What will happen if the Zaporizhzhya nuclear power plant explodes. A theory that can become reality

avatar

Hello. Today, let's talk a little about the ZNPP. Smart people say that there is no reason to worry about reactors blowing up, so it is not the Chernobyl NPP and there is a different protection system. However, I would not be so sure that the sick Putin from his bunker will not do anything there. And that's why you need to be ready for any consequences, and today my post is about that. I don't want to spread panic, I want to prepare myself for the possible horror of a man-made disaster, and to prepare you. Once again, experts say that blowing up the reactors is unlikely (in the sense that they are protected), but who knows if this is a 100% guarantee of safety.

Дратуті. Давайте сьогодні трішки поговоримо про ЗАЕС. Розумні люди кажуть, що приводу хвилюватись через підривання реакторів нема, тому ще це не Чорнобильська АЕС і там інша система захисту. Проте, я не була б настільки впевнена в тому, що хворий путін із свого бункера нічого не зробить там. А тому потрібно бути готовим до будь яких наслідків і сьогодні мій допис саме про це. Я не хочу сіяти паніку, я хочу і сама підготуватись до можливого жаху від техногенної катастрофи, і вас підготувати. Ще раз повторю, фахівці кажуть, що підрив реакторів малоймовірний (в тому плані, що вони захищені), але хто знає чи це 100% гарантія безпеки.

image.png

Tell me, why in my 28 years, living in Europe, in the 21st century, I know what to do if a missile arrives and how can I protect myself in the event of a disaster at a power plant? Is this normal at all? At the age of 28, shouldn't I be thinking about how to get to Ibiza or earn money for an apartment? No, instead I fall to the ground when I hear a rocket fly over the city. And you all had exactly such war privileges.

Скажіть мені, чому за свої 28 років, живучи в Європі, в 21 столітті я знаю що робити якщо прилітає ракета та як можна себе захистити у випадку катастрофи на електро станції? Це нормально взагалі? Чи не мала б я в свої 28 років думати про те, як потрапити на Ібіцу чи заробити на квартиру? Ні, натомість я падаю на землю, коли чую, як летить ракета над містом. А шоб вам всім було саме таке war privileges.

Actually, it will be. If they blow up any power plant in Ukraine. Go to Google and see how many nuclear power plants there are in Ukraine. Meanwhile, I will tell you what will happen if at least one of them is blown up. To date, the greatest risk is related to the Zaporizhzhia NPP. The largest in Europe. As many as six rectors. Russia controls, mined and threatens to blow them up. Good? Gretta Thurnberg, where are you?

Власне, воно і буде. Якщо підірвуть будь яку електростанцію в Україні. Сходіть в гугл та подивіться скільки АЕС в Україні. А я поки розповім що буде якщо підірвуть хоч одну із них. На сьогоднішній день найбільше ризику є з приводу Запорізької АЕС. Найбільша в Європі. Цілих шість ректорів. Росія контролює, замінувала та погрожує їх підірвати. Гарно? Гретта Турнберг, ти де?

At Chernobyl, one reactor exploded due to certain technical problems. There are as many as six of these reactors at the ZNPP, and their explosion, if it happens, is due to human desire. That is, if there are enough explosives there and the Russian occupiers will detonate it all. Purely theoretically, the reactors should be able to withstand even if a plane flew into it, BUT this is all THEORY. I would like to believe that in practice it will be similar, but there are no guarantees. I don't remember any reactor test drives being conducted.

Отже, почнемо з того, що Чорнобиль та Запорізька АЕС це не одне і те саме. > На Чорнобилі відбувся вибух одного реактору через певні технічні проблеми. На ЗАЕС цих реакторів цілих шість штук і вибух їхній, якщо відбудеться, то через людське бажання. Тобто, якщо там буде вдосталь вибухівки і російські окупанти це все здетонують. Чисто теоретично реактори мали б витримати, навіть, якби в нього влетів літак, АЛЕ це все ТЕОРІЯ. Хочеться вірити, що на практиці буде аналогічно, проте гарантій жодних. Я не пам'ятаю, щоб проводились якісь тест-драйви реакторів.

image.png

In addition to everything, in the event of an explosion of the ZNPP, it is unlikely that the Ukrainian side will be able to come immediately and start dealing with the consequences. I remind you, it is occupied by the Russians. And for some reason, the Russians do not really want to allow the same IAEA (International Atomic Energy Agency) to the ZNPP, Ukrainians will not be allowed there either, even if they are ZNPP employees who were lucky enough not to end up in occupation, they are unlikely to send their own citizens to patch reactors. Therefore, in the event of an explosion, our planet will most likely have a very uncontrolled and damaged power plant.

