılmamış ve yok edilemez olan varlıktır o ezeli ve ebedidir. Ayrıca her şeyi bilen ve her şeyi gören varlıktır. Ksenophanes tanrıyı canlı duyarlı ve akıllı bir varlık olarak tasarlar. Her şeyi bilmesinin yanında gücü her şeye yeten varlıktır başka bir değişle o kendisi hareketsiz olmakla birlikte her şeyi hareket ettirir ve bunu da yalnızca zihninin gücüyle yapar.
/

ksenophanes_4.jpg

Image source: imagesource

Sort:  

Hi flsfserkan,

This post has been upvoted by the Curie community curation project and associated vote trail as exceptional content (human curated and reviewed). Have a great day :)

Visit curiehive.com or join the Curie Discord community to learn more.

 last year Reveal Comment