(EN/TR) Philosopher Introductions (Anaxagoras)/ Filozof Tanıtımları(Anaksagoras)

200px_anaxagoras_lebiedzki_rahl.jpgimagesource
Anaxagoras
In my series of philosopher introductions, today I will discuss Anaxagoras, the second of the pluralist, that is, pluralist philosophers. I will try to explain Anaxagoras, the second pluralist philosopher after Empedocles, in three parts. As the first part, I will describe the life and works of Anaxagoras, as the second, Homoiomeria, and as the third, Nous, which he accepted as the arkhe. Then if you're ready we can start getting to know Anaxagoras.
/
Anaksagoras

Filozof tanıtımları serimde bugün sizlere çoğulcu yani plüralist filozoflardan ikincisi olan an Anaksagoras'ı ele alacağım.
Empedokles'ten sonra ikinci plüralist filozof olan Anaksagoras'ı sizlere üç bölüm halinde anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birinci bölüm olarak Anaksagoras'ın hayatı ve eserlerini, ikincisi olarak Homoiomeria ve üçüncüsü olarak ise arkhe olarak kabul ettiği Nous'u anlatacağım.
O zaman hazırsanız Anaksagoras'ı tanımaya başlayabiliriz.

logo.jpgimagesource

  1. His Life and Works After Empedocles, Anaxagoras is considered the second of the Pluralist philosophers. Anaxagoras lived between 500 and 428 BC. He did not like the solution of Empedocles, who offered ideas as a pluralistic understanding. He answers him, "How can there be hair from no hair, or flesh from no flesh?" Asking questions in this way, Anaxagoras tried to explain this problem because it contradicts the view that familiar objects visible to the senses can remain the same in Essence, even if their existence may change. For him, objects perceived by the senses had to have arisen from the mixing and dissociation of existing things. Anaxagoras made an effort to explain his view with the assumption that there is a part of everything else in everything. He chose to express a purely rational view, completely free from any mysticism. Anaxagoras draws attention as a philosopher who was born in Clazomenaia and belonged to one of the noble and wealthy families of this city. Our philosopher, who has never been involved in the commercial and political life of the city, has set a good example for other philosophers by devoting his whole life to philosophy and living a life in pursuit of theory. In fact, he completely devoted himself to philosophy and scientific studies, causing him to neglect the management of Malik mothers under his own property. Anaxagoras saw knowledge of nature or contemplation of reality as the ultimate goal of human life. The philosopher was interested in astronomy in the early part of his career. He made observations about the meteorite. As a result of these observations, he came to the conclusion that objects such as the moon and the sun had the same structure as the Earth. The information we can give as his works is his work called Peri Phusis (On Nature), in which he includes his views on philosophy of nature.

/

  1. Hayatı ve Eserleri

Empedokles ten sonra Plüralist filozofların ikincisi kabul edilen Anaksagoras'tır. Anaksagoras milattan önce 500 ile 428 yılları arasında yaşamıştır.
Çoğulcu anlayış olarak fikir sunan Empedokles'in çözümünü beğenme miştir.
Ona şu şekilde yanıt verir: "Nasıl olurda saç olmayandan saç ya da et olmayandan et oluşabilir?"
Bu şekilde soru soran Anaksagoras duyulara görünen bildik nesnelerin varoluşu değişe bilseler bile Özde aynı kalabilecekleri görüşüne çelişik olduğu için bu problemi açıklamaya çalışmıştır. Ona göre duyu yoluyla algılanan nesneler var olan şeylerin karışması ve ayrışma sından çıkmış olmak zorundaydı.
Anaksagoras görüşünü her şeyde başka her şeyden bir parça vardır kabulü ile açıklama çabası göstermiştir.
Her türlü gizemcilik ten tamamen uzak olarak tamamıyla rasyonel bir görüş bildirmeyi seçmiştir.
Anaksagoras Klazomenaia'da doğmuş, bu kentin soylu ve varlıklı ailelerinden birine mensup bir filozof olmasıyla dikkat çeker. Kentin ticari ve siyasi yaşamına hiç bulaşmamış olan filozofumuz tüm yaşamını felsefeye adayarak ve teori peşinde koşan bir yaşam sürdürmesi ile diğer filozoflara iyi bir örnek olmuştur. Hatta kendisini tamamen felsefe ve bilimsel çalışmalara adaması ile kendi mülkiyeti altındaki Malik annelerin yönetimini ihmal etmesine sebep olmuştur.
Anaksagoras doğaya dair bilgiyi ya da gerçeklik üzerine tefekkürü insan yaşamının en büyük amacı olarak görmüştür.
Filozof kariyerini ilk dönemlerinde astronomi ile ilgilenmiştir. Göktaşı ile ilgili olarak gözlemler yapmıştır. Bu gözlemleri sonucunda ay ve güneş türünden cisimlerinin Dünya ile aynı yapıda olduğu kanaatine varmıştır.
Eserleri olarak verebileceğimiz bilgi ise onun Doğa felsefesi ile ilgili görüşlerine yer verdiği Peri Phusis(Doğa Üzerine) adlı eseridir.

