[EN-TR] Historical Settlement: Çatalhöyük/Tarihi Yerleşim Yeri:Çatalhöyük

in CCH9 months ago

Hello to all of you from Çatalhöyük, which was discovered in Konya in 1958, where we will delve into the depths of history.

Tarihin derinliklerine ineceğimiz 1958 yılında Konya'da keşfedilen Çatalhöyük'ten hepinize merhaba.

img_20220301_wa0152_01.jpeg

Çatalhöyük, which is accepted as one of the oldest settlements in history discovered to belong to the Neolithic period, is located in Çumra district of Konya province. Çatalhöyük, which we will accept as a place that shapes the history of humanity, contains firsts in some aspects. One of the features among these firsts is the discovery of the first example of home architecture. It is accepted as one of the oldest settlements in history by examining the examples of house architecture.

Neolitik döneme ait olduğu keşfedilen tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul gören Çatalhöyük, Konya ilinin Çumra ilçesinde yer almaktadır.
İnsanlık tarihine yön veren bir yer olarak kabul edeceğimiz Çatalhöyük, bazı yönleriyle ilkleri barındırmaktadır. Bu ilkler arasında yer alan özelliklerden bir tanesi ilk ev mimarisi örneğinin bulunmasıdır. Ev mimarisi örneklerinin incelenmesi ile tarihin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olarak kabul görür.

img_20220301_wa0150_01.jpeg
Another first is landscape paintings. In addition, goddess cults are another remarkable feature. It has an original appearance with the Goddess Cult and belief works. At Çatalhöyük, the first excavation work was carried out in 1958, these works are still continuing at various intervals. As a result of scientific excavations, unusual finds show the years 7400 BC.

Bir başka ilk ise, manzara resimleridir. Ayrıca Tanrıça kültleri de dikkat çeken diğer bir özelliktir. Tanrıça Kültü ve inanç eserleri ile özgün bir görünümü mevcuttur.
İlk kazı çalışması 1958 de olan Çatalhöyük'te çeşitli aralıklarla bu çalışmalar halen devam etmektedir.
Yapılan bilimsel kazılar sonucunda olağan dışı buluntular millatan önce 7400 lü yılları göstermektedir.

img_20220301_wa0142_01.jpeg

A striking element in urban architecture is its egalitarian structure. The finds show that everyone provided settlements of almost the same size. This building, which points to approximately 9400 years ago, stands out with its architecture. As a result of the excavations, if a family stopped using their house and built a new one, they filled the old house with soil and built the new one. With the houses built in this way, a 21-storey mound emerged.

Kent mimarisinde dikkat çeken bir unsur eşitlikçi bir yapı oluşu. Buluntular herkesin hemen hemen aynı büyüklükte yerleşim sağladıklarını göstermektedir. Yaklaşık olarak 9400 yıl öncesine işaret eden bu yapı mimarisiyle ön plana çıkmaktadır. Yapılan kazılar sonucunda bir aile eğer ki evini kullanmayı bırakıp yenisini yapıyorsa eski evin üzerini toprakla doldurmuş ve yenisini üzerine inşaa etmiştir. Bu şekilde inşa edilen evlerle 21 katlı höyük ortaya çıkmıştır.

img_20220301_wa0145_01.jpeg

During the excavations carried out so far, 18 floors of the mound have been reached. The rest are eagerly awaited. The building materials in the building formed on this mound were identified as adobe, wood and reed. As a result of the finds, it was observed that the houses were single-storey and the entrances of the houses were usually the holes on the top of the house. Stairs hanging from the holes into the house drew attention.

Şuana kadar yapılan kazılarda höyüğün 18 katına ulaşılmıştır. Geri kalan kısımlar merakla beklenmektedir. Bu höyükte oluşan binadaki yapı malzemesi kerpiç, ağaç ve kamış olarak tespit edilmiştir. Buluntular sonucunda evlerin tek katlı olduğu gözlemlenmiştir ve evlerin girişi genelde evin üstünde bulunan deliklerdir. Deliklerden evin içine sarkan merdivenler dikkat çekmiştir.

img_20220301_wa0146_01.jpeg

Each house has a room and a warehouse, and this house has white paint on its walls. There are various murals on the white paint. Generally, the colors used in this painting are black, red and yellow, and there are more animal pictures. The construction of this is estimated to be the application of the heads of animals to the wall.

Her evin bir odası ve bir deposu olup bu evin duvarlarında beyaz boya vardır. Beyaz boyanın üzerinde çeşitli duvar resimleri vardır. Genellikle bu resimde kullanılan renkler siyah, kırmızı ve sarı olup daha çok hayvan resimleri mevcuttur. Bunun yapılışı hayvanların kafalarının duvara aplike edilmesi olarak tahmin edilmektedir.

img_20220301_wa0149_01.jpeg

Another remarkable detail is the mother goddess motifs. Different shapes were made around this Mother Goddess, which is one of the details reflecting the religious belief. You will see a statue reminiscent of this goddess at the entrance of Çatalhöyük.

Bir başka dikkat çeken detay, ana tanrıça motifleridir. Dini inanışı yansıtan detaylardan biri olan bu Ana Tanrıça etrafına farklı şekiller yapılmıştır. Çatalhöyük giriş kısmında da bu tanrıçayı anımsatan bir heykel göreceksin.

img_20220301_wa0147_01.jpeg

img_20220301_wa0151_01.jpeg

img_20220301_wa0148_01.jpeg

Çatalhöyük, which has been included in the UNESCO World Heritage List, is under protection and attracts a lot of attention in terms of tourism.

UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmış olan Çatalhöyük koruma altında olup, truzim açısından oldukça dikkat çekmektedir.

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more