Philosopher Introductions(Anaksimandros)-Filozof Tanıtımları(Anaksimandros)

in #anaksimandros2 years ago

I wanted to make my second share in my series of philosopher introductions.
We got to know Thales for the first time in this adventure that we started with the Ancient Greek Philosophers.
Now, I will tell you about Anaximander, a student of Thales and the second thinker of the Ionian School, and his thoughts.

Filozof tanıtımları serimde sizlere ikinci paylaşımımı yapmak istedim.
Antik Yunan Filozoflarından başladığımız bu serüvende ilk olarak Thales'i tanımıştık.
Şimdi ise sizlere Thales'in öğrencisi olan ve Iyonya Okulunun ikinci düşünürü Anaksimandros'u ve düşüncelerini anlatacağım.

anaksimandros_1024x768.jpgsource

*Vital

It is estimated that Anaximander was born in 610 BC and died in 547.
One of the most important information about Anaximander's life is that he was the initiator of the written period in rational thought. In this respect, it is different from Thales because Thales did not leave a written source. Anaximandros' writing his thoughts on paper set an example for the philosophers who came from him. His essay On Nature (Fairy Phusis) appears as a universal work of history, philosophy and geography, revealing the historical evolution of the author from the time the universe emerged in eternity to his own time.

  *Hayatı

Anaksimandros MÖ 610 yılında doğup, 547 yılında öldüğü tahmin edilmektedir.
Anaksimandros'un hayatıyla ilgili en önemli bilgilerden biri de onun rasyonel düşüncede yazılı dönemin başlatıcısı olmasıdır. Bu yönüyle Thales'ten farklıdır çünkü;Thales yazılı bir kaynak bırakmamıştır. Anaksimandros'un kâğıda düşüncelerini yazması kendisinden gelen filozoflara örnek olmuştur. Doğa Üstüne (Peri Phusis) adlı denemesi evrenin sonsuzluk içinde zuhur ettiği andan yazarın kendi zamanına kadar olan süre içindeki tarihsel evrimini ortaya koyan evrensel bir tarih, felsefe ve coğrafya eseri olarak karşımıza çıkar.

8682256030516_1_l.pngsource

 **Scientific Studies

His philosophical thoughts and scientific studies are intertwined.
Among his scientific works, it is said that he made maps for sailors who wanted to sail to the Black Sea.
His more theoretical work includes his work in astronomy, cosmology and the theory of evolution.
Anaximander developed a theory of evolution in biology. He said that life began in the seas and water, and that all living things first lived in the seas and then came to land. He mentioned that the human species was first born in the body of fish and then came ashore after growing up.

 **Bilimsel Çalışmaları 

Felsefi düşüncesiyle bilimsel çalışmaları iç içe geçmiş durumdadır.
Bilimsel Çalışmaları arasında karadenize açılmak isteyen denizcilere harita yapmış olduğu söylenmektedir.
Daha teorik olan çalışmaları arasında astronomi alanındaki çalışmalarıyla,kozmolojisi ve evrim teorisi bulunur.
Anaksimandros biyolojide bir evrim teorisi geliştirmiştir. Yaşamın denizlerde ve suda basladığını, tüm canlıların önce denizlerde yaşamış olup, daha sonra karaya çıktıklarını söylemiştir. İnsan türünün önce balıkların vücudunda doğup daha sonra yetiştikten sonra karaya çıktıklarından bahsetmiştir.

20210807_001105.jpgsource

***Apeiron

"water" as archhe of Anaximander Thales
"Since water is limited in quantity and definite in quality, there will never be any opposition from it." objected to his opinion.
According to him, the first substance of the universe, archhesis; It must be an indeterminate substance in terms of quality and unlimited in terms of quantity. As the first substance that provides these properties, he named apeiron, which means an indefinite entity and abstract that is not identical with any substance.
Apeiron means unlimited things. According to Anaximander, the apeiron does not grow old, does not die, does not perish.

***Apeiron

Anaksimandros Thales'in arkhe olarak "su"
anlayışına "suyun nicelik bakımından sınırlı,nitelik bakımından belirli olduğu için, ondan hiç bir zaman karşıtı çıkmaz." görüşü nedeniyle karşı çıkmıştır.
Ona göre evrenin ilk maddesi,arkhesi; nitelik bakımından belirsiz, nicelik bakımından sınırsız bir madde olmalıdır. Bu özellikleri sağlayan ilk madde olarak, hiç bir maddeyle özdeş olmayan belirsiz bir varlık ve soyut anlamına gelen apeiron adını vermiştir.
Apeiron sınırsız şey demektir. Anaksimandros'a göre apeiron kocamaz, ölmez, yok olmaz.

Sort:  

Congratulations @flsfserkan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1500 upvotes.
Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the August 1st Hive Power Up Day

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @flsfserkan.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more