Caffeine Exp #4 (UA|EN)

in Team Ukrainelast year

Українська мова (English translation after the picture)

01.06.2020 року я вирішив провести 2-х денний експеримент над собою. В цій статті Ви знайдете інформацію про те, як я почувався на протязі 2 діб (1-го та 2-го числа). Більш детальна інформація про експеримент в 3-х попередніх статтях на цю тему.

Caffeine Exp #1

Caffeine Exp #2

Caffeine Exp #3

Для тих, хто не любить перериватись на читанні я спробую передати зміст кількома реченнями. 18 травня я вирішив відмовитись від вживання кофеїну в будь-якому вигляді, основна ціль - перезавантажити “кофеїнові” рецептори (“кофеїнових” рецепторів не існує, кофеїн прямо та опосередковано впливає на рецептори дофаміну, серотоніну, адреналіну та норадреналіну). 25 травня в другій статті я детально описав свої відчуття на фоні того, перестав пити кофеїн. 01.06.2020 у зв'язку із цікавістю та чітким розумінням того, навіщо я це роблю я випив 200 мг кофеїну у вигляді таблетки кофеїн-бензоат натрію. 02.06.2020 року я планува знову провести без кофеїну, щоб дослідити, чи з'являться прояви відміни після разового вживання кофеїну в великій дозі (з урахуванням 14 денного перезавантаження рецепторів, 200 мг кофеїну, що приблизно дорівнюють 4 чашкам кави являється великою дозою).

Доба 01.06.2020 р.

Експеримент стартував біля 10 годин ранку, коли я випив таблетку кофеїну. Майже через декілька хвилин я вже почав відмічати зміни в своєму організмі. Основними відчуттями було: звуження свідомості, піднесений настрій, неприродньо велике бажання “щось робити”, збільшення розумової активності у вигляді пришвидшення мислення, анальгезуючий ефект (пройшла головна біль), прискорене серцебиття. Максимальний ефект наступив біля 11 години, коли в мене було присутнє таке відчуття, ніби мій мозок почав працювати в 10-ки разів швидше. В цей момент я зміг написати “філософську” статтю на 857 слів всього за 40 хвилин. Я швидко знаходив рішення на необхідні питання, що виникали в моїй свідомості.

Максимальний ефект тривав біля 2-3 годин. В подальшому, відмічалось поступове зменшення описаних вище відчуттів. Перші прояви втоми та сонливості я відчув біля 18:00, хоча достатньо висока працездатність спостерігалась аж до 20:30. Можливо це лише збіг обставин, але я не можу не описати те, що в вечірній час, в мене виникли відчуття невдоволеності із-за різних дрібниць, роздратованість та злість. Сон був поверхневий, позбавлений сновидінь, хоча, після сну я не відчував ніякого дискомфорту чи втоми і прокинувся за 3 хвилини до будильника.

Доба 02.06.2020 р

Друга доба пройшла БЕЗ виражених симптомів відміни, які я відчував під час першої своєї відміни кофеїну. Самопочуття та відчуття на протязі доби майже не відрізнялись із контрольним періодом (другий тиждень відміни вживання кофеїну з 25 по 31 травня 2020 року). Єдине на що, я дійсно звернув увагу – відчуття, ніби я зависаю на тій чи іншій роботі, що виконую. Для прикладу, зайшовши на фейсбук, щоб перевірити хто святкує свій день народження 02.06.2020 року я завис на «прикольних відео» біля 20 хвили. Хоча, це можна пояснити тим, що організм потребував відпочинку після 6-7 годин інтенсивної праці.

На цьому мої експерименти не закінчуються. Сьогодні, 03.06.2020 року я вирішив почати шукати свою оптимальну дозу кофеїну (як показав 3-й день експерименту 200мг - забагато для мене). Сьогодні зранку я зварив біля 200 мл. міцної кави (приблизно 50 мг кофеїну). в подальшому я збираюсь перевірити свою реакцію на 100мг та 150 мг та свої відчуття після раптової відміни вживання. Можливо на цьому мої експерименти закінчаться.

На прощання я дякую всім, хто читає мій блог, та дає мені мотивацію своїми коментарями до статей. Ось які висновки я вже готовий зробити після своїх експериментів (лише моя думка, я не претендую на роль експерта та не бажаю комусь, щось доводити):
 • Кофеїн дійсно має стимулюючий та ноотропний ефект, що стає помітним навіть в низьких дозах (30-50 мг (30 мг вміст кофеїну в таблетці цитрамону);
 • На фоні різкого припинення довготривалого вживання кофеїну відмічається синдром відміни, що дуже схожий за своїми проявами із описаними в літературі симптомами відміни від кокаїну та героїну;
 • На епізодичного вживання кофеїну симптоми відміни майже не відмічаються (особисто в мене спостерігалась безпідставна злість та роздратованість);
 • При довготривалій відмові від кофеїну (3 і більше доби) відмічається поступове збільшення працездатності, як фізичної так і розумової;
 • На фоні вживання кофеїну зменшується апетит та потреба в їжі та збільшується спрага;
 • При відмінні вживання кофеїну розвивається «синдром заїдання», характерний для аналогічних синдромів відміни від інших наркотичних речовин. (Я постійно хотів їсти, а від того, що з’їдав не відчував ситості).


pixabay.com

On June 1, 2020, I decided to conduct a 2-day experiment on myself. In this article, you will find information about how I felt for 2 days (1st and 2nd). More information about the experiment in 3 previous articles on this topic.

