How close are we to a Fusion Reactor? [eng/срп] Колико смо близу фузионог реактора?

in MES Science5 months ago (edited)

EAST_2023-04-13_17-51-31.jpg
Hefei Institutes of Physical Science (HFIPS). Source / Извор: Sputnik Serbia


Due to unprecedented censorship, which does not allow the corporate media of so-called Collective West show anything about China with a positive sign, we transmit and translate the entire text published on the website of the Hefei Institutes of Physics, and on the occasion of the progress made in the development of the fusion reactor…


* * *

Reliable 403 Seconds Stationary H-mode Plasmas Demonstrated on EAST

Apr 17, 2023 | By EAST Team, ZHAO Weiwei

Breakthrough was achieved in Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) with new plasma development!

At 21:00 on April 12, the first 403-second steady-state H-mode plasma was achieved on EAST, Hefei Institutes of Physical Science (HFIPS), which was a new record of pulse length on high performance operation in tokamaks. On the second day at 19:00, the EAST team repeated this operational scenario, demonstrating the reliable capability of the device.

There were several distinctive features in this scenario development, according to Prof. GONG Xianzu, the head of Division of EAST Physics and Experimental Operations, HFIPS.

A full non-inductive plasma was achieved on EAST in W-Divertor with high density and high bootstrap current utilizing Radio Frequency wave heating with zero torque injection.

One of the most notable features of this new plasma development was Energy Confinement Factor H98y2 around 1.35 with internal transport barrier by electron dominant heating. Additionally, the experiment successfully tackled key issues on particle and heat balance with actively cooling tungsten divertor, resulting in a recycling coefficient R of approximately 0.92 and the surface temperature on lower divertor below 600℃.

Moreover, throughout the discharge, the EAST exhibited small Edge Localized Modes (ELMs) along with high core performance, where plasma poloidal beta was around 2.5 and normalized beta reached 1.5.

This accomplishment marked an important milestone in fusion energy research and bringed one step closer to developing a clean, sustainable source of power for the future.

GONG believes that this major breakthrough made in EAST physics experiment further verifies the feasibility of steady-state H-mode operation in the future fusion reactor.

"EAST's success is a joint effort, a statement of most extensive cooperation in scientific fields," said SONG Yuntao, Vice President of HFIPS and Director General of Institute of Plasma Physics (ASIPP). "EAST team has worked together closely with their collaborators at home and abroad over the past decades solving a series of frontier physics & technical issues with a long-time scale, including plasma configuration control, high efficiency of RF heating and current drive, plasma-wall interactions, real-time diagnostics for key plasma parameters."

"In the past years, with the support from the government authorities, Chinese Academy of Sciences and our domestic and international collaborators, EAST device in ASIPP has been continuously upgraded to enhance fusion performance in support of ITER operation and the construction of Chinese fusion reactor," added SONG.

The first experimental campaign on EAST in 2023 will be going on for about two or three months and the second one has been scheduled in the winter of this year.Због цензуре без преседана, која не допушта да се на тзв. Колективном Западу о Кини покаже било шта са позитивним предзнаком, преносимо и преводимо читав текст објављен на сајту Хефеи Института за физику, а поводом напретка направљеног у развоју фузионог реактора…


* * *

ЕАСТ показао 403 секунде стабилне стационарне плазме Х-режима

За ЕАСТ тим, ЖАО Веивеи | 17. априла 2023.

Пробој је постигнут у експерименталном напредном суперпроводљивом токамаку (ЕАСТ) са новим развојем плазме!

У 21:00 12. априла, прва стабилна Х-мод плазма од 403 секунде постигнута је на ЕАСТ-у, Хефеи Институту физичких наука (ХФИПС), што је био нови рекорд дужине импулса у раду високих перформанси у токамацима. Другог дана у 19:00, ЕАСТ тим поновио је овај оперативни сценарио, демонстрирајући поуздан рад уређаја.

Било је неколико карактеристичних особина у овом сценарију развоја, према проф. ГОНГ Сианцуу, шефу Одељења за ЕАСТ физику и експерименталне операције, ХФИПС.

Потпуно неиндуктивна плазма постигнута је на ЕАСТ-у у W-дивертору са високом густином и струјом покретања помоћу радио-фреквентно таласно загревање са нултим додавањем обртног момента.

Једна од најзначајнијих карактеристика овог новог развоја плазме био је Х98и2 фактор ограничења енергије око 1,35 с унутрашњом транспортном баријером загревања претежно електронима. Поред тога, експеримент је успешно решио кључне проблеме у вези са балансом честица и топлоте са активно хлађеним волфрамовим дивертором, уз коефицијент рециклаже Р од приближно 0,92 и температуром површине на доњем дивертору испод 600℃.

Штавише, током пражњења, ЕАСТ је показао мале ивичне локализоване режиме (ЕЛМ) заједно са високим перформансама језгра, где је плазма полоидна бета била око 2,5, а нормализована бета достигла је 1,5.

Ово достигнуће означило је важну прекретницу у истраживању енергије фузије и довело је корак ближе развоју чистог, одрживог извора енергије за будућност.

ГОНГ верује да овај велики пробој у ЕАСТ експерименту физике додатно потврђује изводљивост стабилног Х-режима рада у будућем фузионом реактору.

