Globalne ocieplenie a nauka z poprzedniej mądrości etapu [Czas Marsa]

in Polish HIVE7 months ago (edited)

W młodości czytałem masę czasopism i książek popularnonaukowych. Jedną z nich był wydany w 1996 roku "Czas Marsa" autorstwa znanego naukowca, Roberta Zubrina. Jeden z rozdziałów książki dotyczył projektu przyszłego terraformowania Marsa. Pomysł opierał się na sztucznym podniesieniu temperatury planety (np. za pomocą luster orbitalnych), co spowoduje rozpoczęcie samonapędzającego się procesu uwalniania z regolitu (gleby) związanego tam dwutlenku węgla, który powodowałby dalsze ogrzewanie planety poprzez efekt cieplarniany, wymuszając dalsze uwalnianie CO2.

Brzmi znajomo? Wszyscy słyszymy z mediów, że CO2 jest gazem cieplarnianym i powoduje wzrost temperatury na Ziemi. Co do tego, owszem, panuje zgoda wśród naukowców. To jest fakt. Jednak wbrew medialnej narracji, istnieje dość duża rozbieżność w ocenach tego jak duży jest udział wywołanego przez CO2 efektu cieplarnianego w obserwowanym wzroście temperatury. Powszechnie głoszona narracja wskazuje właśnie na ten gaz jako najważniejszy czynnik.

Wracając do "Czasu Marsa", bardzo ciekawe są w tym kontekście obliczenia Zubrina dotyczące wpływu uwolnionego do atmosfery marsjańskiej CO2 na średnią temperaturę powierzchni. Otóż z jego wykresu możemy odczytać, że zwiększenie gęstości atmosfery Marsa z obecnej (praktycznie śladowej) 0,006 bara do 0,1 bara (czyli 10% gęstości ziemskiej atmosfery), zwiększy temperaturę o 40K (stopni). Oczywiście chodzi o atmosferę składającą się niemal wyłącznie z CO2.

Wykres z książki Czas Marsa, Robert Zubrin, Richard Wagner, Prószyński i S-ka, 1997

Na Ziemi mamy obecnie w atmosferze 410 ppm dwutlenku węgla, czyli 0,0041% jej zawartości. To oznacza, że jeśli obliczenia Zubrina są poprawne, to ilość CO2 w ziemskiej atmosferze, może spowodować efekt cieplarniany wielkości zaledwie 0,164 K. Skoro ilość CO2 od początku epoki przemysłowej wzrosła z 278 ppm do 410 ppm, to znaczy, że udział CO2 w zaobserwowanym wzroście temperatury na Ziemi o około 1,5 stopnia wynosi 0,053 K. Jest więc tak mały, że aż pomijalny (około 3% tego wzrostu). Cała reszta tego wzrostu musi pochodzić z innych czynników.

A jaki wpływ miałoby spalenie wszystkich znanych zasobów paliw kopalnych na Ziemi? Wg opracowania, do jakiego dotarłem, w roku 2005 wiedzieliśmy o 469 mld ton węgla, 160 mld ton ropy i 159 mld ton gazu ziemnego. Gdyby wszystko to spalić (a nie np. część przetworzyć), to uzyskalibyśmy maksymalnie 2,5 biliona ton CO2. Obecnie mamy w atmosferze 3 biliony ton CO2. W efekcie uzyskalibyśmy stężenie CO2 w atmosferze maksymalnie około 750 ppm. O ile zwiększyłoby to temperaturę na Ziemi względem obecnej? O 0,136 stopnia. Naprawdę, jest o co walczyć...

Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że natężenie promieniowania słonecznego na Ziemi jest większe o około 2,3 raza od tego na Marsie, więc proporcjonalnie większy może być również i efekt cieplarniany, to wciąż mówimy jednie o maksymalnie około 6-7% udziale w dotychczasowym wzroście temperatury i potencjalnym wzroście maksymalnie o 0,3 stopnia po spaleniu absolutnie wszystkich paliw kopalnych na Ziemi.

Zatem prowadzona obecnie walka z dwutlenkiem węgla wydaje się być jakąś ponurą groteską, "płaskoziemstwem", które doszło do świata mediów, polityki, a nawet na skompromitowane uniwersytety. Co więcej ta walka może doprowadzić do światowej nędzy, a przynajmniej do poważnego rozstrojenia gospodarki.

Ktoś może powiedzieć, że Robert Zubrin się pomylił w swoich obliczeniach i stąd to nieporozumienie. Mam jednak znacznie więcej przesłanek na błędność sprzedawanej nam powszechnie jako "naukowa prawda" (objawiona) hipotezy "antropogenicznego ocieplenia klimatu". Będę je stopniowo publikować.

Źródło zdjęcia: https://www.freepik.com/free-photo/3d-surreal-mars-style-landscape_4007393.htm

Sort:  

Congratulations @dysydent! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 100 upvotes.
Your next target is to reach 200 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!