Плюс до всього, у випадку підриву ЗАЕС навряд українська сторона зможе одразу приїхати та приступити до того, щоб розбиратись з наслідками. Нагадую, вона окупована росіянами. А росіяни чомусь не дуже хочуть допускати на ЗАЕС те ж саме МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії), українців також туди не допустять, навіть, якщо це працівники ЗАЕС, котрим повезло не опинитись в окупації, власних громадян вони навряд відправлять латати реактори. Тому, у випадку підриву швидше за все на нашій планеті буде дуже неконтрольована та пошкоджена електростанція.

The personnel who are now at the station will not be able to help either, because most likely they will all die in the first days after the explosion. Or they will die during the explosion. In this situation, it seems to me that it is better to die immediately than to learn all the stages of exposure on one's own skin.

Персонал, котрий знаходиться тепер на станції теж не зможе допомогти, адже швидше за все вони всі помруть в перші дні після вибуху. Або вже під час вибуху загинуть. В цій ситуації, мені здається, краще вмерти одразу чим дізнатись на власній шкірі всі стадії опромінення.

Thus, we will have a rector (or several) from which radioactive fuel and isotopes will constantly leak. A huge plus of Zaporizhzhya NPP is that there is no graphite in it, like at Chernobyl. Well, one less problem. Although it is still extremely dangerous.

Таким чином у нас буде ректор (або декілька) з якого постійно буде йти витік радіоактивного палива та ізотопів. Величезний плюс Запорізької АЕС в тому, що в ній нема графіту, як на Чорнобильській. Ну на одну проблему менше. Хоча все одно максимально небезпечно.

Now about the pollution itself. It goes in two ways. The first - by air. It is the air that will carry the worst - isotopes and volatile substances. I think there is no need to explain that it is almost impossible to protect yourself from this. Everything will depend on fate, since we do not know which way the wind is blowing. But it is important to note that no matter which way the wind blows, it will fly to everyone on this planet. Even, traces of Chernobyl were found on Everest. Because after the explosion at the Chernobyl nuclear power plant, dust flew around the ground several times. Of course, the countries that will be the first to experience this will be the worst, but this does not negate the risk for the entire planet.

Тепер про саме забруднення. Воно йде в два способи. Перший - повітрям. Саме повітря перенесе найстрашніше - ізотопи та леткі речовини. Я думаю не треба пояснювати що захистити себе від цього майже нереально. Все буде залежати від долі, оскільки ми не знаємо в який бік подує вітер. Але важливо зазначити, що в який би бік не подув вітер - прилетить кожному на цій планеті. Навіть, на Евересті знайшли сліди Чорнобилю. Бо після вибуху на ЧАЕС пил облетів землю декілька разів. Звісно, країнам по яким пройде це все першими буде найгірше, але це не відміняє ризику для всієї планети.

image.png

Those who will have rain during all this will be especially unlucky, because it will be one of the biggest carriers of radiation. It will settle on all surfaces. After that, it will become saturated with dust, which can get into any house. And no, you will not hide from him. You can forget about going outside.

Особливо не пощастить тим, у кого під час всього цього піде дощ, бо саме він буде одним з найбільших переносників радіації. Вона осідатиме на всіх поверхнях. Після чого нею просякне пил, який зможе залізти в будь-який дім. І ні, від нього ви не сховаєтесь. Можна буде забути про вихід на вулицю.

Друге і певно найгірше - забруднення вод. Радіоактивне паливо стече в підземні води. І скоріше за все в Дніпро. Проектна потужність ЧАЕС - 6000 мВт, як і у ЗАЕС. Однак ЧАЕС була в експлуатації 15 років, а ЗАЕС - 37. Уявіть в скільки разів там більше ядерного палива. І ні, ми не могли жодним чином переробляти ядерне паливо, адже не є країною з ядерним потенціалом, тому все просто зберігалось на території електростанції.
Ядерне паливо (в 2.5 разів більше ніж на ЧАЕС і це найменші цифри) - потрапляє в Дніпро. Екосистема Дніпра буде знищена. Після чого, вся та ж радіація потрапляє в чорне море. І ми отримаємо екологічну катастрофу в Дніпрі, Чорному морі, Азовському морі та здоровенний шанс що і в Егейському та Середземноморському морях.

