What will happen if the Zaporizhzhya nuclear power plant explodes. A theory that can become reality

in Team Ukraine8 months ago

Hello. Today, let's talk a little about the ZNPP. Smart people say that there is no reason to worry about reactors blowing up, so it is not the Chernobyl NPP and there is a different protection system. However, I would not be so sure that the sick Putin from his bunker will not do anything there. And that's why you need to be ready for any consequences, and today my post is about that. I don't want to spread panic, I want to prepare myself for the possible horror of a man-made disaster, and to prepare you. Once again, experts say that blowing up the reactors is unlikely (in the sense that they are protected), but who knows if this is a 100% guarantee of safety.

Дратуті. Давайте сьогодні трішки поговоримо про ЗАЕС. Розумні люди кажуть, що приводу хвилюватись через підривання реакторів нема, тому ще це не Чорнобильська АЕС і там інша система захисту. Проте, я не була б настільки впевнена в тому, що хворий путін із свого бункера нічого не зробить там. А тому потрібно бути готовим до будь яких наслідків і сьогодні мій допис саме про це. Я не хочу сіяти паніку, я хочу і сама підготуватись до можливого жаху від техногенної катастрофи, і вас підготувати. Ще раз повторю, фахівці кажуть, що підрив реакторів малоймовірний (в тому плані, що вони захищені), але хто знає чи це 100% гарантія безпеки.

image.png

Tell me, why in my 28 years, living in Europe, in the 21st century, I know what to do if a missile arrives and how can I protect myself in the event of a disaster at a power plant? Is this normal at all? At the age of 28, shouldn't I be thinking about how to get to Ibiza or earn money for an apartment? No, instead I fall to the ground when I hear a rocket fly over the city. And you all had exactly such war privileges.

Скажіть мені, чому за свої 28 років, живучи в Європі, в 21 столітті я знаю що робити якщо прилітає ракета та як можна себе захистити у випадку катастрофи на електро станції? Це нормально взагалі? Чи не мала б я в свої 28 років думати про те, як потрапити на Ібіцу чи заробити на квартиру? Ні, натомість я падаю на землю, коли чую, як летить ракета над містом. А шоб вам всім було саме таке war privileges.

Actually, it will be. If they blow up any power plant in Ukraine. Go to Google and see how many nuclear power plants there are in Ukraine. Meanwhile, I will tell you what will happen if at least one of them is blown up. To date, the greatest risk is related to the Zaporizhzhia NPP. The largest in Europe. As many as six rectors. Russia controls, mined and threatens to blow them up. Good? Gretta Thurnberg, where are you?

Власне, воно і буде. Якщо підірвуть будь яку електростанцію в Україні. Сходіть в гугл та подивіться скільки АЕС в Україні. А я поки розповім що буде якщо підірвуть хоч одну із них. На сьогоднішній день найбільше ризику є з приводу Запорізької АЕС. Найбільша в Європі. Цілих шість ректорів. Росія контролює, замінувала та погрожує їх підірвати. Гарно? Гретта Турнберг, ти де?

At Chernobyl, one reactor exploded due to certain technical problems. There are as many as six of these reactors at the ZNPP, and their explosion, if it happens, is due to human desire. That is, if there are enough explosives there and the Russian occupiers will detonate it all. Purely theoretically, the reactors should be able to withstand even if a plane flew into it, BUT this is all THEORY. I would like to believe that in practice it will be similar, but there are no guarantees. I don't remember any reactor test drives being conducted.

Отже, почнемо з того, що Чорнобиль та Запорізька АЕС це не одне і те саме. > На Чорнобилі відбувся вибух одного реактору через певні технічні проблеми. На ЗАЕС цих реакторів цілих шість штук і вибух їхній, якщо відбудеться, то через людське бажання. Тобто, якщо там буде вдосталь вибухівки і російські окупанти це все здетонують. Чисто теоретично реактори мали б витримати, навіть, якби в нього влетів літак, АЛЕ це все ТЕОРІЯ. Хочеться вірити, що на практиці буде аналогічно, проте гарантій жодних. Я не пам'ятаю, щоб проводились якісь тест-драйви реакторів.

image.png

In addition to everything, in the event of an explosion of the ZNPP, it is unlikely that the Ukrainian side will be able to come immediately and start dealing with the consequences. I remind you, it is occupied by the Russians. And for some reason, the Russians do not really want to allow the same IAEA (International Atomic Energy Agency) to the ZNPP, Ukrainians will not be allowed there either, even if they are ZNPP employees who were lucky enough not to end up in occupation, they are unlikely to send their own citizens to patch reactors. Therefore, in the event of an explosion, our planet will most likely have a very uncontrolled and damaged power plant.

