(En-Tr) 15th Century -17th Century Century Philosophy/ 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi

in StemSociallast year

images.jpegimagesource

-English

Hello. I continue my philosophy posts. Today, in my content, I will deal with the philosophy of the 15th and 17th centuries, one of the periods of philosophy. I want to describe the flow of my content.

  • The emergence of the philosophy of the 15th and 17th centuries.
  • Distinctive features of 15th-17th century philosophy.
  • Analysis of the philosophical views of 15th-17th century philosophers.
  • Evaluating the ideas and arguments of 15th-17th century philosophy.

I would like to pass on to this period, which I will discuss under these headings.

-TÜRKÇE

Merhabalar.
Felsefe paylaşımlarıma devam ediyorum. Bugün, içeriğimde felsefe dönemlerinden " 15.yüzyıl-17.yüzyıl felsefesini ele alacağım.
İçeriğimin akışını anlatmak istiyorum.

  • 15.yüzyıl-17.yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışı.
  • 15.yüzyıl-17.yüzyıl felsefesinin ayırıcı nitelikleri.
  • 15.yüzyıl-17.yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerinin analizi.
  • 15.yüzyıl-17.yüzyıl felsefesinin düşünce ve argümanlarını değerlendirme.

Bu başlıklar altında ele alacağım bu döneme geçiş yapmak istiyorum.
evrimagaci.org_public_content_media_25c7b4fb50e69d0a562eee4814552024.jpgimagesource

ENGLISH

Login In the 2-15th century AD, the thought in Europe changed with the 12th century. The reason for this is their development that affects social life. By the 15th century, the Renaissance, which first appeared in Italy and then in Europe, emerged. Renaissance, which means Rebirth, reconsidered the philosophy of the ancient age. The philosophy of this century has been the source of inspiration for the Renaissance, as it is based on reason. In this period, the philosophy of science was approached by moving away from the philosophy of religion.

TÜRKÇE

Giriş
MS 2-15 yüzyıl da Avrupa'daki düşünce 12.yüzyılla beraber değişime uğramıştır.
Bunun nedeni toplumsal hayatı etkileyen gelişimleri. 15.yüzyıllara gelindiğinde ise ilk olarak İtalya'daki kendini gösteren, sonrasında Avrupa'da yaşanan dönem Rönesans ortaya çıkmıştır.
Yeniden Doğuş anlamına gelen Rönesans, ilk çağ felsefesini tekrar ele almıştır. Bu Yüzyıl felsefesi akılı temele alması ile Rönesans'ın esin kaynağı olmuştur.
Bu dönemde din felsefesinden uzaklaşarak Bilim felsefesine yaklaşılmıştır.

images_1_.jpegimagesource

ENGLISH
Emergence It is a period of radical changes made in the fields of knowledge. These changes were reflected in the society and became a part of their lives. Thanks to the translation activities carried out in the previous period, the development has been rapid. This is the period with the most philosophers.

TÜRKÇE
Ortaya Çıkışı

Bilgi alanlarında yapılan köklü değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bu değişiklikler topluma yansımış ve yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. Önceki dönemde yapılan çeviri faaliyetleri sayesinde gelişim hızlı olmuştur.
En çok filozofun olduğu dönem bu dönemdir.

The main philosophers of this period were:
Bu dönemin başlıca Filozofları:
In the 1400s: Machiavelli, Copernicus, T. More In the 1500s: Montaigne, F. Bacon, W. Shakespeare, Galileo, T. Hobbes, R. Descartes In the 1600s: Pascal, Spinoza, J. Locke, I. Newton, Leibniz.
images_2_.jpegimagesource

ENGLISH
Distinctive Characteristics of This Period In order to understand the philosophy of the 15th and 17th centuries, it is necessary to know the difference from scholastic thought. Let us consider this period as modern thought. While the subject of philosophy in scholastic thought is religion and belief; The subject of modern thought has been mostly people, nature and the universe. Theology is at the forefront in scholastic thought, and Science in modern thought. While scholastic thought dealt with nature with religion and reason, the way modern thought dealt with it was based entirely on experimentation and observation. In scholastic thought, the individual is in the background, and in modern thought, the individual is in the foreground.

TÜRKÇE

Bu Dönemin Ayırıcı Nitelikleri
15.yüzyıl-17.yüzyıl felsefesini anlayabilmek için skolastik düşünceyle farkını bilmek gerekir. Bu dönemi modern düşünce olarak ele alalım.

Skolastik düşüncede felsefenin konusu din, inanç gibi konularken; modern düşüncenin konusu daha çok insan, doğa ve evren olmuştur.
Skolastik düşüncede Teoloji ön planda, modern düşüncede ise Bilim.
Skolastik düşünce doğayı din ve akılla ele alırken, modern düşüncenin ele alma şekli tamamen deney ve gözleme dayanarak yapılırdı.
Skolastik düşünce de birey geri planda, modern düşünce de birey ön plana alınmıştır.
images_3_.jpegimagesource

ENGLISH

15-17. Prominent Views in 21st Century Philosophy:
*Humanism
*Scientific method
*Cartesian Philosophy
*Legal Philosophy

I will include these views and the effects of scientific studies on the philosophy of this period in another post. Thank you for the value you give to sharing.

TÜRKÇE

15-17. Yüzyıl Felsefesinde öne çıkan Görüşler:
*Hümanizm
*Bilimsel yöntem
*Kartezyen Felsefe
*Hukuk Felsefesi

Bu görüşleri ve Bilimsel çalışmaların bu dönem felsefesine etkilerini diğer paylaşımda yer vereceğim.
Paylaşıma verdiğiniz değer için teşekkür ederim.

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more