FELSEFE NEDİR?

in Proof of Brainlast year

img_20211113_wa0000.jpg
İmagesource

Merhaba felsefe severler. Bugün sizlere sunmak istediğim içerik felsefenin anlamı, felsefenin tanımı, felsefenin doğuşu...

Felsefeyi tanıtmaya, kelime anlamıyla başlamak istiyorum. Felsefe, Philosophia kelimesinden gelmektedir. Philosophia, Bilgelik Sevgisi olarak karşılık bulmaktadır. İslam felsefesine göre ise "Hikmet Arayışı" anlamında tanımlanır.

Felsefe, tanım olarak kesin bir tanımı yapılamayan bir disiplindir.
Fakat bir çok filozof bir tanım getirme, bir görüş ortaya koyma çabasına girmişlerdir. Felsefe belirli bir sistem içerisinde gerceklestirilen düşünsel yöntemlere verilen bir isimdir.

Felsefeye yönelik Karl Jaspers, "Yolda Olmaktır." tabirini kullanmıştır. Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
Felsefe bir nevi soru sorma sanatıdır. Bir merak sonucu ortaya çıkan felsefe yapma sanatı,sorular sorularak cevabı aramaya yöneliktir.
Sokrates'in sokratik yönetmi yani doğurtma yöntemi de bu şekildedir. Sokrates'in tabiri ile "hiç geometri bilmeyen birine geometri bildiğini ortaya çıkartırım" demesi tamamen felsefede soruların önemini ortaya koymaktadır.
Hakikate ulaşmanın yolu felsefede soru sormaktır diyen Sokrates, çok şey bildiğini söyleyenlere hiç bir şey bilmediklerini de soru sorma sanatıyla yani sokratik yöntemle ortaya koyar.

Felsefe'nin ortaya çıkışı ilk olarak filozofların evreni,kendini ve çevresini anlama ve anlamlandırma çabası üzerine kurulmuştur. Filozoflar ilk olarak ontolojik kanıtlar üzerine yoğunlaşmışlardır. MÖ 6.yüzyıl-MS 2.yüzyıl arasını kapsayan dönemdir.
Varlık nedir? Varlık var mıdır? Varlığın ana maddesi nedir?...
Benzeri sorulara cevap arayan filozoflar öncelikle varlığın ana maddesi nedir? Sorusuna cevap olarak Arkhe kavramını öne atmışlardır.
Arkhe; varlığın ilk ana maddesi, varlığın özü kavramına karşılık gelmiştir. Arkhe konusunda doğaya yönelen düşünürler arasında Thales, Anaximenes,Anaksimandros,Demokritos, Herakleitos, Parmanides...
Bu düşünürler, arkheyi yani varlığın ilk maddesini doğada aramışlardır. Bu sebeble bu filozoflar, doğa filozofu olarak da adlandırılır.
Daha sonra MS 2.yy -MS 15.yy dönemleri arasında felsefenin konusu artık dini inançlara doğru evrilmistir. Bu dönemde din adamları aynı zamanda filozoflardır.

Felsefe konulu paylaşımlarım devam edecektir.
Daha fazla araştırma yapıp sizleri daha ayrıntılı bilgilerle taniştıracağım.
Teşekkür ederim.

Sort:  

Congratulations @flsfserkan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 200 replies.
Your next target is to reach 300 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveFest⁶ Meetings Contest