Caffeine Exp #1

Caffeine Exp #2

Caffeine Exp #3

For those who do not like to interrupt reading, I will try to convey the content in a few sentences. On May 18, I decided to give up caffeine in any form, the main goal is to reset the "caffeine" receptors ("caffeine" receptors do not exist, caffeine directly and indirectly affects the receptors for dopamine, serotonin, adrenaline and norepinephrine). On May 25, in the second article, I described in detail my feelings against the background of having stopped drinking caffeine. 01.06.2020 due to curiosity and a clear understanding of why I do it, I drank 200 mg of caffeine in the form of a tablet of caffeine-sodium benzoate. On June 2, 2020, I planned again to investigate whether withdrawal symptoms will occur after a single high-dose caffeine intake (subject to a 14-day receptor reload, 200 mg of caffeine approximately equal to 4 cups of coffee is a high dose.)

Day 01.06.2020 р.

The experiment started around 10 am when I drank a caffeine pill. Almost a few minutes later, I began to notice changes in my body. The main sensations were: narrowing of consciousness, high spirits, unnaturally great desire to "do something", increased mental activity in the form of accelerated thinking, analgesic effect (headache passed), rapid heartbeat. The maximum effect came at about 11 o'clock, when I had a feeling as if my brain began to work 10 times faster. At that moment, I was able to write an 857-word "philosophical" article in just 40 minutes. I quickly found solutions to the necessary questions that arose in my mind.

The maximum effect lasted about 2-3 hours. Subsequently, there was a gradual decrease in the sensations described above. The first signs of fatigue and drowsiness I felt around 18:00, although a fairly high efficiency was observed until 20:30. Maybe it's just a coincidence, but I can't help but describe the fact that in the evening, I had feelings of dissatisfaction with various little things; irritability, and anger. The sleep was superficial, devoid of dreams, although after sleep I did not feel any discomfort or fatigue and woke up 3 minutes before the alarm clock.

Day 02.06.2020 р

The second day passed WITHOUT the pronounced withdrawal symptoms I experienced during my first caffeine withdrawal. Feelings and sensations during the day were almost the same as the control period (the second week of caffeine withdrawal from 25 to 31 May 2020). The only thing I really noticed was the feeling that I was hanging on to one or another job I was doing. For example, going to Facebook to check who is celebrating his birthday on June 2, 2020, I hung on "funny videos" for about 20 minutes. Although, this can be explained by the fact that the body needed rest after 6-7 hours of intense work.

This is not the end of my experiments. Today, June 3, 2020, I decided to start looking for my optimal dose of caffeine (as the 3rd day of the experiment showed, 200 mg is too much for me). This morning I boiled about 200 ml. strong coffee (approximately 50 mg of caffeine). In the future, I am going to test my reaction to 100mg and 150mg and my feelings after abrupt withdrawal. Maybe that's where my experiments will end.

Farewell, I thank everyone who reads my blog and motivates me with their comments on the articles. Here are the conclusions I am ready to draw after my experiments (only my opinion, I do not claim to be an expert and do not want to prove anything to anyone):
 • Caffeine really has a stimulating and nootropic effect, which becomes noticeable even in low doses (30-50 mg (30 mg of caffeine in a citramon tablet);

 • Against the background of a sharp cessation of long-term use of caffeine, there is a withdrawal syndrome, which is very similar in its manifestations to the symptoms of withdrawal from cocaine and heroin described in the literature;

 • On episodic use of caffeine, the symptoms of withdrawal are almost not observed (personally, I had unreasonable anger and irritation);

 • At long refusal of caffeine (3 and more days) gradual increase in working capacity, both physical and mental is noted;

 • Against the background of caffeine consumption decreases appetite and need for food and increases thirst;

 • With a refusal in caffeine use develops an "eating syndrome", characteristic of similar withdrawal syndromes from other drugs. (I always wanted to eat, but I didn't feel full from what I ate.)

   Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
   Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
   All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.
  

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля 7ohP4GDMGPrU6KTuuW27Tq6en5JYHcVeXL6fAJ1RujUw3NULjf8Ndi8hgZ9Y3z9DM3yKiqeLLwnah68w4mHYYNWz3G4y7vBzYCTG.png

Sort:  

In twitter -