You are viewing a single comment's thread from:

RE: Much more than a leaf

in Natural Medicine3 months ago

türkiye'deki asma yaprağı yemeği gibi ama bizim yapraklarımız sizin yapraklarınızdan küçük bu değerli bilgi için teşekkürler..:)