What it means? That there will be a decrease in fish catch, that the countries washed by the Black Sea will be polluted, that tourism will fall. As a result, we have a blow to the economy of Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia, and Russia itself. However, that is not all. Rivers not only flow into the sea. Rivers, together with underground waters, moisten the lands of Ukraine. As a result, most of Ukraine's land will be polluted and unsuitable for production. Any product. And the fact that today Lebanon refused Ukrainian products due to the delay (oh, sorry, we didn’t masturbate all these months, but tried to survive, that’s why everything is late), will be flowers compared to the fact that Ukraine will no longer supply food to the world not because war, and because it will be impossible to grow anything here.

Що це значить? Що звідти зменшиться вилов риби, що буде забруднено країни, які омиває чорне море, що впаде туризм. В результаті маємо удар по економіці Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та і самої росії. Однак це ще не все. Річки не тільки в моря впадають. Річки, разом з підземними водами зволожують землі України. В результаті більша частина земель України буде забруднена і непридатна для вироблення продукції. Будь-якої продукції. І те, що сьогодні Ліван відмовився від української продукції через затримку (ой вибачте, ми не дрочили всі ці місяці, а намагались вижити, тому із запізненням все), буде квіточками в порівнянні з тим, що Україна більше не буде постачати продовольство світу не через війну, а через те, що у нас неможливо буде щось вирощувати.

image.png

There is no grain - there are no animals (because there is no grain to feed them). At this moment, everyone learns to feed on the earth. And then, it will still be necessary to look for non-radioactive land to feed on, and this is a task with an asterisk.
Most likely, all of Ukraine will be polluted in one way or another. Yes, to varying degrees, but it will not escape our neighbors either. If the ENTIRE station really goes up in the air, then most likely the whole continent will be fucked. I congratulate everyone on the new world, I suggest that you already keep the lids with pods. Anyone who has played Fortnite will understand.

Нема зерна - нема тварин (бо нема зерна щоб їх годувати). В цей момент всі вчаться харчуватись землею. І то, ще потрібно буде шукати не радіоактивну землю, щоб нею харчуватись, а це задача із зірочкою.
Скоріше за все вся Україна буде забруднена тим чи іншим чином. Так, в різній мірі, але не омине це і наших сусідів. Якщо ж на повітря реально злетить ВСЯ станція, то скоріше за все пиздець буде по всьому континенту. Вітаю всіх з новим світом, пропоную вже зберігати кришечки з під коли. Хто грав в Fortnite зрозуміє.

There is no grain - there are no animals (because there is no grain to feed them). At this moment, everyone learns to feed on the earth. And then, it will still be necessary to look for non-radioactive land to feed on, and this is a task with an asterisk.
Most likely, all of Ukraine will be polluted in one way or another. Yes, to varying degrees, but it will not escape our neighbors either. If the ENTIRE station really goes up in the air, then most likely the whole continent will be fucked. I congratulate everyone on the new world, I suggest that you already keep the lids with pods. Anyone who has played Fortnite will understand.

Отже по наслідкам для екології: радіоактивна хмара, дощі, забруднення ґрунту, річок, морів, підземних вод (а це до речі зниження питної води). Виглядає не дуже райдужно? А як вам наслідки по людям: економічні кризи, продовольчі кризи, міграційні кризи. А ще ж є наслідки для здоров'я: смерті через опромінення, спалахи ракових інфекцій, зростання дитячої смертності, серцево-судині захворювання, катаракта, зниження імунітету. І не тільки у українців. У всіх, на кого хоч трішки дунув атом.

image.png

Terrible? It's scary for everyone, especially Ukrainians in the first place, because we will be the first to feel all the consequences ourselves. I will repeat that this is purely theoretical information about what will happen if the ZNPP is blown up. I hope that this will not happen, but here are the minimum consequences that will definitely occur. And this is while the whole world of eco-activists hates women for disposable hygiene products and says that we are polluting the environment. And at this very time, the evil dwarf from the Russian bunker is trying to scare everyone with the topic of the nuclear power plant, while the eco-activists simply disappeared. Where are you?

Страшно? Страшно всім, особливо українцям в першу чергу, бо ми будемо першими, хто відчує всі наслідки самостійно. Я повторю, що це чисто теоретична інформація з приводу того, що буде, якщо ЗАЕС підірвуть. Маю надію, що цього не трапиться, проте ось мінімум наслідків котрі точно будуть. І це поки весь світ екоактивістів хейтить жінок за одноразові засоби гігієни та каже, що ми забруднюємо навколишнє середовище. І в цей самий час злобний карлик із російського бункеру намагається всіх залякати темою ЗАЕС, А екоактивісти при цьому просто зникли. Де ви?0
0
0.000
19 comments
avatar

You're truly despicable, after Ukrop Nazi bomb it, you flock to fan flames of concern that Putin will bomb a NPP, that his forces control. After Ukrop Nazi injured the workers there by bombing the plant, you're here telling people to worry that nuclear disaster is looming.

