IT: Вступ у напрям

in Team Ukraine7 months ago (edited)

kriau_261417591_orig_.jpg

Зображення з risovach

Напевно кожна людина вiдчуває на собi вплив вiд розвитку iнформацiйних Технологiй (IT). Cоцiальнi павутиння, безлiч програм, сервiciв охоплюють життя сучасного представника суспiльства.

Але не кожен розумiє усю глибину цього напряму. На це вказує хоча б часте неправильне розумiння термiна "програмiст". Багато людей, розумiють перед собою людину працюючу в сферi IT як ремонтувача ноутбукiв, телевiзорiв i взагалi "людину-оркестр".

Деякi навiть вважають, що спецiалicт некомпетентний та задарма навчався у навчальному закладi (або витрачав час на самостiйне вивчення).

Програміст - це людина, яка створює програми, а саме пише програмний код.

IT cфера не може бути охарактеризована лише термiном "програмiст".
Icнує розподiлення за сферами, дiяльнiстю i менi хотiлося б внести деякий порядок у сучасне розумiння напряму.

Аппаратура та програми

Перш за все можно розподiлити спецiалicтiв на тих що працюють з апаратую (або "жалiзом") та тих у кого лежить душа до роботи з програмами.
5acaff26aaab28662a289c95.jpg
Зображення з youla

Такi люди зазвичай навiть навчаються окремо. Звiсно якесь введення у структуру комп'ютера є на всьому напрямi, але поглибленне навчання "жалiза" не входить у компетенцiю всiх спецiальностей.

Наступна рiч без якої не можуть icнувати сучаснi пристрої це програмне забезпечення.

Саме воно дозволяє нам отримувати контроль над можливостями апаратури та користуватися найбiльш явними досягненнями IT.

hand_painted_iphone_mobile_phone_within_icon_png_45176.jpg

Зображення з 4-designer

IT дiяльнiсть

IT охоплює специалiстiв рiзних напрямiв. Часто цi напрями не є атомарними та можуть роздiлятися далi.

Мобiльна розробка, веб-розробка, розробку програм для робочого столу, програмування роботiв та пристроїв, тощо.

Кожен з цих пiднапрямiв зазвичай використовує рiзнi мови програмування, свої методики та iнструменти.

Веб-розробка, наприклад, може мicтити в собi такi напрями як фронтенд (зовнiшня частина сайту, програми), бекенд (серверна частина), дизайн, проектування, тестування, розгортування програм та їх пiдтримка (модерування, адмiнicтрування).

Icнують спецiалicти з iнформацiйної безпеки, якi заробляють свiй хлiб тестуванням систем на безпеку або їх зламуванням (злочинне використання пiзнань).

Є напрям, який займається роботою з даними, їх аналiзом та добуванням з них нової iнформацiї виявленням залежностей (Data Mining).

Також в IT є люди, якi заробляють 3Д моделюванням, будуванням креслень та володiнням вiдомим та складним програмним забезпеченням.

IT cфера рiзноманiтна i кожен може знайти щось цiкаве для себе.

Sort:  

Congratulations @dardrey! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 900 upvotes.
Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Happy Birthday to the Hive Community
A successful meetup and its commemorative badge