anaxagoras.jpgimagesource

  1. Homoiomereia Anaxagoras, like his contemporary Empedocles, tried to show that becoming is possible. Anaxagoras made an effort to reconcile the pluralism of common sense, which accepts that there is no absolute creation and extinction, that an absolute change is impossible, and that accepts the reality of change. Anaxagoras adopted a relative change. He argued that what exists has changed in the sense of the merging and dissociation of the Elements. He argues that the basic elements in the formation of beings are unchangeable in the sense of not coming into existence and not disappearing, as well as that their existence comes into being from their merger and disintegration. Empedocles said that there are four elements in the basis of existence and these are Earth, air, water and Fire. Sisi differs in the view that the fundamental element is not 4 but an infinite number of them. He said that because our world is rich and has many qualities, it cannot be explained by one or a few arkhes. He said that there are beings other than soil in the soil, that is, there are many substances in it. Anaxagoras mentioned that the first matter was an infinite number of dusts containing all kinds of shapes, colors and odors. He is of the opinion that these substances were not created. Their quantity as well as their qualities are fixed, reaching an infinite number of seeds or homeomers as the first principles of existence. He calls this view homeomerism, or spermata, meaning seeds, with the phrase that in everything there is a part of everything, and a compound term consisting of two roots meaning similar or same parts and parts. Our senses sense dominant sperm ancestry. In meat there are particles of hair substance, particles of substance, particles of glass material, particles of wood material and, of course, particles of meat material. But it is the particles of the meat substance that dominate in it. That's why it's called meat.

/

  1. Homoiomereia

Anaksagoras tıpkı çağdaşı olan empedokles gibi oluşun mümkün olduğunu göstermeye çalışmıştır. Anaksagoras mutlak anlamda bir oluş ve yok oluş olmadığını, mutlak bir değişmenin imkansız olduğunu kabul eden ve değişmenin gerçekliğini kabul edin sağduyunun plüralizmini uzlaştırma çabasına girmiştir.
Anaksagoras göreli bir değişmeyi benimsemiştir. Var olanların, Temel ögelerinin birleşmesi ve ayrışması anlamında değiştiğini iddia etmiştir.
Varlıkların meydana gelmesinde ki temel öğelerin varlığa gelmemek ve yok olup gitmemek anlamında değişmez olduğunu bunun yanında birleşip ayrışma sından varlığım meydana geldiğini öne sürer.
Empedokles varlığın temelinde dört öge olduğunu ve bunların Toprak, hava, su ve Ateş olduğunu söylemişti. Sisi temel öğenin 4 değil de sonsuz sayıda olduğu görüşüyle farklılık gösterir. O, dünyamızın zengin ve çok sayıda nitelikte olduğu için, bir ya da birkaç arkhe ile açıklanamayacağını söylemiştir.
Toprağın içinde topraktan başka varlıklarında olduğunu yani içinde birçok tözün olduğunu söylemiştir.
Anaksagoras ilk maddenin her türden şekli, rengi ve kokuyu içinde barındıran sonsuz sayıda toz olduğundan bahsetmiştir. Bu tözlerin yaratılmadığı görüşündedir.
Onların nitelikleri kadar nicelikleri de sabittir varlığın ilk ilkeleri olarak sonsuz sayıda tohum ya da homeomeriye ulaşmıstır.
Bu görüşüne her şeyde her şeyden bir parça vardır sözüyle ve bu parçalara benzer ya da aynı ve parça anlamına gelen iki köklerinden oluşan bileşik bir terimle homeomeriye veya tohumlar anlamına gelen spermata adını verir.
Duyularımız baskın sperm ataları hisseder.
Ette saç maddesinin parçacıkları, maddesinin parçacıkları, cam maddesinin parçacıkları ağaç maddesinin parçacıkları ve elbette et maddesinin parçacıkları vardır. Fakat bunun içinde baskın olan et maddesinin parçacıklarıdır. Bu sebeple ona et maddesi denir.
ontstaan_cosmos_vlgs_anaxagoras.jpgimagesource

3.Nous Anaxagoras thought that in order to explain the existence in the world, the existence of the things we observe in the world, there was a need for an efficient cause besides the material cause, and said that this could be Nousla, which is a human district. First, Anaxagoras opposed matter as its sovereign, nous. It says that Nous was created as an editor. In his teaching, Nous, that is, an intelligent and regulative principle, is what gives the first mixture the motion to create the universe from it. Besides being at the mercy of existing things, he has knowledge of everything else. Anaxagoras, as the philosopher who put forth the efficient cause in addition to the material cause, did not attribute a teleological function to Nous, and could not attribute a teleology to him that would explain the order in the world and the beauty exhibited by the objects.

/

3.Nous

Anaksagoras, dünyadaki oluşu, dünyada gözlemlediğimiz şeylerin varlığa gelişini açıklamak için, maddi nedenin yanında fail bir neden ihtiyaç olduğunu düşünmüş ve bunun insel bir ilçe olan Nousla olabileceğini söylemiştir.
İlk olarak anaksagoras maddenin karşısına onun egemen'i olarak nous'u koymuştur. Nous'u düzenleyici olarak yaratılan olduğu söylüyor.
Onun öğretisinde ilk karışıma ondan evreni meydana getirecek hareketi verdiren olarak Nous, yani akıllı ve düzenleyici bir ilkedir. Var olan şeylerin insafı olmasının yanında geri kalan her şeyin bilgisine sahiptir. Anaksagoras maddi neden ee ek olarak fail nedeni ortaya koyan filozof olarak Nous'a ereksel neden olma işlevi yükle yememiş ona dünyadaki düzeni ve nesnelerin sergilediği güzelliği açıklayacağı birer ereksellik izafe edememiştir.
220px_anaxagoras.pngimagesource0
0
0.000
3 comments
avatar

From my perspective i call philosophers the world thinkers and history manpower and solution to the world problems through academic learning and research. I encourage everyone here to always read and research because no wisdom is a waste.


Posted via proofofbrain.io

0
0
0.000