You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ochrana památek, technické stavby

in #cesky11 months ago

Pro místní aktivisty mají v anglofonních zemích označení (akronym) Nimby - not in my backyard.

Sort:  

Ona je to záležitost ožehavá jistě všude.