0
0
0.000
avatar

Звідки ти, долбойобіна? Даш відповідь чи сциш?

0
0
0.000
avatar
(Edited)

I've already answered this, and stop trying to shut me up you fascist scuZbag, because if you really want, then respond to my more than fair, even generous offer. Otherwise I'll keep debunking and exposing your verifiable falsehoods and seething russophobic hatred.

0
0
0.000
avatar

Мені цікаво звідки ти, щоб потім перевіряти в яку сторону вітер понесе радіацію, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС.
А ще щоб дізнатись, як швидко російські військові дійдуть до твоєї країни, якщо Україна не зможе втримати їхнє військо. От цікаво просто, як швидко ти зміниш риторику своїх дописів з "росія хороша" до "росія бомбить моє місто, а росіяни гвалтують/вбивають/крадуть все". Тому відповідай.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

The insanity!

You're wondering where I'm from still?

Lolol! Nope, you're trying to make it about me, and failing:

I'm wondering where you're from, so I can check which way the wind will blow the radiation if the Russians blow up the nuclear power plant.
And also to find out how quickly the Russian military will reach your country if Ukraine cannot hold back their army. It's just interesting how quickly you change the rhetoric of your posts from "Russia is good" to "Russia is bombing my city, and the Russians are raping/killing/stealing everything." So answer.

Why must you know how my rhetoric changes, why is that relevant to anything I said? How my rhetoric changes means that I am capable of adapting new rhetoric, at the most basic fundamental level you've suggested something you have yet to exemplify. How would you understand anything about such a change or grasp it's implications?

You try to suggest that the Russian military is bombing itself, its own Source of Power for that entire region it controls, not only is that retarded on its face, the Russians need both the NPP and the hydroelectric one as the hydroelectric one provides CRITICAL POWER FOR THE COOLING OF THE REACTOR IN AN EMERGENCY.

Ukraine is bombing both and you pretend to care about me AND where I live so you can "observe" the change in attitude I have about the Russians, because they are responsible for not only bombing themselves, but looting and raping and killing everything!

Lolololol! Your absurdities aside, how stupid do you take the whole world to be?

Now you want to nonchalantly pretend that the Russians bombing themselves is established fact?

The Russians simply asked the Elensky regime to stop bombing the NPP, they didn't make any other demands. So the Russians even if they were bombing themselves, they didn't ask anything from Elensky!

The ridiculous absurdity you want to nonchalantly pretend its common sense or factually correct isn't believed by anyone with a modicum of intelligence!

0
0
0.000
avatar
(Edited)

хуй моржовий, ти так і не написав звідки ти. так страшно сказати?
я написала для чого мені це, а ти боїшся. хоча такий мега крутий на словах. а насправді сцикло)))

0
0
0.000
avatar

You can say why you want to know, but that wasn't what I asked, I asked why its relevant, how what you want to know, is relevant to what I say or comment on, and why?

0
0
0.000
avatar

Ukraine Admits To Bombing Nuclear Power Plant

Ukraine's President is now openly threatening to bomb the nuclear power plant which western media has been telling us was being bombed by Russia. Why would Ukraine and Russia both be bombing this place at the same time? It's almost as if Ukraine was the side bombing this plant the whole time...
https://www.bitchute.com/video/n7Jl0wOwxO4G/

More

Zelensky´s advisor Arestovich personally confirms that Ukraine was preparing for war in Donbass https://www.bitchute.com/video/xWtKX5s7h9RD/

The Russians Looting and Raping:

Russian Humanitarian Aid To Lugansk Is Never-Ending

📦 Footage of more than 30 tonnes of humanitarian aid delivered by Central MD's servicemen to residents of remote areas of Lisichansk, Lugansk People's Republic

💬 Locals told that Ukrainian authorities and armed forces had been destroying the city's infrastructure: power plants, water and heating facilities for months.
https://www.bitchute.com/video/dyrEK1SzGtP1/
https://www.bitchute.com/video/bz5tsf6hN2uQ/
Russians of the "O" Group deliver humanitarian aid and talk to Donbass locals

