You are viewing a single comment's thread from:

RE: Моят първи пост в Hive.

in Ecency Bulgaria2 years ago

Благодаря! Така е още съм в самото начало а нямам търпение да напредвам 🤭