You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ochrana památek, technické stavby

in #cesky11 months ago

Tunel má hezký portál. Vždycky se mi líbil.