(EN/TR) Philosopher Introductions( Heraclitus )/Filozof Tanıtımları(Herakleitos)

in #philosopherlast year

In our series of philosopher introductions, today I will introduce you to one of the natural philosophers, Heraclitus. I intend to introduce Heraclitus in seven separate chapters. In Chapter 1, I will start with a brief information about Heraclitus. In the second part, I will inform you by giving information about his life and works, his view on the unity and war of opposites in three parts, the flow doctrine in the fourth part, the flow doctrine in the fifth part, the view of fire, which is his archhesi in the sixth part, logos in the sixth part, his psychology and knowledge theory in the seventh part.
/
Filozof tanıtımları serimizde bugün sizlere doğa filozoflarından Herakleitos'u tanıtacağım. Herakleitos'u yedi ayrı bölümde tanıtmayı düşünüyorum. 1. Bölümde Herakleitos hakkında kısa bir bilgi ile giriş yapacağım. İkinci bölümde ise hayatı ve eserlerini, üç bölümde karşıtların birliği ve savaşı hakkındaki görüşü, dördüncü bölümde akış öğretisi, beşinci bölümde akış öğretisi, altıncı bölümde arkhesi olan Ateş görüşünü, altıncı bölümde logos, yedinci bölümde ise psikolojisi ve bilgi teorisi hakkında bilgiler vererek sizleri bilgilendireceğim.8e0da7f65160d0d2a2799e49df794a69.jpg
Heraclitus
He appears as another thinker who focuses on the problem of change. Change is contradictory, so he is a thinker who explains that contradiction, that is, the unity of opposites, creates the essence of reality.
He argued that change is in the form of a change in a quality to its opposite and suggested the reality of becoming as a qualitative change. The thesis that everything is in flux, however, creates only one direction of Heraclitus' philosophy. is the view. He abandoned the materialist monism of nations and interpreted it as the unity of order, in which things change with him. He argued that the world is in the sense of being a cosmos that can be discovered and understood by the human mind. In addition, Heraclitus defended rationalism by arguing that eyes and ears are bad witnesses.
/
Herakleitos
Değişme problemi üzerinde duran başka bir düşünür olarak karşımıza çıkar. Değişme çelişik tir bundan dolayı da çelişki yani karşıtların birliği, gerçekliğin özünü meydana getirir diye açıklayan bir düşünürdür.
O değişmenin bir nitelikte karşıtına dönüşme şeklinde olduğunu savunmuş ve niteliksel değişme olarak oluşun gerçekliğini öne sürmüştür. Her şeyin akış içinde olduğu tezi bununla birlikte Herakleitos'un felsefesinin sadece bir yönlü meydana getirir o dünyada sürekli bir değişme ve akış olduğunu öne sürer, hep yanan ve sönen bir ateş olan bir dünyada yaşamakta olduğumuzu söyler, onun öne sürdüğü en önemli hakikat her şeyin bir olduğu görüşüdür. Milletlerin materyalist monisminden vazgeçerek, şeylerin kendisiyle birlikte değiştiği, düzenin birliği olarak yorumlamış. Dünyanın insan zihni tarafından keşfedilebilir ve anlaşılabilir bir kozmos olma anlamında olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca Herakleitos gözlerin ve kulakların kötü tanıklar olduğunu öne sürerek rasyonalizmin savunuculuğunu yapmıştır.O ansiklopedik bilgiye karşı çıkarken çok şey bilmenin akıllı olmayı öğretmediğini söylemiştir.

867577743df29c384747e4fbf336f0f7.jpg

His Life and Works

Heraclitus, originally from Ephesus, lived between 540 and 480 BC. Heraclitus, who is descended from the family that was the official founder of Ephesus, is an aristocratic in almost every respect. The philosopher, who is an enemy of democracy, defended the aristocracy and aristocratic ideals as it can be understood from here. He said that if a person is a competent person, he is more valuable to him than ten thousand people. In this struggle, which envisions political life as a struggle, he is a philosopher who shows his closeness and hunger for the nobility. The egalitarian theories of the Democrats reject, look down upon the vast majority of humanity, despise the broad masses of the people, make fun of the commonplace, and have many statements exemplifying an attitude that despises democratic ideals. About 125 fragments of his works have survived to the present day.
/

Hayatı ve Eserleri

Aslen Efesli olan Heraklitos yaklaşık olarak milattan önce 540- 480 yıllar arasında yaşamıştır. Efes'in resmi kurucusu olan ailenin soyundan gelen Herakleitos hemen her bakımdan aristokrat biridir.Demokrasi düşmanı olan filozof buradan da anlaşılacağı üzere aristokrasinin ve aristokratik ideallerin savunuculuğunu yapmıştır. Bir kişinin yetkin biri ise eğer kendisi için on bin kişiden daha değerli olduğunu söylemiştir. Politik hayatı bir mücadele olarak tasavvur eden bu mücadelede yakınlığını ve duyguda açlığını soylulardan yana gösteren bir filozoftur. Demokratların eşitlikçi teorilerinin reddeder, insanlığın büyük çoğunluğuna yukarıdan bakar, geniş halk yığınlarının küçümser, sıradan olanla alay eder, demokratik idealleri hor gören bir tavrı örnekleyen bir çok sözü vardır. Onun söz konusu eserlerinden günümüze yaklaşık olarak 125 fragman kalmıştır.