Machine translation: While retreating, Ukrainian military units leveled abandoned settlements to the ground, shelling residential areas, schools, hospitals, and kindergartens with artillery. The Russian military noted that most of the social infrastructure buildings were mined and still pose a danger to civilians gradually returning home after the arrival of allied forces. While fleeing, Ukrainian troops destroyed the only Orthodox church, which had previously drawn parishioners including those from neighboring communities where there were no churches

https://www.bitchute.com/video/nh8nHGodrnCp/

Russians of the "O" group deliver humanitarian aid to newly liberated village

Machine translation: Soldiers of the group "🅾️" delivered more than 150 tons of aid to the residents of the recently liberated village of Novotoshkovskoye

Locals thanked the Russian military and said that during the entire time the Ukrainian side only once delivered food, simply throwing it out of the truck on the ground. In total, during the special military operation, servicemen of the Central Military District delivered more than 150 tons of food kits to the residents of Donbass.
https://www.bitchute.com/video/GwhYfpFTHEyV/

Russian Forces Continue To Provide Humanitarian Aid To Civilians All Over New Russia (ex-Ukraine)
Our fighters never forget about helping local residents. Humanitarian actions are necessarily carried out in all the liberated territories. Caring for the civilian population is one of the priorities of the Russian Army. At the next humanitarian action, a resident of one of the Donbass villages expresses her deep gratitude to our fighters.
#exclusive from the front.
https://www.bitchute.com/video/QU89fLlCiNDj/

Russian servicemen have organised the distribution of humanitarian aid to the residents of liberated Krasnyi Liman
https://www.bitchute.com/video/zA2EsOEKNgch/

Russian military delivered aid to residents of Kharkiv region The brave ones delivered food kits, as well as basic necessities for civilians. First of all, families with young children, large families and people of advanced age are provided. https://www.bitchute.com/video/8ttg9OcfetMu/

Russian servicemen deliver more than 20 tonnes of humanitarian aid to Izyum, Kharkov Region Bricks, plaster, planks, nails and other building materials were brought to the city to restore the Voznesenskyi Cathedral, which was damaged as a result of artillery shelling by the Ukrainian armed forces. The locals thanked the Russian servicemen for their help and have already started the restoration.
https://www.bitchute.com/video/sUaMRFIqcON8/

Russian humanitarian workers brought animal feed to Melitopol. Singer Chicherina provided support to the shelters, @rian_ru reports. "I have great respect for people who, in such difficult times, do not forget about our younger brothers," she told reporters.
https://www.bitchute.com/video/GxMLaeJfrblV/

Russian military hands out humanitarian aid to a village near Kharkov
https://www.bitchute.com/video/jLnFBiC5POsr/

Russian soldiers distribute humanitarian aid and food to civilians in one of the shopping centers of the port city of Mariupol
https://www.bitchute.com/video/VVXC2oMHIX76/

Servicemen of the People's Militia of the DPR not only provide humanitarian assistance to civilians, but also rescue domestic animals, which, due to hostilities, were deprived of care and care in the destroyed cities.
https://www.bitchute.com/video/DmKR0vhCiv6E/

Humanitarian aid for residents of the Novoazovsky district The People's Militia of the DPR, together with volunteers from the Moscow region, delivered food and hygiene products, medicines and medical supplies to victims of hostilities in the Novoazovsky district. The cargo was delivered to Novoazovsk, where it will be distributed among the residents.
https://www.bitchute.com/video/1ORg5nQnfvFQ/

Russian servicemen delivered humanitarian aid to one of the settlements in the liberated LPR territory. Women with children, elderly people and refugees were the first to receive aid from Russia.
https://www.bitchute.com/video/4aYuBimTY4Ck/

Russian servicemen and Cossacks deliver 55 tonnes of humanitarian aid to residents of Zaporozhye region.
https://www.bitchute.com/video/g746frj8RHwT/

Russian servicemen delivered 40 tons of humanitarian aid to residents of the Kharkov region
https://www.bitchute.com/video/5t5fiGFu8cys/

0
0
0.000
avatar

Drop the pretense that Ukrop fights for anything but territory:

Ukrainian recorded himself committing war crimes when he killed civilians from his APC
https://www.bitchute.com/video/swmtXxyBh38d/
Machine translation: Fox (Konstantin Nikitenko) - drove around Mariupol in an armored personnel carrier and shot at people, for fun.He posted his own death sentence in the form of a video on the net.
Civilians can be seen on the start of the video left between the sign and the tree...

Irina Bykova from Mariupol testifies how Ukraine soldiers/Azov Battalion were shooting at civilians
https://www.bitchute.com/video/q7PRHOaXRScU/
When they tried to leave the city. - Zelinsky 17a... We went to the DPR humanitarian bus. We were (still) on the side where there were Ukrainian residents, on the other side - the DPR (military). Ukraine began to shoot us from machine guns... they began to fire mortars.

