You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czarny dąb - polski heban. Konkurs Akcja Inspiracja

in #engrave2 years ago

Jak @bowess przestanie pisać to będzie oznaczało, że legenda o karze śmierci jest prawdziwa. ;-)

Sort:  

Przy okazji wyjdzie, czy Anastazja przeżyła egzekucję Romanowów. :D