91ef4186aa807457c0bf7db50eed9e90_raphael_artist_sistine_chapel.jpg

His Life and Works

Heraclitus, originally from Ephesus, lived between 540 and 480 BC. Heraclitus, who is descended from the family that was the official founder of Ephesus, is an aristocratic in almost every respect. The philosopher, who is an enemy of democracy, defended the aristocracy and aristocratic ideals as it can be understood from here. He said that if a person is a competent person, he is more valuable to him than ten thousand people. In this struggle, which envisions political life as a struggle, he is a philosopher who shows his closeness and hunger for the nobility. The egalitarian theories of the Democrats reject, look down upon the vast majority of humanity, despise the broad masses of the people, make fun of the commonplace, and have many statements exemplifying an attitude that despises democratic ideals. About 125 fragments of his works have survived to the present day.
/

Hayatı ve Eserleri

Aslen Efesli olan Heraklitos yaklaşık olarak milattan önce 540- 480 yıllar arasında yaşamıştır. Efes'in resmi kurucusu olan ailenin soyundan gelen Herakleitos hemen her bakımdan aristokrat biridir.Demokrasi düşmanı olan filozof buradan da anlaşılacağı üzere aristokrasinin ve aristokratik ideallerin savunuculuğunu yapmıştır. Bir kişinin yetkin biri ise eğer kendisi için on bin kişiden daha değerli olduğunu söylemiştir. Politik hayatı bir mücadele olarak tasavvur eden bu mücadelede yakınlığını ve duyguda açlığını soylulardan yana gösteren bir filozoftur. Demokratların eşitlikçi teorilerinin reddeder, insanlığın büyük çoğunluğuna yukarıdan bakar, geniş halk yığınlarının küçümser, sıradan olanla alay eder, demokratik idealleri hor gören bir tavrı örnekleyen bir çok sözü vardır. Onun söz konusu eserlerinden günümüze yaklaşık olarak 125 fragman kalmıştır.

8a5c9c9af370c50f871e6b0f3b8c7d4c_wisdom_heroes.jpg

Union of Opponents War

The most important thesis of Heraclitus' metaphysics is undoubtedly the idea that conflict and war are the father of everything. According to him, war is the most important condition of existence or becoming. According to him, if there was no war, nothing would have existed, so the birth or existence of beings depends on the conflict of opposing forces. Heraclitus sees war as the creative universal force. He sees the war of opposites as a sine qua non condition of existence, aside from being a bad thing. He opposes the Pythagorean view of an ordered and harmonious universe.
According to Heraclitus, hot-cold, wet-dry are at war with each other. According to Heraclitus, Peace could not exist without war; The absence of an opposing balance of forces was bound to mean the disappearance of society in a civil war.
The elements that make up the traditional distinctions of day-night, summer-winter, war-peace, life-death, more or less can never exist on their own.
/
Karşıtların Birliği Savaşı

Herakleitos'un metafiziğinin en önemli tezi hiç kuşku yok ki çatışma ve savaşın her şeyin babası olduğu düşüncesidir. Ona göre savaş varlık ya da oluşun en önemli koşuludur. Ona göre savaş olmasaydı hiçbir şey var olmayacaktı bundan dolayı varlıkların doğuşu ya da varlığa gelişi karşıt güçlerin çatışmasına bağlıdır. Heraklitos savaşı yaratıcı evrensel güç olarak görür. Karşıtların savaşı kötü bir şey olmak bir yana varlığın olmazsa olmaz koşulu olarak görür evrendeki bütün varlıkların varlıklarını sürdürebilmeleri için karşıt unsur meydana gelmesi gerektiğini söyler. Pythagorasçıların düzenli ve ahenkli evren görüşüne karşı çıkar.
Herakleitos'a göre sıcak- soğuk, ıslak -kuru birbiriyle Savaş halindedir. Herakleitosa göre savaş olmaksızın Barış var olamazdı; karşıt güçler dengesinin yokluğu, toplumun bir iç savaşla ortadan kalkması anlamına gelmek durumundaydı.
Gece-gündüz, yaz-kış, savaş- barış, yaşam -ölüm, aşağı -yukarı türden geleneksel ayrımları meydana getiren unsurlar kendi başlarına asla varolamazlar.
5fe2b2298a5abd719a6256128ae09a24.jpg
Flow Teaching