Плюс до всього, у випадку підриву ЗАЕС навряд українська сторона зможе одразу приїхати та приступити до того, щоб розбиратись з наслідками. Нагадую, вона окупована росіянами. А росіяни чомусь не дуже хочуть допускати на ЗАЕС те ж саме МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії), українців також туди не допустять, навіть, якщо це працівники ЗАЕС, котрим повезло не опинитись в окупації, власних громадян вони навряд відправлять латати реактори. Тому, у випадку підриву швидше за все на нашій планеті буде дуже неконтрольована та пошкоджена електростанція.

The personnel who are now at the station will not be able to help either, because most likely they will all die in the first days after the explosion. Or they will die during the explosion. In this situation, it seems to me that it is better to die immediately than to learn all the stages of exposure on one's own skin.

Персонал, котрий знаходиться тепер на станції теж не зможе допомогти, адже швидше за все вони всі помруть в перші дні після вибуху. Або вже під час вибуху загинуть. В цій ситуації, мені здається, краще вмерти одразу чим дізнатись на власній шкірі всі стадії опромінення.

Thus, we will have a rector (or several) from which radioactive fuel and isotopes will constantly leak. A huge plus of Zaporizhzhya NPP is that there is no graphite in it, like at Chernobyl. Well, one less problem. Although it is still extremely dangerous.

Таким чином у нас буде ректор (або декілька) з якого постійно буде йти витік радіоактивного палива та ізотопів. Величезний плюс Запорізької АЕС в тому, що в ній нема графіту, як на Чорнобильській. Ну на одну проблему менше. Хоча все одно максимально небезпечно.

Now about the pollution itself. It goes in two ways. The first - by air. It is the air that will carry the worst - isotopes and volatile substances. I think there is no need to explain that it is almost impossible to protect yourself from this. Everything will depend on fate, since we do not know which way the wind is blowing. But it is important to note that no matter which way the wind blows, it will fly to everyone on this planet. Even, traces of Chernobyl were found on Everest. Because after the explosion at the Chernobyl nuclear power plant, dust flew around the ground several times. Of course, the countries that will be the first to experience this will be the worst, but this does not negate the risk for the entire planet.

Тепер про саме забруднення. Воно йде в два способи. Перший - повітрям. Саме повітря перенесе найстрашніше - ізотопи та леткі речовини. Я думаю не треба пояснювати що захистити себе від цього майже нереально. Все буде залежати від долі, оскільки ми не знаємо в який бік подує вітер. Але важливо зазначити, що в який би бік не подув вітер - прилетить кожному на цій планеті. Навіть, на Евересті знайшли сліди Чорнобилю. Бо після вибуху на ЧАЕС пил облетів землю декілька разів. Звісно, країнам по яким пройде це все першими буде найгірше, але це не відміняє ризику для всієї планети.

image.png

Those who will have rain during all this will be especially unlucky, because it will be one of the biggest carriers of radiation. It will settle on all surfaces. After that, it will become saturated with dust, which can get into any house. And no, you will not hide from him. You can forget about going outside.

Особливо не пощастить тим, у кого під час всього цього піде дощ, бо саме він буде одним з найбільших переносників радіації. Вона осідатиме на всіх поверхнях. Після чого нею просякне пил, який зможе залізти в будь-який дім. І ні, від нього ви не сховаєтесь. Можна буде забути про вихід на вулицю.

Друге і певно найгірше - забруднення вод. Радіоактивне паливо стече в підземні води. І скоріше за все в Дніпро. Проектна потужність ЧАЕС - 6000 мВт, як і у ЗАЕС. Однак ЧАЕС була в експлуатації 15 років, а ЗАЕС - 37. Уявіть в скільки разів там більше ядерного палива. І ні, ми не могли жодним чином переробляти ядерне паливо, адже не є країною з ядерним потенціалом, тому все просто зберігалось на території електростанції.
Ядерне паливо (в 2.5 разів більше ніж на ЧАЕС і це найменші цифри) - потрапляє в Дніпро. Екосистема Дніпра буде знищена. Після чого, вся та ж радіація потрапляє в чорне море. І ми отримаємо екологічну катастрофу в Дніпрі, Чорному морі, Азовському морі та здоровенний шанс що і в Егейському та Середземноморському морях.

What it means? That there will be a decrease in fish catch, that the countries washed by the Black Sea will be polluted, that tourism will fall. As a result, we have a blow to the economy of Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia, and Russia itself. However, that is not all. Rivers not only flow into the sea. Rivers, together with underground waters, moisten the lands of Ukraine. As a result, most of Ukraine's land will be polluted and unsuitable for production. Any product. And the fact that today Lebanon refused Ukrainian products due to the delay (oh, sorry, we didn’t masturbate all these months, but tried to survive, that’s why everything is late), will be flowers compared to the fact that Ukraine will no longer supply food to the world not because war, and because it will be impossible to grow anything here.

