Felsefi Anlamda "Değişim"

in #philosophialast year

img_20211112_151215.jpg

Felsefe tarihinde her filozof kendine göre bir düşünce sistemi geliştirmiştir.
İlk çağ filozoflarını ele aldığımızda özellikle MÖ 6.yüzyıl-MS 2. Yüzyıl arasında Antik Yunan filozofları Ontoloji konusunda Arkhe problemini ele almışlar.
Arkhe kavramı, varlığın ana maddesi, varlığın ilk nedeni olarak tanımlanmaktadır.
Herakleitos adlı değişim filozofu Arkhe olarak ateşi ele almıştır. Bunun nedeni olarak ateşin sürekli değişim içinde olduğunu, zamanla alevin arttığı yada azaldığını öne sürmek istiyor. Varlığın ana maddesinin ateş olduğunu, her varlığın oluşum nedeni olarak ateşi öne sürmüştür.

20210927_093044.jpg

Değişim problemi konusunda özellikle Herakleitos çok önemli konuma sahiptir. 

Değişim konusunda ortaya koyduğu ve günümüzde bile hala kullanılan, popülerliğini yitirmemiş sözleri ile bilinir.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY, DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR"

Bu sözüyle filozofumuz Herakleitos, her şeyin bir değişime sahip olduğunu, hiç bir şeyin aynı kalmadığını vurgulamıştır.

"Aynı Irmakta İki kez Yıkanılmaz"

Bu sözüyle Herakleitos yine değişimi vurgulamaktadır. Burada zaman konusuna da dikkat çeker.
Zamanın sürekli işlediğini bu nedenle aynı anı tekrar yaşamanın mümkün olmadığını söylemek istemiştir.
Suyun sürekli akmaya devam ettiği ve nehrin değiştiğine işaret etmiştir.

img_20211023_wa0004.jpg

Sort:  

Congratulations @flsfserkan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 7000 upvotes.
Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveFest⁶ Meetings Contest