[EN/TR] Introducing the Philosopher: Heraclitus/ Filozof Tanıtımı: Herakleitos

in StemSociallast year (edited)

1322743858_ffbbf373fd4d32f9c8de84acf521721b_369949662.jpgimagesource

EN
I'm here again with the title of philosopher introductions. I decided to re-post these kinds of posts that I made about three months ago and took a break.
Today, I will try to introduce you to the philosopher Heraclitus, one of the Pre-Socratic philosophers.
In this content, first of all, I will try to briefly convey to you the answers given by philosophers to the search and problems of natural philosophy, that is, philosophy of the first age. Later, I will briefly touch on the life and philosophy of Heraclitus.

TR
Filozof tanıtımları başlığıyla tekrar karşınızdayım. Yaklaşık üç ay önceleri yaptığım ve ara verdiğim bu tür paylaşımları tekrar yapma kararı aldım.
Bugün sizlere Sokrates Öncesi filozoflarından Herakleitos adlı filozofu tanıtmaya çalışacağım.
Bu içeriğimde, öncelikle sizlere doğa felsefesi yani ilk çağ felsefesinde filozofların arayışlarına ve sorunlara verdikleri cevapları kısaca aktarmaya çalışacağım. Daha sonra kısaca Herakleitos hayatı ve felsefe görüşünü değineceğim.

images.jpegimagesource

EN
The philosophers of this period, between the 6th century BC and the 2nd century AD, were first called Arkhe; , they were thought about the first main substance of being. Who am I? how did i exist What is an entity? What is the main content of the entity? They thought about their questions and did research on these issues. This journey that started with the first philosopher Thales, many philosophers have expressed their views on this issue. The opinions about Arkhe, the first item of existence, are as follows: Thales: water Anaximander: Aperion Anaximenes: Air Democritus: Atom Pythagoras: Number While these philosophers were looking for a single main item, some philosophers did not limit it to a single item. These philosophers are called pluralists. Empedocles: earth, fire, air and water Anaxagoras: sperm

TR
MÖ 6.yüzyıl-MS 2. Yüzyıl arasında bulunan bu dönem filozofları ilk olarak Arkhe adı verilen; , varlığın ilk ana maddesi konusunda düşünülmüşler.
Ben Kimim? nasıl var oldum? varlık nedir? Varlığın ana içeriği nedir?
Soruları üzerine düşünmüşler ve bu konular üzerine araştırmalar yapmıştır.
İlk filozof Thales ile başlayan bu yolculuk, bir çok filozof bu konuda görüş belirtmişlerdir.
Varlığın ilk maddesi olan Arkhe hakkında görüşler şu şeklindedir:

Thales: su
Anaksimandros: Aperion
Anaksimenes: Hava
Demokritos : Atom
Pisagor: Sayı

Bu filozoflar arkheyi tek bir ana maddede ararken, bazı filozoflar tek bir maddeyle sınırlı tutmamışlardır. Bu filozoflar çoğulcu olarak adlandırılmaktadır.

Empedokles :Toprak, ateş, hava ve su
Anaxagoras : Sperm

images_1_.jpegghh.jpgimagesource

EN
The view of being of Heraclitus, the philosopher we will discuss, the view of the first substance of the Being or the Arkhe view: It is fire. This period, which is called the philosophy of the ancient age, is also known as the period between the 6th century BC and the 2nd century AD. Let's get to know Heraclitus, one of the famous philosophers of this period.
TR
Ele alacağımız filozof olan Herakleitos'un varlık görüşü, Varlığın ilk maddesi görüşü yada Arkhe görüşü : Ateştir.

İlk çağ felsefesi olarak adlandırılan bu dönem, MÖ 6.yüz yıl - MS 2. Yüzyıl arasında ki dönem doğa felsefesi olarak da bilinir. Bu dönemin ünlü filozoflarından Herakleitos'u tanıyalım.

images_1_.jpegimagesource
EN
Heraclitus, who was from Ephesus, was born and lived in Ephesus. He is the philosopher of the pre-Socratic period, from the philosophical eras. Heraclitus, one of the Greek philosophers, He came to the fore with his philosophical thoughts and views. The first word that comes to mind when Heraclitus is mentioned is "Everything flows". Here Heraclitus emphasizes time. He talks about the passing of time. Heraclitus attaches great importance to time and change. Another saying on this subject is "The only thing that does not change is change itself." is the word. To interpret this saying, Everything changes, everything goes, at the same time It does not come back once again. Another expression on this subject is the view "You cannot enter the same river twice". Here again, he attaches importance to time and change.

TR
Efesli olan Herakleitos, Efeste doğup yaşamıştır. Felsefi dönemlerden, Sokrates Öncesi döneminin filozofudur. Yunan filozoflardan biri olan Herakleitos,
Felsefi düşünce ve görüşleriyle mn plana çıkmıştır.

Herakleitos denilince akla gelen ilk söz, "Her şey akar gider" sözüdür.
Burada Herakleitos zamana vurgu yapmaktadır. Zamanın sürekli geçip gittiğinden bahsetmektedir. Herakleitos zaman ve değişim konusuna büyük önem vermektedir. Bu konuda bir başka sözü "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." sözüdür. Bu sözü yorumlamak gerekirse, Her şey değişir, her şey gider, aynı zaman Bir kez daha geriye gelmez.
Bu konuda ki bir başka ifadesi ise, " Aynı Irmağa iki girilmez" görüşüdür.
Burada yine zamana ve değişime önem vermektedir.

images_2_.jpeg imagesource

EN
Heraclitus' answer to the question of Arche; there has been fire. Again, considering his philosophical view, he determined the fire as Arkhe because he argued that there should be change. It is the only change that does not change." It emphasizes that everything is subject to change. Because of these views, he is called the "dark philosopher of fire and change. For Heraclitus, everything is relative, so it can be interpreted according to the person. The idea that he wants to emphasize with his view of universal relativity is that what is accepted as good is not good in an absolute sense. According to him, nothing has a single definition. Logos is the basis of his philosophy. Logos: It is used to mean meaning, word, essence.

TR
Herakleitos'un Arkhe sorusuna cevabı ; ateş olmuştur. Yine felsefi görüşü dikkate alındığında değişimin olması gerektiğini savunması sebebiyle Ateşi Arkhe olarak belirlemiştir.
Değişmeyen, tek değişimin kendisidir" Her şeyin değişime tabi olduğunu vurgulamaktadır.
Bu görüşleri nedeniyle "Ateşin ve Değişimin karanlık filozofu olarak tabir edilir.
Herakleitos için her şey görelidir yani kişiye göre yorum alabilir. Evrensel görelilik görüşüyle vurgulamak istediği düşünce aslında iyi diye kabul edilen şeylerin mutlak anlamda iyi olmadıklarıdır. Ona göre hiç bir şeyin tek bir tanımı olmaz.
Felsefesinin temelinde Logos bulunur. Logos: mana, söz, öz anlamlarına kullanılmaktadır.

Sort:  

Vallaha helal olsun güzel paylaşım olmuş. !PGM
Çekilişlerimize katılmayı davet ediyorum seni

Teşekkür ederim 😊 nasıl katılacağım.?

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more