World population is now online more than half มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกใช้งานอินเตอร์เน็ต

in #news2 years ago
ถ้าใครมีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไปคงจะเข้าใจดีว่า การรับรู้ข่าวหรือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เป็นเรื่องที่ยากรับลำบากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันในเรื่องต่างๆ กว่าจะรู้ว่าอีกซีกหนึ่งของโลกเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องใช้เวลาเป็นเวลานาน แบบว่าเป็นเดือนเป็นปีกันเลยทีเดียวถึงจะทราบข่าว

Source: Cisco Newsroom

การส่งรับข้อมูลข่าวสารมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จากการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านจดหมาย มาเป็นโทรเลข โทรศัพท์ โทรสารโทรศัพท์มือถือ และในที่สุดก็มาถึงยุคอินเตอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละปีมีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากถึง 4.2 พันล้านคนในปัจจุบัน และเกือบจะ 55 เปอร์เซ็นต์ของประชากรบนโลกหรือประมาณ 7.7 พันล้านคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละวัน


Source: Statista via World Economic Forum

กลุ่มประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นคือประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มเป็น 5 เท่าจากปี 2009 และในปัจจุบันประชากร 1 ใน 3 ของประเทศในทวีปแอฟริกาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และจากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นมาจากการเข้ามาของสมาร์ทโฟน


สำหรับประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตมีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3 เท่าตัว และประเทศในแถบเอเซียแฟซิฟิคและประเทศตะวันออกกลางมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 1 เท่า จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน และประเทศจีนมีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากที่สุดจำนวน 721 ล้านคน อันดับสองได้แก่ประเทศอินเดียจำนวน 462 ล้านคน และอันดับสามประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 287 ล้านคน

Nok Air - Book your next vacation

Traveling in Thailand, Traveling in the World
Promotion Period: 24 October 2019 at 09.00 am – 1 November 2019 at 08.59 am.
Travel Period: 31 October 2019 – 28 March 2020

ความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ รับรู้ข่าวสารจากทุกมุมของโลก ในสนนราคาที่ถูกเป็นอย่างมากสร้างความได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการการแข่งขัน ซึ่งทุกวันนี้เราควรจะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาตัวเอง มากกว่าการที่จะสุกและบันเทิงใจผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ไปแบบเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Sort:  

As the numbers roll up towards 4.2 billion users, you see that 55% of the world’s 7.7 billion citizens are now online.

The fastest growth has been in Africa, where the number of users has grown fivefold since 2009. A quarter of all Africans now have access to the internet, much of the growth coming from the use of smartphones.

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!