Збережемо ім'я Віталіка Бутіріна

in Team Ukraine10 months ago

Якийсь "криптогеній" з чималим впливом на Linkedin каже, що найбільший шахрай - Віталік з ETH

Ми зробимо якийсь шум? Ми дамо зрозуміти цим людям, як стоїть справа?

https://www.linkedin.com/posts/yaroslav-titarchuk-54956489_bitcoin-ethereum-cryptocurrency-activity-6999124331578441728-amUB
Денне завдання: +Коментар+Репост

Ось моя відповідь:

Це відбувається тому, що ви не розумієте криптосвіт, ви дивитеся тільки на технологію #блокчейн, застосовану до фінансів.

У нас вже більше 5000+ #дао децентралізованих автономних організацій.

Вони працюють на блокчейнах з незначними комісіями.

Моє завдання донести цю інформацію черезмоє бачення як founder, візіонера, інвестора нашого DAO Blockchain Euro Project, beurop, не потрібно гуглити, в кінці року ви прочитаєте в Forbs, щось під назвою "Технологічна або цифрова революція".

Beurop є голосом тих 5000+ DAO і буде передавати технологію, яка створила цей 0,1% (людей) геніїв цифрової епохи через #startupdao 3.0 платформу youcrypto.org 5000 організацій одночасно, з високотехнологічними продуктами,я особисто разом зі своєю командою з 30 осіб розробляв свою частину протягом 24 місяців.

Youcrypto: стартап для стартапів web 3.0 - квартал 4 2022 року #DigitalRevolution

DAO що це?
https://lnkd.in/dk2_3TSR

Ми вже розробили платформи для всієї онлайн-індустрії web 3.0 і в 2023 році ми перейдемо до фізичної індустрії у великих масштабах.

Поки що все зводилося до тестування та вдосконалення технології.

Дякуємо #VitalikButirin, який розпочав цю Цифрову революцію у 2014 році, опублікувавши білу книгу Ethereum.
Ця людина - Геній, якого можна порівняти з Ейнштейном. Але він живий і він тут, з нами, фінансує і створює!

Це зайняло у нас 8 років, але повірте, воно того варте!

**Я дуже пишаюся спільнотою HIVE та всіма DAO, які тут співпрацюють, вітаю!

-------------#English----------------

Some "crypguro" with considerable influence on Linkedin says that the biggest fraudster is Vitalik from ETH

Are we going to make some noise? Will we let these people know how things stand?

https://www.linkedin.com/posts/yaroslav-titarchuk-54956489_bitcoin-ethereum-cryptocurrency-activity-6999124331578441728-amUB
Daily challenge: +Comment+Repost.

Here is my answer:

This is because you don't understand the crypto world, you only look at #blockchain technology applied to finance.

We already have over 5000+ #dao decentralized autonomous organizations.

They work on blockchains with negligible fees.

My task is to convey this information through my vision as the founder, visionary, investor of our DAO Blockchain Euro Project, beurop, no need to google, at the end of the year you will read in Forbs, something called "Technological or digital revolution".

Beurop is the voice of those 5000+ DAOs and will be transferring the technology that created this 0.1% (people) geniuses of the digital age through the #startupdao 3.0 platform youcrypto.org to 5000 organizations simultaneously, with high tech products,I personally along with my team of 30 people developed my part for 24 months.

Youcrypto: a startup for web 3.0 startups - Q4 2022 #DigitalRevolution

DAO what is it?
https://lnkd.in/dk2_3TSR

We have already developed platforms for the entire online web 3.0 industry and in 2023 we will move to the physical industry on a large scale.

So far it has all been about testing and improving the technology.

Thanks to #VitalikButirin who started this Digital Revolution in 2014 by publishing the Ethereum white paper.
This man is a Genius who can be compared to Einstein. But he is alive and he is here with us, funding and creating!

It took us 8 years, but believe me, it was worth it!

**I am very proud of the HIVE community and all DAOs that cooperate here, congratulations!

Sort:  

Congratulations @yaroschain! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

World Cup Contest - New Sponsor and Prizes - dCrops adds 30000 CROP and 300 NFTs
HiveBuzz World Cup Contest - New Sponsor - 50000 Ecency Points added to the prize pool!
HiveBuzz World Cup Contest - Collect badges and win prizes - More than 4500 HIVE to win
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!