„Успех ЕАСТ-а је заједнички напор, потврда најшире сарадњи у научним областима“, рекао је СОНГ Јунтао, потпредседник ХФИПС-а и генерални директор Института за физику плазме (АСИПП). „ЕАСТ тим је блиско радио са сарадницима у земљи и иностранству током протеклих деценија, дугорочно решавајући низ граничних физичких и техничких проблема, укључујући контролу конфигурације плазме, високу ефикасност РФ грејања и погона, интеракцију плазма-зидова, дијагностику у реалном времену за кључне параметре плазме.“

„Протеклих година, уз подршку државних органа, Кинеске академије наука и наших домаћих и међународних сарадника, ЕАСТ уређај у АСИПП-у континуирано је унапређиван како би се побољшале перформансе фузије као подршка раду ИТЕР-а и изградњи кинеског фузионог реактора,“ додао је СОНГ.

Прва експериментална кампања на ЕАСТ-у 2023. године трајаће око два-три месеца, а друга је заказана за зиму ове године.
Graphs-W020230417403441661670.jpg

Breakthrough was achieved in EAST with new plasma development. (Image by EAST Team)Пробој је остварен на ЕАСТ-у новим развојем плазме. (Фото ЕАСТ тим)403-W020230417388577983793.jpg

At 21:00 on April 12, the first 403-second steady-state H-mode plasma was achieved on EAST, Hefei Institutes of Physical Science (HFIPS). This is the EAST Hall, where the experiment has been conducted. (Image by EAST Team)У 21:00 12. априла, прва стабилна Х-мод плазма од 403 секунде постигнута је на ЕАСТ, Хефеи Институту физичких наука (ХФИПС). Ово је ЕАСТ сала, где је експеримент спроведен. (Фото ЕАСТ тим)Song-W020230417388578294231.jpg

SONG Yuntao, Vice President of Hefei Institutes of Physical Science (HFIPS), and GONG Xianzu, Chief Operator of EAST experiment, were celebrating in the EAST hall after the breakthrough of “artificial sun”. (Image by Xinhua News)

* * *СОНГ Јунтао, потпредседник Института за физичке науке Хефеи (ХФИПС), и ГОНГ Сианцу, главни оператер ЕАСТ експеримента, славе у ЕАСТ сали пробој на „вештачком сунцу“. (Фото Синхуа Вести)

* * *
So, how close (or far) are we from a fusion reactor – that is, Mr. Fusion from ‘Back to the Future’?

Колико смо, дакле, близу (или далеко) од фузионог реактора – односно г. Фузиона из ‘Повратка у будућност’?

Mr Fusion-th.jpg

Four years ago, Chinese scientists considered as a major advance just reaching a temperature of 100 million degrees Celsius. Let’s not forget that the temperature in the Sun’s core is 15 million degrees. Today, they can maintain a stable temperature of 160 million degrees for almost seven minutes. That progress is impressive.

It has long been clear to everyone that the technological progress of human civilization took place in spite of the exploitative capitalist system, not thanks to it. Unfortunately, a specific form of state capitalism has also been established in China, and corruption will undoubtedly come to its destruction. The possibility of developing a new, revolutionary fusion reactor exists only for that short period, until the corporate bureaucracy and financial plutocracy take over everything. The work may accelerate to an even greater progress with the transition to a war economy – which is quite possible given the aggressive plans of the US.

Get your popcorn ready, some cruelly interesting times are coming!Пре четири године, кинески научници сматрали су великим напретком тек достизање температуре од 100 милиона степени Целзијуса. Не заборавимо да је температура у Сунчевом језгру 15 милиона степени. Данас скоро седам минута могу да стабилно одржавају температуру од 160 милиона степени. Тај напредак је импресиван.

Одавно је свима јасно да се технолошки напредак људске цивилизације одвијао упркос експлоататорском капиталистичком систему, а не захваљујући њему. Нажалост, и у Кини је успостављен специфичан облик државног капитализма, коме ће корупција несумњиво доћи главе. Могућност развоја новог, револуционарног фузионог реактора, постоји само у том кратком периоду, док корпоративна бирократија и финансијска плутократија не преузму све у своје руке. Ствар може убрзати прелазак на ратну привреду – што је врло могуће имајући у виду агресивне планове САД.

Спремите кокице, долазе језиво занимљива времена!


* * *

Related Posts / Повезани текстови

Chinese Artificial Sun

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Great post, and thanks for posting on the MES Science community!

Thank you, @mes

I ponder why this is being done... Energy production? We have had free energy technology since at least the 1950's. My dad worked on it with T. Townsend Brown and would tell Us what They were getting in experiments before it went above top secret and into black projects. (Talk about censorship!)

I did a video with what I know of Dad's work:

Electrogravitics: Gravity Control & Energy from the Aether (9 min): https://odysee.com/@amaterasusolar:8/electrogravitics-gravity-control-energy:6?lid=eeff9e0c80138ce03e22d76bcd5f2f873ff46b72

I ponder why this is being done..

You know the answer, @amaterasusolar, you did describe it in you video. And I have it in my post:

It has long been clear to everyone that the technological progress of human civilization took place in spite of the exploitative capitalist system, not thanks to it.

Capitalism does not want anything that would be a public good destroying profits of a ruling psychopaths. Anything that can’t be controlled…

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 152 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
9

really all very interesting… even the part where you say that some media can't spread positive news about China. I didn't know about this rule


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.