Що це значить? Що звідти зменшиться вилов риби, що буде забруднено країни, які омиває чорне море, що впаде туризм. В результаті маємо удар по економіці Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та і самої росії. Однак це ще не все. Річки не тільки в моря впадають. Річки, разом з підземними водами зволожують землі України. В результаті більша частина земель України буде забруднена і непридатна для вироблення продукції. Будь-якої продукції. І те, що сьогодні Ліван відмовився від української продукції через затримку (ой вибачте, ми не дрочили всі ці місяці, а намагались вижити, тому із запізненням все), буде квіточками в порівнянні з тим, що Україна більше не буде постачати продовольство світу не через війну, а через те, що у нас неможливо буде щось вирощувати.

image.png

There is no grain - there are no animals (because there is no grain to feed them). At this moment, everyone learns to feed on the earth. And then, it will still be necessary to look for non-radioactive land to feed on, and this is a task with an asterisk.
Most likely, all of Ukraine will be polluted in one way or another. Yes, to varying degrees, but it will not escape our neighbors either. If the ENTIRE station really goes up in the air, then most likely the whole continent will be fucked. I congratulate everyone on the new world, I suggest that you already keep the lids with pods. Anyone who has played Fortnite will understand.

Нема зерна - нема тварин (бо нема зерна щоб їх годувати). В цей момент всі вчаться харчуватись землею. І то, ще потрібно буде шукати не радіоактивну землю, щоб нею харчуватись, а це задача із зірочкою.
Скоріше за все вся Україна буде забруднена тим чи іншим чином. Так, в різній мірі, але не омине це і наших сусідів. Якщо ж на повітря реально злетить ВСЯ станція, то скоріше за все пиздець буде по всьому континенту. Вітаю всіх з новим світом, пропоную вже зберігати кришечки з під коли. Хто грав в Fortnite зрозуміє.

There is no grain - there are no animals (because there is no grain to feed them). At this moment, everyone learns to feed on the earth. And then, it will still be necessary to look for non-radioactive land to feed on, and this is a task with an asterisk.
Most likely, all of Ukraine will be polluted in one way or another. Yes, to varying degrees, but it will not escape our neighbors either. If the ENTIRE station really goes up in the air, then most likely the whole continent will be fucked. I congratulate everyone on the new world, I suggest that you already keep the lids with pods. Anyone who has played Fortnite will understand.

Отже по наслідкам для екології: радіоактивна хмара, дощі, забруднення ґрунту, річок, морів, підземних вод (а це до речі зниження питної води). Виглядає не дуже райдужно? А як вам наслідки по людям: економічні кризи, продовольчі кризи, міграційні кризи. А ще ж є наслідки для здоров'я: смерті через опромінення, спалахи ракових інфекцій, зростання дитячої смертності, серцево-судині захворювання, катаракта, зниження імунітету. І не тільки у українців. У всіх, на кого хоч трішки дунув атом.

image.png

Terrible? It's scary for everyone, especially Ukrainians in the first place, because we will be the first to feel all the consequences ourselves. I will repeat that this is purely theoretical information about what will happen if the ZNPP is blown up. I hope that this will not happen, but here are the minimum consequences that will definitely occur. And this is while the whole world of eco-activists hates women for disposable hygiene products and says that we are polluting the environment. And at this very time, the evil dwarf from the Russian bunker is trying to scare everyone with the topic of the nuclear power plant, while the eco-activists simply disappeared. Where are you?

Страшно? Страшно всім, особливо українцям в першу чергу, бо ми будемо першими, хто відчує всі наслідки самостійно. Я повторю, що це чисто теоретична інформація з приводу того, що буде, якщо ЗАЕС підірвуть. Маю надію, що цього не трапиться, проте ось мінімум наслідків котрі точно будуть. І це поки весь світ екоактивістів хейтить жінок за одноразові засоби гігієни та каже, що ми забруднюємо навколишнє середовище. І в цей самий час злобний карлик із російського бункеру намагається всіх залякати темою ЗАЕС, А екоактивісти при цьому просто зникли. Де ви?

Sort:  

@tipu curate 💙💛 🇺🇦 💛💙

Upvoted 👌 (Mana: 50/500) Liquid rewards.

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 54000 upvotes.
Your next target is to reach 55000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

 8 months ago Reveal Comment

Звідки ти, долбойобіна? Даш відповідь чи сциш?

 8 months ago (edited)Reveal Comment

Мені цікаво звідки ти, щоб потім перевіряти в яку сторону вітер понесе радіацію, якщо росіяни підірвуть ЗАЕС.
А ще щоб дізнатись, як швидко російські військові дійдуть до твоєї країни, якщо Україна не зможе втримати їхнє військо. От цікаво просто, як швидко ти зміниш риторику своїх дописів з "росія хороша" до "росія бомбить моє місто, а росіяни гвалтують/вбивають/крадуть все". Тому відповідай.

Loading...
Loading...
 8 months ago Reveal Comment
 8 months ago (edited)Reveal Comment
 8 months ago Reveal Comment

Є надія, що ЗАЕС витримає все. принаймні пишуть, що ЗАЕС може і потрапляння пряме літака витримати. Ну це в теорії, як насправді буде хто його знає