Irina Nikolaevna from Mariupol testifies that Ukrainian military are shooting civilians.
https://www.bitchute.com/video/RrkI0W02dhuG/
Irina Nikolaevna from Mariupol (lives on Shevchenko Boulevard): — From the very beginning, from the first days, we were fired upon from Ukraine (Ukrainian military).

Human Shields: Ukrainian Man Shot in Leg Testifies that Ukraine Army Is Shooting at Civilians
https://www.bitchute.com/video/fq8Ea7B1P35S/
Russian forces come across an old man who said he was shot by Ukrainian soldiers while trying to find water. The wounded civilian crawled to safety. He accused Ukraine's forces of preventing residents from leaving buildings and threatened to shoot them if they did -- in an apparent tactic to create human shields.

MAN RELATES AS HE WAS LEAVING MARIUPOL, UKRAINIAN MILITARY WERE SHOOTING CIVILIANS
https://www.bitchute.com/video/31tJdNdvi4GW/

Ukrainian marine testifies to shooting a civilian
https://www.bitchute.com/video/NObA1zvedDqy/
In this video, the senior sergeant of the 501st battalion of the Marine Infantry of the Armed Forces of Ukraine, Anton Cherednik, tells how he shot a civilian of the Vostochny district in Mariupol after the civilian failed the 'pronunciation test' of the Ukrainian word "palyanista"

Captured Ukrainian fighters confess to their crimes against civilians shooting women for refusing https://www.bitchute.com/video/SDkjk5uBeCR1/

Ukrainian Nazi Soldiers Killed Ethnic Russians That Tried To Flee Mariupol Before The Arrival Of RU https://www.bitchute.com/video/AlnVvkkSOyVl/

One cam shows Azov Nazis shooting at apartment buildings with bazookas and disappearing again.
https://www.bitchute.com/video/FfKKOehW19pB/

(VERY DISTURBING AND GRAPHIC SOLDIERS RUNNING KICKING OF CIVILIANS IN THE FACE)
https://www.bitchute.com/video/7pnb44ka3aOB/

Nazi Thugs Doing Drivebys For Fun

https://www.bitchute.com/video/h6oV1tnf76Jt/

Ukrainian forces shooting at Ukrainian civilians.
https://www.bitchute.com/video/8u7LpZDgPWjj/

Ukrainian soldiers randomly shoot civilian building...
https://www.bitchute.com/video/epgPeHqCMBmE/

Russia is fighting to liberate the world from this:

The Conduct Of Nazis In Kiev

https://www.bitchute.com/video/PzHWA6nxWTaj/

More Women Tortured in Ukraine - Amused Volkssturm Laughs

https://www.bitchute.com/video/DrurtHHed42o/

Ukrainian Court Of Justice - How Women Are Treated In Kiev By AFU

https://www.bitchute.com/video/kUmwkUWdmIe7/

More 'Freedom and Democracy' in Ukraine

https://www.bitchute.com/video/H0NebgT5Hdnc/

When Will Civilian Torture By Ukrainians End?

https://www.bitchute.com/video/Hl67ogWiPW3u/

When Will Civilian Torture Stop in Ukraine?

https://www.bitchute.com/video/OqW4VtM66Vhf/

Ukrainian Creeps Laugh While Again Torturing Civilians

https://www.bitchute.com/video/l7m08iI0Hv5w/

And The Weirdness Continues In Ukraine

https://www.bitchute.com/video/LhMmMS7bCJv9/

Ukrainians Continue Their Bizarre Tortures of Civilians

https://www.bitchute.com/video/MtOig6UsjC72/

Old Man Punished For Being Hungry - Stole A Coffee and Sausage in Ukraine

https://www.bitchute.com/video/wlCFEDxkZz3T/

Civilian Torture In Odessa

https://www.bitchute.com/video/fdTWkQUv2OnO/

More Barbaric Medieval Civilian Abuse In Ukraine

https://www.bitchute.com/video/SIf9NgzIi4fG/

More Normal Scenes In Medieval Kiev

https://www.bitchute.com/video/mTzRkEWl2ykv/

More Ukraine Civilian Barbarity

https://www.bitchute.com/video/xCt3MPtAPPjT/

Ukrainians Teaching New Generation How To Abuse Civilians

https://www.bitchute.com/video/8AyLRBr4iHZo/

![](https://images.ecency.com/DQmSXPyYHhPwQQSWRLRQLN5V34GDfDqduB56hWZaMSqk1

0
0
0.000
avatar

“THESE ARE ANIMALS, NOT PEOPLE”: ZELENSKY FREES CONVICTED CHILD RAPISTS, TORTURERS TO REINFORCE DEPLETED MILITARY

Written by Esha Krishnaswamy. Originally published by The Gray Zone

Once condemned by Ukrainian officials and imprisoned for sadistic torture and the rape of minors, leaders of the notorious Tornado Battalion are free under Volodymyr Zelensky’s orders.

