Social Media by Generations การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละช่วงอายุ

in #news2 years ago
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การดำรงชีวิตประจำวันของคนเรานั้นสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม กิจกรรมหลายอย่างเปลี่ยนไปหรือหายไปเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ อย่างเช่นที่เคยคุยโทรศัพท์กันนานเป็นชั่วโมงก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้งานผ่านการส่งข้อความแบบต่างๆ ที่อยู่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ สะดวกรวดเร็วเป็นที่สุด

Over 4.4 billion people have access to the internet.: REUTERS/Steve Marcus via World Economic Forum

และต้องยอมรับว่าสื่อสังคมออนไลน์ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปทั้งในด้านที่ส่งประโยชน์และนำโทษมาหาตัว Global Web Index เป็นบริษัทที่รวบรวมข้อมูลการใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ทำการรวบรวมข้อมูลล่าสุดจากผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจำนวน 114000 คนจากทั่วโลก (ไม่รวมประเทศจีน) และได้เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ตามอายุดังต่อไปนี้

Source: Global Web Index via World Economic Forum

Baby boomers (เกิดในปี 1946 – 1964) คนในรุ่นนี้แน่นอนว่าอายุอย่างน้อย 55 ปีขึ้นไป ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี แต่ก็มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ลองสังเกตคนรอบตัวดู พ่อแม่เรา 80 แล้วยังใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แบบเป็นเรื่องปกติ ไว้คุยกับเพื่อนติดต่อกับญาติพี่น้อง หรือตื่นเช้าส่งดอกไม้ทาง Facebook เป็นเรื่องแกติ

Generation X (เกิดในปี 1965 – 1976) ช่วงอายุ 43 – 54 ปี คือคนที่อยู่ในวัยทำงานปลายๆ บางคนอาจจะเกิดในช่วงที่มีการเริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ต และเริ่มมีโทรศัพท์มือถือและมีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย แต่ก็ใช้เวลามากกว่ากับสื่อสังคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มคนในรุ่น Baby boomers

Millennials หรือ Gen Y (เกิดในปี 1977 – 1995) ช่วงอายุ 42 – 24 ปี จะใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 38 นาที แต่จากข้อมูลจากปี 2017-2018 พบว่าคนในรุ่นนี้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยลงกว่าเดิมประมาณ 1 นาที ก็เพราะว่าเริ่มมองหากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตมากกว่าการเสพติดหน้าจออยู่กับสื่อสังคมออนไลน์

Generation Z (เกิดในปี 1996 – ปัจจุบัน) ช่วงอายุ 23 ปีจนถึงปัจจุบัน คนในรุ่นนี้เป็นกลุ่มของเด็กนักเรียน นักศึกษา และคนที่เริ่มเข้าสู่ช่วงชีวิตในวัยทำงาน ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 55 นาทีต่อวัน Facebook ที่เคยนิยมสำหรับคนในรุ่นนี้ก็มีปริมาณลดลง และหันไปใช้งาน Instagram และ Youtube มากยิ่งขึ้น


เทคโนโลยีนำความสะดวกสบายมาให้กับใช้ชีวิต จะได้ประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลเสียล้วนแต่เราตัวผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Sort:  

Nearly two-thirds of the world’s population is plugged into the matrix, with over 4.4 billion internet users across multiple device types. We use these devices for work and for play—and social media has altered the way we interact both online and offline.

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!