Robot Judge will be used in Estonia ผู้พิพากษาหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้ในประเทศเอสโตรเนีย

in #news2 years ago
การที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานในวงกว้างในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์เองอาจจะต้องตื่นตัวเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัว เพราะจะมาคิดเหมือนสมัยก่อนว่าไม่เป็นไร ไม่มีงานทำไม่มีความรู้ก็ไปทำงานในลักษณะที่ใช้แรงงานแทนก็ได้

Estonia has started to incorporate AI into a number of its government functions: REUTERS/Maxim Shemetov via World Economic Forum

หรือใครที่ทำงานในสำนักงานหรือในอุตสาหกรรมการผลิต ก็ต้องปรับตัวเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพราะงานในลักษณะของการทำงานแบบเดิมซ้ำๆ อาจจะถูกเครื่องจักรกลอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานมนุษย์เพราะว่าสามารถทำงานในชั่วโมงที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพแม่นยำกว่าแรงงานมนุษย์

Nok Air - Book your next vacation

Fly as a Mother
Promotion Period: 1 August 2019 – 7 August 2019
Travel Period: 8 August 2019 – 28 March 2020

เทคโนโลยีแบบสมองกลประดิษฐ์อัจฉริยะหรือ Artificial Intelligence (A.I.) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นำไปกับหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนแรงงานคน มีการนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมากมีความแม่นยำเทียบเท่ากับมนุษย์ ส่วนใหญ่คิดว่างานที่ใช้แรงงานเท่านั้นที่จะถูกทดแทนในเครื่องจักร งานนั่งออฟฟิสตากแอร์เย็นๆก็มีโอกาสหนาวได้เหมือนกัน เพราะในอุตสาหกรรมการเงินและธนาคารในต่างประเทศมีการนำสมองกลประดิษฐ์มาแทนการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ และในปัจจุบันการใช้บริการทางการเงินจะถูกใช้งานผ่าน Mobile Payment Application มากขึ้น


แต่ไฮเทคไปกว่านั้น ประเทศเล็กๆอย่างเช่นประเทศเอสโตรเนีย เป็นประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานในภาครัฐ เช่นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพ เรียกว่าเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลใหญ่ไม่ต้องกังวล เพราะมีข้อมูลสุขภาพติดตัวไปทุกที่


และเด็ดไปกว่านั้นมีการนำเทคโนโลยีสมองกลประดิษฐ์มาใช้งานด้านตุลาการและศาล โยนำหุ่นยนต์มาใช้ในการตัดสินคดีความ โดยหุ่นยนต์จะทำการตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ส่งเรื่องเข้ามา และทำการตัดสินผ่านเทคโนโลยีสมองกลประดิษฐ์อัจฉริยะ โดยไม่ต้องเปลืองแรงผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหากมีกรณีข้อสงสัย เป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสมองกล A.I. มาใช้งานด้านตุลาการและศาล

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Sort:  

The Estonian Ministry of Justice has officially asked Ott Velsberg, the country’s chief data officer, to design a “robot judge” to take care of a backlog of small claims court disputes.