After banning virtually his entire political opposition, publishing a blacklist of foreign journalists and academics accused of advancing “Russian propaganda,” and ramming through a law exempting 70% of Ukrainians from workplace protections, Ukrainian President Volodymyr Zelenksy has freed from prison fascist militants convicted of some of the most heinous crimes the country has seen since World War II.

According to a July 11 report in Ukrainian media, Ruslan Onishenko, commander of the now-disbanded Tornado Battalion, was freed as part of President Zelensky’s scheme to release prisoners with combat experience. Along with an unwavering commitment to fascism, Onishenko is known as a psychopathic sadist who was involved in sexually assaulting children, brutally torturing prisoners, and murder.

Onishenko’s release follows a February 27 order by Zelensky to free other convicted former Tornado members like Danil “Mujahed” Lyashuk, a fanatic from Belarus who has openly emulated ISIS and boasted of torturing captives for sheer enjoyment. According to Zelensky‘s decree, prisoners with combat experience would be allowed to “compensate for their guilt” by fighting in the “hottest spots.”

Back in 2015, when the Ukrainian state provided official support to his Tornado Battalion, Onishenko texted two fellow “patriots,” Voldomor and Svetlana Savichuk, propositioning Svetlana Savichuk to “suck my cock in front of the [toddler] children.” (See screenshots of the conversation here). He also asked Savichuk to perform lewd acts on her children for his viewing pleasure. Despite the magnitude of his crimes, which included torture, murder, rape – including that of children – kidnapping, amputation, and more, Onishenko was sentenced to a mere 11 years in prison on April 11, 2017.

Now, after serving just five years of his sentence, the convicted predator has been freed by a president hailed by Western patrons as a defender of democracy.

Zelensky’s move is not just a signal of desperation as his military is ground down by Russian forces in the east. It extends the virtual impunity that Ukrainian battalions infested with hardened criminals and neo-Nazis have enjoyed for over eight years as official enforcers of the post-Maidan regime’s rule.

https://southfront.org/these-are-animals-not-people-zelensky-frees-convicted-child-rapists-torturers-to-reinforce-depleted-military/

0
0
0.000
avatar

https://ecency.com/ua/@baah/interesting-bucha-strangeness-ukrainian-expose-themselves-staging-bodies

https://ecency.com/hive-122315/@baah/former-french-serviceman-bocquet-witnessed

https://ecency.com/teamukraine/@baah/nazi-being-nazi

https://ecency.com/ua/@baah/watch-ukraine-proudly-post-video-of-them-shelling-their-own-people-in-bucha

https://ecency.com/ua/@baah/the-curious-butchers-of-bucha-the-good-citizens

https://ecency.com/ua/@baah/bucha-massacre-a-ukrainian-false-flagmplicit-in-murder-in-ukraine-south-front

https://ecency.com/ua/@baah/us-corporate-media-is-complicit-in-murder-in-ukraine-south-front

https://ecency.com/ua/@baah/dutch-journo-we-are-here-in-donbass-to-awaken-westerners-deluded-bsoldiers-not-to-leave-them-reporter-news

https://ecency.com/ua/@baah/german-journalist-residents-of-ukraine-in-a-whisper-ask-russian-soldiers-not-to-leave-them-reporter-news

https://ecency.com/ua/@baah/deleted-interview-censorship-wha-wha-womp-womp-fail-and-propaganda-exposed

Question: How will the issue of an international investigation of what happened in Bucha be decided, given that there are opposing statements: was there a provocation or were there war crimes?

Answer: The statements you made are not contradictory. The Ukrainian provocation itself is a war crime, which needs to be investigated. On April 3, in Bucha, the Kyiv regime staged a cynical stunt, accusing Russian servicemen of killing civilians. At the same time, our troops left the city on March 30, and for the entire time they were there, not a single local resident suffered from violent actions. As well as after their departure for four days, until the arrival of the Security Service of Ukraine in Bucha, there was not a single report of mass executions of people.

