Metrowy Saturn V z klocków lego! / A meter-long Saturn V made of lego bricks! [PL/ENG]

in #engravelast year (edited)
Chyba każdy, kto dorastał w latach 90. Ma tzw. napady nostalgii. Jako kilkulatek marzyłem, aby jak najszybciej dorosnąć, pojechać do sklepu i po prostu kupić sobie klocki Lego. No i właśnie tak się wydarzyło. Od dzieciństwa nie budowałem niczego, więc musiałem wybrać coś z rozmachem. Wybór padł na metrową rakietę Saturn V. Jak się budowało? Jak wygląda i czy jest dobrze odwzorowana?

I guess everyone who grew up in the 1990s has nostalgia attacks. As a teenager, I dreamed of growing up as soon as possible, going to the store and just buying myself Legos. Well, and that's exactly what happened. I hadn't built anything with Lego since I was a kid, so I had to choose something with flair. The choice fell on a meter-long rocket - Saturn V. How did it build? How does it look and is it well reproduced?

Pudełko wygląda super. W przeciwieństwie do wielu innych marek, logo Lego się nie zmienia. Klocki należą do serii Ideas. Jak sama nazwa mówi, to projekt jednego z fanów. Każdy z nas może zaproponować własny zestaw, który przy odrobinie szczęścia trafi do sprzedaży. Tak też było w tym przypadku.

The box looks great. Unlike many other brands, the Lego logo does not change. The bricks belong to the Ideas series. As the name says, it is a project of one of the fans. Each of us can propose our own set, which may go on sale. This was also the case here.

To dzisiaj standard, ale miło mnie zaskoczyło, że klocki poukładane są w worki, co znacznie ułatwia układanie – wszystkich elementów jest dokładnie 1969. Ponadto w instrukcji można znaleźć kilka ciekawostek na temat prawdziwej rakiety. Obrazki bardzo prosto wskazują, co i w jakiej kolejności należy układać.

This is standard today, but I was pleasantly surprised that the blocks are arranged in bags, which makes stacking much easier - all the pieces are exactly 1969. In addition, the instructions provide some interesting facts about the real rocket. The pictures very simply indicate what to stack and in what order.

Przez zdecydowaną większość czasu klocki układa się dobrze. Jednak odczułem dużą różnicę, względem konstrukcji z dawnych lat. Trudno to opisać, jednak łączenie są delikatnie mniej stabilne, niż kiedyś. Dawniej trudno było klocki rozłączyć, dziś można to zrobić bez trudu. Taki luz wcale nie jest zaletą.

The vast majority of the time the blocks stack well. However, I felt a big difference, relative to the blocks of the old days. It's hard to describe, but the joints are gently less stable than they used to be. In the past it was difficult to disconnect the blocks, today it can be done without difficulty. Such slack is not an advantage at all.

Trudności zaczęły się przy układaniu długich elementów i umieszczaniu ich w głównej konstrukcji. Dokładanie kolejnych dużych modułów niekiedy powodowało, że odpadały wcześniej zamontowane części. Bywało bardzo frustrująco, ale na szczęście tylko momentami.

Difficulties began when arranging long components and placing them in the main structure. Adding more large modules sometimes caused previously installed parts to fall off. It was very frustrating at times, but fortunately only at times.

Jednocześnie układanie kolejnych worków klocków było bardzo satysfakcjonujące. Doskonale budowało mi się zwłaszcza dół rakiety. Chociaż lotki na dole odpadają przy niewielkich otarciach. Mam takie podejrzenie, że od lat 90. Lego zmieniło materiał klocków na bardziej ekologiczny. Coś, jak słomki w MCD – miłe dla planety, ale trudne w użytkowaniu.

At the same time, stacking more bags of blocks was very satisfying. I had an excellent time building the bottom of the rocket in particular. Although the ailerons at the bottom fall off with minor abrasions. I have this suspicion that since the 1990s Lego has changed the material of the blocks to a more environmentally friendly material. Something like the straws in MCD - nice for the planet, but difficult to use.

Układanie zajęło mi łącznie ok. 6-7 godzin. Wbrew pozorom było tu sporo drobnych detali.

The layout took me a total of about 6-7 hours. Despite appearances, there were a lot of small details.

IMG-9065.jpg

Pomimo momentalnych irytacji, nostalgia odżyła, a cały efekt prezentuje się wręcz imponująco. Rakieta jest potężna (dla porównania konsola Xbox Sereis X znajduje się obok). Ponadto została bardzo dobrze odwzorowana. Na plus również kilka zapasowych klocków dodanych przez producenta. Zwróćcie uwagę, że u podstawy znajduje się również mini stacja orbitalna. W pudełku znaleźć można też klocki, które pozwolą zbudować podparcie dla usytuowania rakiety w poziomie.

Despite momentary annoyances, nostalgia revived, and the whole effect looks downright impressive. The rocket is powerful (Xbox Sereis X next to it for comparison). Moreover, it has been very well reproduced. On the plus side, there are also several spare blocks added by the manufacturer. Note that there is also a mini orbital station at the base. In the box you can also find blocks to build a structure to place the rocket horizontally.

IMG-9111.jpg


Originally posted on Popkultura. Hive blog powered by ENGRAVE.