Caffeine Exp #5 Day 3 - 150 mg (UA|EN)

in Team Ukrainelast year

Українська мова (English translation after the picture)

П’яту публікацію присвячену моному кофеїновому експерименту я вирішив розділити на 3 частини. По перше, це привід написати 3 цікаві, та невеликі розповіді (як показує практика, короткі розповіді читають набагато охочіше, мені так точно краще сприймаються короткі та цікаві статті інших користувачів). Більш детальна інформація про експеримент в попередніх статтях на цю тему.

Caffeine Exp #1

Caffeine Exp #2

Caffeine Exp #3

Caffeine Exp #4

Caffeine Exp #5 Day 1 - 50 mg (UA|EN)

Caffeine Exp #5 Day 2 - 100 mg (UA|EN)

Основною метою мого 5-го експерименту являється дослідження власних відчуттів на фоні різних доз споживання кофеїну. 03.06.2020 року я провів добу на дозі 1 міцної чашки кави (біля 50 мг). 04.06.2020 року я вирішив збільшити дозу приблизно до 100 мг кофеїну (1 міцної чашки кави (біля 50 мг) + ¼ таблетки кофеїн-бензоату натрію). 05.06.2020 року я експерементував з дозою 150 мг кофеїну (¾ таблетки кофеїн-бензоату натрію).

Я ціленаправлено вирішив останній день трьохденного експерименту присвятити максимальній дозі. Завтра розпочнуться 3 вихідні дні, що я зможу присвяти відновленню після вживання кави. 05.06.2020 року свій ранок я розпочав без кави. Цей факт знайшов своє відображення моїй повільності та вялуватості. Звичайні ранкові справи я виконував значно довше. Біля 8:00, прийшовши на роботу я не відчував ніякого бажання щось робити, незважаючи на чітке планування дня що в мене було.

О 9:00 я випив 150 мг кофеїну (¾ таблетки кофеїн-бензоату натрію). Вже через 5-10 хвилин я відчув “кайф” від кофеїну. Знову з'явилося бажання робити все і відразу, зникла втома та сонливість. “Позитивний” ефект кофеїну супроводжувався незначним тремором рук (більшим чим, той тремор що я відчував на дозі 100 мг кофеїну) та, вже знайома мені ажитация. На третій день регулярного вживання кофеїну я перестав відчувати збільшення можливостей акцентувати свою увагу на чомусь одному. Навпаки, друг половину дня я провів в своєрідних скачках уваги з однієї дії на іншу. Відчуття втоми так і не наступило на протязі дня, незважаючи на довготривале перебування за кермом автомобіля. Засипання і пробудження без особливостей.

На основі свого пятого експерименту, я дійшов до висновку, що оптимальною дозою кофеїну для мене буде доза від 50 до 100 мг на добу і з періодичністю вживання на більше 2 днів на тиждень. Цей кофеїн я збираюсь вживати в вигляді міцного зеленого чаю за яким уже почав скучати. Трішки пізніше я напишу останню свою статтю на тему експериментів з кофеїном, де підведу основні підсумки своїх відчуттів та думок про вживання кофеїну.


pixabay.com

I decided to divide the fifth publication on the caffeine experiment into 3 parts. First of all, this is an occasion to write 3 interesting, but not big stories (as practice shows, short stories are read much more willingly, for example, I like short and interesting articles of other users better). More information about the experiment in previous articles on this topic.

Caffeine Exp #1

Caffeine Exp #2

Caffeine Exp #3

Caffeine Exp #4

Caffeine Exp #5 Day 1 - 50 mg (UA|EN)

Caffeine Exp #5 Day 2 - 100 mg (UA|EN)

The main purpose of my 5th experiment is to study my own feelings against the background of different doses of caffeine consumption. On June 3, 2020, I spent a day on a dose of 1 strong cup of coffee (about 50 mg). On June 4, 2020, I decided to increase the dose to about 100 mg of caffeine (1 strong cup of coffee (about 50 mg) + ¼ tablets of caffeine-sodium benzoate). June 5, 2020 I experimented with a dose of 150 mg of caffeine (¾ tablets of caffeine-sodium benzoate).

I purposefully decided to dedicate the last day of the three-day experiment to the maximum dose. Tomorrow will start 3 days off, which I will be able to dedicate to recovery after drinking coffee. June 5, 2020 I started my morning without coffee. This fact is reflected in my slowness and sluggishness. I did the usual morning chores much longer. At about 8:00, when I came to work, I did not feel any desire to do anything, despite the clear planning of the day that I had.

At 9:00 I drank 150 mg of caffeine (¾ tablets of caffeine-sodium benzoate). After 5-10 minutes I felt a "caif" from caffeine. The desire to do everything at once appeared again, fatigue and drowsiness disappeared. The "positive" effect of caffeine was accompanied by a slight tremor of the hands (greater than the tremor that I felt at a dose of 100 mg of caffeine) and, already familiar to me agitation. On the third day of regular caffeine use, I stopped feeling the opportunity to focus on one thing. On the contrary, I spent the second half of the day in a kind of leap from one action to another. The feeling of fatigue did not occur during the day, despite the long stay behind the wheel of the car. Falling asleep and waking up without features.

Based on my fifth experiment, I came to the conclusion that the optimal dose of caffeine for me would be a dose of 50 to 100 mg per day and with a frequency of 2 days a week. I'm going to drink this caffeine in the form of strong green tea, I'm already starting to miss for him. A little later I will write my last article on the subject of caffeine experiments, where I will summarize the main feelings and thoughts about caffeine use.

Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора.
All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля 7ohP4GDMGPrU6KTuuW27Tq6en5JYHcVeXL6fAJ1RujUw3NULjf8Ndi8hgZ9Y3z9DM3yKiqeLLwnah68w4mHYYNWz3G4y7vBzYCTG.png

Sort:  

This post in twitter