Caffeine Exp #5 Day 1 - 50 mg (UA|EN)

in Team Ukrainelast year (edited)

Українська мова (English translation after the picture)

П’яту публікацію присвячену моєму кофеїновому експерименту я вирішив розділити на 3 частини. По перше, це привід написати 3 цікаві, та не великі розповіді (як показує практика, короткі розповіді читають набагато охочіше, мені так точно краще сприймаються короткі та цікаві статті інших користувачів). Більш детальна інформація про експеримент в 4-х попередніх статтях на цю тему.

Caffeine Exp #1

Caffeine Exp #2

Caffeine Exp #3

Caffeine Exp #4

Основною метою мого 5-го експерименту являється дослідження власних відчуттів на фоні різних доз споживання кофеїну. 03.06.2020 року я провів добу на дозі 1 міцної чашки кави (біля 50 мг), яку випив біля 07:00. Вже через годину я відчув прилив сил та перестав відчувати втому, що була зранку після інтенсивного зайняття йогою. Спожитий кофеїн видався дуже доречним, так як з самого ранку мене вже очікувало термінове доручення від керівництва, яке я повинен був виконати в обмежений проміжок часу.

Вмотивований дорученням, та про стимульований кофеїном я провів біля 2 годин за пошуком, вивчення, аналізом та систематизацію інформації на зовсім не знайомих для себе ресурсах на іноземній мові. В подальшому я формував пропозиції на виконання доручення. Незважаючи на виражений стрес, в умовах якого я працював, я не відчував особливого фізичного та морального дискомфорту.

Підвищена працездатність тривала протягом 10-11 годин. Після чого наступило фізіологічне гальмування та виражена сонливість. Мені вдалось зменшити прояви дрімоти та гальмування за рахунок 5-7 хвилинної дрімоти (заплановані 15 хвилин були перервані обставинами). Вечір я провів в своєрідному загальмованому стані. Особливу увагу хочу звернути на те, що у вечері я не відмічав ні гніву, ні роздратованості, що спостерігались на фоні вживання 200 мг кофеїну. Весь вечірній час я присвятив монотонній, неквапливій прогулянці на свіжому повітрі з сином. Десь біля 19:00 почало наростати гальмування, що значно уповільнило швидкість протікання моїх думок. Також, відмічались незначні проблеми з засинанням (замість звичних 5 хвилин, які необхідні мені зазвичай 03.06.2020 року мені знадобилось мінімум 15 хвили). Пробудження в звичайному режимі за 15 хвилин до будильника. Після сну не відмічалось відчуття відновлення, навпаки було відчуття ніби я не відпочив.

Всім дякую за увагу, завтра напишу про досвід на фоні вживання 100 мг кофеїну.


pixabay.com
I decided to divide the fifth publication on the caffeine experiment into 3 parts. First of all, this is an occasion to write 3 interesting, but not big stories (as practice shows, short stories are read much more willingly, for example, I like short and interesting articles of other users better). More information about the experiment in 4 previous articles on this topic.

Caffeine Exp #1

Caffeine Exp #2

Caffeine Exp #3

Caffeine Exp #4

The main purpose of my 5th experiment is to study my own feelings against the background of different doses of caffeine consumption. On June 3, 2020, I spent a day on a dose of 1 strong cup of coffee (about 50 mg), which I drank at about 7:00. An hour later, I felt a surge of strength and stopped feeling tired in the morning after intense yoga. Consumed caffeine seemed very appropriate, as in the morning I was waiting for an urgent order from management, which I had to perform in a limited period of time.

Motivated by the order, and about stimulated by caffeine, I spent about 2 hours searching, studying, analyzing and systematizing information on completely unfamiliar resources in a foreign language. In the future, I formed proposals for the implementation of the order. Despite the severe stress in which I worked, I did not feel much physical or moral discomfort.

Increased efficiency lasted for 10-11 hours. Then came physiological inhibition and severe drowsiness. I managed to reduce the manifestations of drowsiness and inhibition due for 5-7 minutes of sleep (the planned 15 minutes were interrupted by circumstances). I spent the evening in a kind of inhibited state. I want to pay special attention to the fact that I did not notice any anger or irritation, which was observed against the background of the use of 200 mg of caffeine. I spent the whole evening in a monotonous, leisurely walk in the fresh air with my son. Sometime around 19:00, the braking started to increase, which significantly slowed down the flow of my thoughts. Also, there were minor problems with falling asleep (instead of the usual 5 minutes, which I usually need on June 3, 2020, I needed at least 15 minutes). Wake up normally 15 minutes before the alarm clock. After sleep there was no feeling of recovery, on the contrary, there was a feeling as if I had not rested.

Thank you all for your attention, tomorrow I will write about the experience of using 100 mg of caffeine.
Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора.
All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля 7ohP4GDMGPrU6KTuuW27Tq6en5JYHcVeXL6fAJ1RujUw3NULjf8Ndi8hgZ9Y3z9DM3yKiqeLLwnah68w4mHYYNWz3G4y7vBzYCTG.png

Sort:  

Цікавий досвід.
Чекаю на продовження.
Дослідження себе, самопізнання та усвідомленість - мабуть, одні з найкорисніших речей, які людина може зробити сама для себе.
Починаємо з себе, і так поступово зміниться світ навкруги ))

Починаємо з себе, і так поступово зміниться світ навкруги )

Те, чого я прагну досягти. Зараз паралельно розриваюсь між вивченням йоги та "знайомством" з Ніцше.

Свого часу дивився канал Андрія Баумейстера, коли було бажання підтягнути філософію:
https://www.youtube.com/channel/UCpwQ3deqRxm1e2tM6pMZF4A
Цікаво та доступно розповідає.
Можливо буде цікаво, якщо він раніше не потрапляв до поля зору.

Дійсно цікаво. З ним яще не пересікався!!!

In twitter -