[EN-TR] Hegel's Philosophy-Hegel'in Felsefesi

in CCH7 months ago

Good evening, welcome to my new philosophical post. The subject that I will create my content today will be Georg Wilhelm Friedrich Hegel, the representative of Dialectical Philosophy. In this content, I will explain Hegel's life, Hegel's Philosophy and Dialectical philosophy.

İyi akşamlar yeni bir felsefi paylaşımıma hoş geldiniz. Bugün içeriğimi oluşturacağım konu Diyalektik Felsefesinin temsilcisi olan Georg Wilhelm Friedrich Hegel olacaktır.
Bu içeriğimde Hegel'in hayatını, Hegel'in Felsefesi ve Diyalektik felsefeyi açıklayacağım.

images_1_.jpegimagesource

Hegel's Life and Works Hegel was born towards the end of the 18th century in Stuttgart, Germany. Hegel, who is an important philosophical writer, initially focused on the philosophy of subjective idealism, later on, he established his own philosophy and tried to explain this philosophy throughout his life. He described the philosophical system he founded in his work called "phanomenologie des geistes". This system of Hegel is called Dialectic. Although he agrees with Kant's view of idealism, unlike Kant, He argued that one can learn anything. Works; Phenomenology of the Spirit Lectures on the Philosophy of History Philosophy History Series The Difference Between Fichte and Schelling's Philosophical Systems Fundamentals of Legal Philosophy Aphorisms from the Scrapbook Logic Science-Great Logic Philosophical Propedeutic

Hegel'in Hayatı ve Eserleri
Hegel 18.yüzyılın sonlarına doğru Almanya'nın Stuttgart kentinde dünyaya gelmiştir.
Felsefi anlamda önemli bir yazar olan Hegel başlarda öznel idealizm felsefesi konusuna eğilirken daha sonraları, kendi felsefesini kurmuş ve hayatı boyunca bu felsefesini açıklamaya çalışmıştır. Kurduğu felsefe sistemini "phanomenologie des geistes" adındaki eserinde anlatmıştır.
Hegel'in bu sistemi Diyalektik olarak adlandırılmaktadır.
Kant'ın idealizm görüşüne katılsada, Kant'tan farklı olarak
İnsanın her şeyi öğrenebileceğini savunmuştur.
Eserleri;
Ruhun Fenomenolojisi
Tarih Felsefesi Üstüne Dersler
Felsefe Tarihi Serisi
Fichte ve Schelling’in Felsefe Sistemleri Arasındaki Ayrılık
Hukuk Felsefesinin Temel Çizgileri
Karalama Defterinden Aforizmalar
Mantık Bilimi-Büyük Mantık
Felsefi Propedeutik

images.jpegimagesource

Hegel's Philosophy Hegel's Philosophy has provided permanence by surpassing its own age. Hegel influenced many philosophers who came after him. Although this effect was constructive for some, some severely criticized it and created new arguments in their own way. In other words, many views have emerged that reject and criticize him. At the beginning of the important views in Hegel's Philosophy is the understanding of knowledge. Hegel criticizes Kant's view of knowledge, the phenomenal field. It objects to the unknowability introduced by Kant, which limits knowledge with its field of view.

Hegel'in Felsefesi
Hegel'in Felsefesi, kendi çağını aşarak kalıcılığı sağlamıştır.
Hegel kendinden sonra gelen bir çok filozofu etkilemiştir.
Bu etkisi bazıları için yapıcı olsa da bazıları bunu şiddetle eleştirmiş ve kendilerince yeni savlar oluşturmuştur. Yani onu reddeden ve eleştiren bir çok görüş ortaya çıkmıştır.
Hegel Felsefesinde önemli görüşlerin başında bilgi anlayışı gelmektedir. Hegel Kant'ın bilgi görüşü olan fenomen alanı eleştirir. Görünüm alanıyla bilgiyi sınırlayan Kant'ın ortaya koyduğu bilinememezliğe itiraz eder.

diyalektik_1.pngimagesource

Hegel defends the view of absolute spirit, which he accepts as the beginning and end of everything, that is, everything comes from and will go to it. According to Hegel, pure reason is unacceptable. There is a limitation here, and the divine mind cannot be limited. Absolute reason in historical and social context It is intertwined. I would like to continue with a statement that we can understand Hegel's philosophy. Everything real is rational, everything rational is real.” Here we see Hegel arguing that reality and reason are one and are linked to the same logical structure. Hegel here signals that we can find reality through reason. With this philosophy that Hegel established, Starting from the idea of ​​nature, he tries to reach the absolute mind, that is, the divine mind.

Hegel her şeyin başlangıcı ve sonu olarak kabul ettiği yani her şeyin ondan geldiği ve ona gideceği mutlak tin görüşünü savunur. Hegel'e göre saf akıl kabul edilemez. Burada bir sınırlama var ve tanrısal akıl sınırlandırılamaz. Mutlak akıl tarihsel ve toplumsal bağlamda
İçiçedir.
Hegel'in felsefesini anlayabileceğimiz bir sözü ile devam etmek istiyorum.
Gerçek olan her şey ussaldır, ussal olan her şey gerçektir”
Burada Hegel gerçekliğin ve akılın bir olduğunu ve aynı mantıksal yapıya bağlı olduğunu savunduğunu görüyoruz.
Hegel burada gerçekliği akıl yoluyla bulabileceğimizin işaretini veriyor.
Hegel kurduğu bu felsefesiyle,
Doğa fikrinden yola çıkarak mutlak akıla yani tanrısal akıla ulaşmaya çalışmaktadır.

images.pngimagesource

Dialectical Method in Hegel Hegel was neither the founder nor the first user of dialectical management. This method has been used before. Representatives of German idealism, Fichte and Schelling are also philosophers who use this method. Hegel was influenced by these philosophers and helped him establish his own method. Besides being the one who names this method in Hegel's doctrine, His creation of the thesis, antithesis and synthesis phase of dialectical management also makes it important. The idea of ​​revealing a new view in the formation of opposites makes it stand out. His progressive approach and revealing a permanent formation describe the formation of thesis, antithesis and synthesis. The progress here should be known not only as the subject of Enlightenment philosophy, but also as "progress in the consciousness of freedom".

Hegel’de Diyalektik Yöntem
Hegel Diyalektik yönetimin ne kurucusu ne ilk kullanıcısıdır. Bu yöntem daha önceleri kullanılmıştır. Alman idealizminin temsilcileri Fichte ve Schelling’in de bu yöntemi kullanan filozoflar dır. Hegel bu filozoflar dan etkilenmiş ve kendi yöntemini kurmasına yardımcı olmuştur. Hegel öğretisinde bu yöntemi adlandıran olmasının yanı sıra
Onun Diyalektik yönetime ilişkin tez, antitez, sentez şamasını oluşturması da onu önemli kılmaktadır.
Karşıtların oluşumunda yeni bir görüş ortaya çıkarma düşüncesi onu öne çıkarmaktadır. Onun ilerlemeci yaklaşımı ve daimi bir oluşu ortaya koyması tez, antitez, sentez oluşumunu anlatır.
Buradaki ilerleme sadece Aydınlanma felsefesinin konusu olması değil ayrıca özgürlük bilincindeki ilerleme” olarak da bilinmelidir.

images_1_.pngimagesource

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more