Heraclitus accepts that change is cyclical. The constant flow of things, that everything is flowing, has to be the most important truth about the Universe. According to Heraclitus, there is no permanence or stasis in the universe, everything changes, lives by burning and destroying. It is to say that you cannot enter the same river twice because the river flows. There is no object in the universe, no properties of the objects so that they remain the same. The only thing that does not change is the state of cosmic equilibrium, which is the result of this state of change.

Fire

Heraclitus, who is the philosopher of both unity and multiplicity, chose fire as the arkhe in order to express the concept of continuous flow. Unity consists of the First matter of the universe, the material substance from which everything in the universe is born. Heraclitus, who, like the Ionian and Elean thinkers, accepted that nothing can come out of nothing and therefore argued that the first matter is eternal, found this unity in fire.
/
Akış Öğretisi

Herakleitos değişmenin döngüsel olduğunu kabul eder. Şeylerin sürekli akışı, her şeyin akmakta oluşu Evren ile ilgili en önemli hakikat olmak durumundadır. Herakleitos'a göre evrende kalıcılık ve durağanlık yoktur, her şey değişmekte, yakarak ve yıkarak yaşamaktadır. Nehir akıp gittiği için o aynı nehre iki kez girilmeyeceğini söylemektir. Evrende hiçbir nesne, nesnelerin hiçbir özelliği yoktur ki değişmeden aynı kalsın. Değişmeyen tek şey, bu değişme halinin sonucu olan kozmik denge durumudur.

Ateş

Hem birlik, hem de çokluk filozofu olan Heraklitos söz konusu sürekli akış anlayışını ifade edebilmek için arkhe olarak ateşi seçmiştir. Birlik, evrenin İlk maddesinden, evrendeki her şeyin kendisinden doğduğu maddi tözden meydana gelir. İyonyalı ve Elealı düşünürler gibi hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağını kabul eden ve dolayısıyla ilk maddenin ezeli olduğunu savunan Herakleitos bu birliği ateşte bulmuştur.

logos

Fire burns with measure and goes out with measure. This law, according to which change takes place, calls the logic of change in question Heraclitus logos.

Psychology and Information Theory

According to Heraclitus, who sees man as a being consisting of a body and a soul, and who claims that the human soul is made of fire, this fire is actually a cosmic fire and is a fire that moistens as it becomes an individual soul.
Since what surrounds human beings is rational and conscious as a cosmic force, according to Heraclitus, people become intelligent beings by inhaling this divine mind when they breathe.
Heraclitus makes a distinction between sense experience and rational intuition or rational understanding in the context of the philosophy of epistemology.
According to Heraclitus, wisdom does not only come from a theoretical understanding of reality. When a person grasps the logo, he learns to live this understanding appropriately. So true wisdom comes from both theoretical and practical insight.
According to him, reaching the truth is telling the truth and living in accordance with nature or reason by following it.
/
Logos

Ateş ölçü ile yanar ve ölçü ile söner. Değişmenin kendisine göre gerçekleştiği bu yasaya değişmenin söz konusu mantığına Herakleitos logos adını verir.

Psikolojisi ve Bilgi Teorisi

İnsanı bir beden ve bir ruhtan oluşan bir varlık olarak gören, insan ruhunun ateşten meydana geldiğini öne süren, Herakleitos'a göre bu ateş aslında kozmik ateş olup bireysel ruh haline gelirken nemlenen bir ateştir.
İnsan varlıklarını çevreleyen şey, kozmik bir güç olarak rasyonel ve bilinçli olduğundan, Herakleitos'a göre insanlar nefes aldıkları zaman bu ilahi aklı içlerine çekmek suretiyle akıllı varlıklar olurlar.
Herakleitos Bilgi felsefesi bağlamında duyu deneyi ile akılsal sezgi veya rasyonel kavrayış arasında bir ayrım yapar.
Herakleitos'a göre bilgelik, sadece gerçekliğe ilişkin teorik bir kavrayışla meydana gelmez. İnsan logosu kavradığı zaman bu kavrayışı uygun yaşamayı öğrenir. Bu yüzden gerçek bilgelik hem teorik hem de pratik bir kavrayışla meydana gelir.
Ona göre hakikate erişmek, doğruyu söylemek ve ona uyarak doğaya ya da akla uygun yaşamaktır.

İmage Sourca : imagesource

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more