What the Ukrainians and their Western curators are trying to present as "the atrocities of the Russian military in Bucha" is, of course, staged. We can say this quite accurately for a number of reasons. You have probably seen the analyzes of these stagings, which were cited by the Russian Ministry of Defense, where the poor quality of Western propaganda fakes is quite clearly shown.
Alleged video of Ukrainians editing Bucha massacre propaganda video
https://www.bitchute.com/video/i2xXEqz0Zool/
Machine translation: And this is how one of the staged videos about the events in Bucha was editedVideo from a captured phone found in the Lysychansk office of the CIPSOThe editor of the fake is dissatisfied with the fact that the bloggers filmed incorrectly, the military laid out the bodies incorrectly, and some of the "corpses" itched during the recording of the fake.

REMEMBER BUCHA?!?!?
https://www.bitchute.com/video/bb1FYHHaRN4i/
These Ukrainian soldier tells to the camera how some civilians "lovers of the Russian world" in Kiev Oblast were executed without trial and warns that many more will be murdered.

Bucha - Audible murder as background sound in video from Ukrainian National Guard
https://www.bitchute.com/video/Rwew5HQ4yPeH/
Watch the first sentence... and the last.

British merc Andrew Hill debunks "Bucha Massacre" narrative
https://www.bitchute.com/video/Mmm4f0eYjESD/

5/16/2022 The British mercenary Andrew came to fight on the side of Ukraine, but soon laid down his arms and surrendered.

He was one of those who were sent to Bucha after the withdrawal of Russian troops from the city.

According to him, there were no “mountains of corpses” about which all Western and Ukrainian media were trumpeting, and local residents did not talk about any battles:

“It was exactly around April 3-5 - a few days after the Russians left. Personally, I have not seen any corpses, nothing like that. Everything looked untouched

Bucha was a False Flag Operation by NATO & AZOV killers
https://www.bitchute.com/video/2yumzchLui59/

0
0
0.000
avatar

Here's the Russians

CRAZY: SOMALI BATTALION DPR CAPTURES MANY UKROPS - THEN AFU STARTS BOMBING THE POW'S!

Somali battalion got a new batch of prisoners. They were in the process of patching them up and tending to their wounds in the trench when the angry AFU started trying to kill their own "surrendered" forces by bombing them.
https://www.bitchute.com/video/vSpQV1zJWm4W/

### noidont
This was a great video. They didnt cuss at the Ukrainians one time, which is crazy. In fact they used very friendly terms like "brother," when addressing them a few times.

at 00:20 seconds the Russian soldier filming the Ukrainian recieving first aid ask's how he got his injuries. He says he was hit with grenade shrapnel.

At 00:38 the Ukrainian soldier casually standing beside the Russian soldier filming says "Thank you for your help, that is my friend," in reffernece to the guy getting first aid.

1:00 in that guys hand is fucked.

1:12 The shelling starts and the unit's commander tell's everyone to go further in the trenches. He even commands the POWs no different than his own men. Once again, no swearing at them.

2:01 He's directing Ukrainian POW's, patting them on the back, not corralling them with their rifles. He even says, "Be careful men, everything will be ok. Dont worry men, God is with us, everything will return to normal."

Good to see such humanity in such a bloody war.

Wounded In Legs And Stomach - AFU Soldier Abandoned By His Own Is Rescued By Russian Troops
https://www.bitchute.com/video/4ufjSgOYaSk8/

"‼️🇷🇺 "🅾️tvazhnye" rescued a wounded Ukrainian militant

He was abandoned by his brothers after he was wounded in the stomach and legs. They saw that he was alive, but they abandoned him anyway. For three days he lay like this without water and food, drinking urine. Our people evacuated him and took him to the hospital.

Such an attitude towards their comrades-in-arms says only one thing. The Armed Forces of Ukraine have definitely ceased to be a regular army, it has turned into a pack of bandits without any principles and ideas.

That is why Ukraine will never be able to win, the political technologies of the rotten regime work on the Maidan, but not on the battlefield."

0
0
0.000
avatar

Cat got your tongue you despicable fascist? Every single time, huff and puff but when challenged even the slightest you scurry away you coward! No courage to even stand up to a simple question!

0
0
0.000
avatar

Відразу почнется ядерна війна!!! Так задовбали ці пости по поводу підірвуть ЗАЕС ((((.

0
0
0.000
avatar

Є надія, що ЗАЕС витримає все. принаймні пишуть, що ЗАЕС може і потрапляння пряме літака витримати. Ну це в теорії, як насправді буде хто його знає

0
0
0.000
avatar

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 54000 upvotes.
Your next target is to reach 55000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000